Advokáti – zákon

 

Poznámka J. K.:

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk podľa čísla alebo názvu.

Ku koncu roka 2013 pribudli novely:

327/2005 Z.z.
331/2007 Z.z.
297/2008 Z.z.
451/2008 Z.z.
304/2009 Z.z.
136/2010 Z.z.
332/2011 Z.z.
335/2012 Z.z.

 

Kde advokát zastupuje

Osobný výkon zastúpenia

Pôsobnosť na celom Slovensku

Preddavok

Tarifa advokáta je v súčasnosti upravená vyhláškou č. 655/2004 Z. z. v platnom znení

 

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

v znení zák. č. 8/2005 Z. z.

§ 1
Poslanie advokácie


(1) Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len klient ) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len právne služby ).

(3) Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú advokáti, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v ustanoveniach § 30 písm. b), c), d), e) a i) za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Advokáti poskytujú iné služby v súlade s osobitnými predpismi.

§ 12
Výkon advokácie

(1) Advokát môže vykonávať advokáciu

a) samostatne,
b) v združení spolu s inými advokátmi,
c) ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti,
d) ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo
e) ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.


Zastúpenie advokáta
§ 16


(1) Advokát sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom.

(2) Pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo aj iný zamestnanec advokáta.

(3) Zastupovanie podľa odsekov 1 a 2 nie je možné proti vôli klienta.

§ 17


(1) Ak bráni advokátovi, ktorý vykonáva advokáciu samostatne, vo vykonávaní advokácie akákoľvek prekážka a ak neurobí iné opatrenia na ochranu práv alebo záujmov svojho klienta, je povinný bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď takáto prekážka vznikla, po dohode s iným advokátom ustanoviť ho za svojho zástupcu; o tom je povinný bezodkladne upovedomiť klienta. Ak advokát túto povinnosť nesplní, zástupcu určí komora a podľa okolností prípadu určí aj výšku odmeny, ktorú je advokát povinný zástupcovi zaplatiť. Počas trvania prekážky na strane advokáta vykonáva zástupca v jeho mene práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov priamo súvisiacich s výkonom advokácie.

(2) Ak sa zástupca určený komorou podľa odseku 1 nedohodne s klientom na podmienkach poskytovania právnych služieb do jedného mesiaca odo dňa, keď sa klient o určení zástupcu dozvedel, alebo ak neurobí klient v tejto lehote iné opatrenia, prechádzajú na zástupcu vo vzťahu ku klientovi práva a povinnosti zastúpeného vyplývajúce mu zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb vrátane práv a povinností vyplývajúcich zo zastupovania klienta v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi a práva a povinnosti obhajcu v trestnom konaní. To platí aj v prípade, ak zástupcu určila komora podľa § 20 ods. 3 alebo ak bol ustanovený podľa osobitných predpisov. Na žiadosť zástupcu komora tento prechod práv a povinností potvrdí.

(3) Obsahom prechodu práv a povinností podľa odseku 2 nie je povinnosť zástupcu nahradiť škodu podľa § 26 ods. 1 ani povinnosť vrátiť veci vrátane peňažných prostriedkov, ktoré poskytol klient zastúpenému, ak ich tento neodovzdal svojmu zástupcovi. Na zástupcu neprechádzajú ani ďalšie práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu medzi zastúpeným a klientom, ak by bol zástupca v dôsledku ich prechodu voči tomuto zastúpenému bezdôvodne zvýhodnený alebo znevýhodnený alebo ak by splnenie týchto povinností nebolo možné od zástupcu spravodlivo požadovať.

(4) Ak bol advokát, ktorý vykonával advokáciu samostatne, vyčiarknutý zo zoznamu advokátov alebo ak mu bol pozastavený výkon advokácie a ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu potrebné, urobí komora bezodkladne nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov jeho klientov, najmä môže určiť iného advokáta ako zástupcu vyčiarknutého advokáta. Komora o prijatých opatreniach bezodkladne vyrozumie klientov. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú rovnako na prechod práv medzi advokátom, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, a jeho zástupcom.

Práva a povinnosti advokáta
§ 18


(1) Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.

(2) Advokát je povinný pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

(3) Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis komory.

§ 19


(1) Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky.

(2) Advokát je oprávnený poskytovať právne služby aj mimo územia Slovenskej republiky v medziach ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným v zákone, a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.

(3) Ak je komore známe, že advokát poskytuje právne služby v cudzine na základe registrácie v príslušnej komore [§ 30 písm. f)], komora informuje príslušnú komoru

a) o začatí a dôvodoch začatia disciplinárneho konania proti advokátovi,
b) o pozastavení alebo zániku, ako aj o dôvodoch pozastavenia alebo zániku oprávnenia poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky,
c) o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb advokátom.

§ 20


(1) Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta.

(2) Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na zastupovanie ustanovený alebo ak nebol určený podľa odseku 3; ustanovenie § 21 tým nie je dotknuté.

(3) Ak sa niekto nemôže poskytnutia právnych služieb podľa tohto zákona domôcť, je oprávnený požiadať komoru, aby mu ponúkla vhodného advokáta. Ak tomu nebránia dôvody uvedené v ustanovení § 21, advokát ponúknutý komorou je povinný poskytnúť právne služby za podmienok ňou určených.

§ 21


Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak

a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada,
b) sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,
c) protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,
d) informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť,
e) vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.

§ 22


(1) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí dôvody uvedené v ustanovení § 21.

(2) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu.

(3) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný; to neplatí vo veciach poskytovania bezplatnej právnej služby.

(4) Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa odsekov 1 až 3 sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi.

(5) Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.

Odmena advokáta
§ 24


(1) Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.

(2) Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

(3) Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.

(4) Advokát nemôže požadovať ani prijať od klienta odmenu za právne služby, ktorú mu uhradí štát podľa § 25.

§ 25


Ak bol advokát ustanovený z úradnej moci, odmenu za právne služby mu uhradí štát.

§ 26
Zodpovednosť advokáta za škodu


(1) Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom alebo jeho zamestnancom, ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti podľa tohto zákona, povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť.

(2) Koncipient a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Ich pracovnoprávna zodpovednosť voči advokátovi nie je tým dotknutá.

(3) Každý advokát samostatne zodpovedá voči klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb okrem prípadov, ak ide o spoločného klienta niekoľkých advokátov. Voči svojim zamestnancom a iným osobám zodpovedajú advokáti spoločníci spoločne a nerozdielne.

(4) Advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať.


Euroadvokát, zahraničný advokát a medzinárodný advokát

§ 30
Všeobecné ustanovenia


Na účely tohto zákona

a) euroadvokát je občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne na základe profesijného označenia uvedeného v prílohe č. 1,
b) hosťujúci euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky dočasne alebo príležitostne,
c) usadený euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne a ktorý je zapísaný do zoznamu euroadvokátov vedeného komorou,
d) zahraničný advokát je občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a ktorý je zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov vedeného komorou,
e) medzinárodný advokát je občan členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a ktorý je zapísaný do zoznamu medzinárodných advokátov vedeného komorou,
f) príslušná komora je samosprávna stavovská organizácia alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je oprávnený priznať profesijné označenie a ktorý euroadvokátovi, zahraničnému advokátovi alebo medzinárodnému advokátovi priznal profesijné označenie,
g) štát registrácie je členský štát Európskej únie alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore, členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a členský štát Svetovej obchodnej organizácie, v ktorom je sídlo príslušnej komory,
h) profesijné označenie je profesijné označenie uvedené v prílohe č. 1; ak ide o zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta, profesijným označením je profesijné označenie, ktoré oprávňuje zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta samostatne a bez obmedzenia poskytovať právne služby v štáte registrácie,
i) zahraničné združenie je zahraničná právnická osoba, 
1. ktorej spoločníkmi sú len advokáti, euroadvokáti,
2. ktorá je oprávnená poskytovať právne služby bez obmedzenia v štáte registrácie a ktorá nemá oprávnenie na výkon inej činnosti, a
3. ktorej jeden spoločník alebo viac spoločníkov ručí za jej záväzky celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne alebo ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka.

Hosťujúci euroadvokát
§ 31


(1) Hosťujúci euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných predpisov15) a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa hosťujúci euroadvokát považuje za advokáta podľa tohto zákona.

(2) Z výkonu advokácie hosťujúceho euroadvokáta je vylúčené spisovanie listín o prevodoch nehnuteľností.

(3) Hosťujúci euroadvokát je pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie.

(4) Ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory sa pri poskytovaní právnych služieb hosťujúcim euroadvokátom nepoužijú, ak to vzhľadom na skutočnosť, že ide o dočasné a príležitostné poskytovanie právnych služieb, nie je rozumné požadovať.

§ 32


Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (ďalej len spolupracujúci advokát ); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať ako advokát. Vzájomnú spoluprácu si advokáti upravia písomnou zmluvou.

§ 33


Písomnosti určené hosťujúcemu euroadvokátovi sa doručujú spolupracujúcemu advokátovi v jeho sídle.

§ 34


Hosťujúci euroadvokát nemá právo hlasovať na konferencii advokátov ani právo byť volený do orgánov komory (§ 66 ods. 4).

§ 35


(1) Hosťujúci euroadvokát je povinný na požiadanie komory, súdu alebo iného orgánu verejnej moci preukázať svoje oprávnenie vykonávať advokáciu v štáte registrácie samostatne pod niektorým z profesijných označení uvedených v prílohe č. 1 a svoje poistenie zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky; inak nie je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky.

(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. 9)

§ 36


Hosťujúci euroadvokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie.

§ 37


Hosťujúci euroadvokát nemôže byť účastníkom združenia podľa § 13, spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti podľa § 14 ani spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 15.

Usadený euroadvokát
§ 38


(1) Usadený euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných predpisov15) a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa usadený euroadvokát považuje za advokáta podľa tohto zákona.

(2) Usadený euroadvokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie.

§ 39


(1) Komora zapíše do zoznamu usadených euroadvokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto preukáže, že

a) je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b) je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne v štáte registrácie pod niektorým z profesijných označení uvedených v prílohe č. 1,
c) je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky.

(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.9)

(3) V žiadosti o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov žiadateľ označí štát registrácie a uvedie, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne, a označí právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky.

(4) O zápise do zoznamu euroadvokátov vydá komora usadenému euroadvokátovi osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky. O zamietavom rozhodnutí komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie komory je preskúmateľné súdom.

(5) Komora nezapíše do zoznamu usadených euroadvokátov žiadateľa, ktorý vykonáva advokáciu prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie.

(6) Na vyčiarknutie usadeného euroadvokáta zo zoznamu usadených euroadvokátov a na pozastavenie výkonu advokácie usadenému euroadvokátovi sa primerane použijú ustanovenia § 7 a 8.

§ 88


Zrušuje sa

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z.,

2. zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z. a zákona č. 448/2001 Z. z.,

3. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 591/2002 Z. z. o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.

Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení čl. I § 31 až 37 a § 84, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Ustanovenie § 85 uvedené v čl. I stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 8/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
 
 
Príloha č. 2
k zákonu č. 586/2003 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov


Týmto zákonom sa preberajú tieto smernice:

1. Smernica Rady č. 77/249/EHS z 22. marca 1977 o uľahčení efektívneho výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 078, uverejnená dňa 26. 3. 1977, s. 0017 0018).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/5/ES zo 16. februára 1998 o umožnení výkonu advokátskeho povolania na trvalom základe v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom bola získaná kvalifikácia (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 077, uverejnená dňa 14. 3. 1998, s. 0036 0043).

Týmto zákonom sa čiastočne transponuje Smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov udelených na základe ukončenia odborného vzdelania v trvaní aspoň troch rokov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 019, uverejnená dňa 24. 1. 1989, s. 0016 0023).

Uvedené právne akty sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Advokátska tarifa

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk v JASPI, potom Predpisy a to podľa čísla alebo názvu. Text môžete  myšou vybrať ako blok a potom príkazom kopírovať cez schránku si uložiť. Vo Windowsoch to beží bez problémov.

 

Odmena podľa hodinových sadzieb

Odmena paušálne za celé konanie

Odmena ako podiel z výsledku

Odmena podľa počtu úkonov

Cestovné a iné náklady

 

Vyhláška č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

v znení vyhl. č.  279/2005 Z.z. 649/2005 Z.z. 256/2006 Z.z.

§ 1
(1) Vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom.

(2) Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len "zmluvná odmena"); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).

(3) Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len "výpočtový základ").

(4) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Zmluvná odmena

§ 2
Základné ustanovenia

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Zmluvná odmena sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

(3) Spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa odseku 2 môžu byť kombinované.
Hodinová odmena

§ 3
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

§ 4
Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena
§ 5

Paušálna odmena sa môže dohodnúť
a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

§ 6


Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

Podielová odmena
§ 7

(1) Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

(2) Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

§ 8


(1) Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

(2) Ak sa skončí konanie uvedené v § 7 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.

(3) Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

Základné ustanovenia
§ 9

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených v tejto vyhláške.

§ 10
Tarifná odmena advokáta za zastupovanie
v občianskom konaní a iné úkony právnej služby

(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je


do 5 000 Sk                                   500 Sk,
nad 5 000 Sk do 20 000 Sk                     500 Sk
                                             + 50 Sk
             za každých aj začatých         1 000 Sk
             prevyšujúcich sumu             5 000 Sk,

nad 20 000 Sk do 200 000 Sk                 1 250 Sk
                                            + 300 Sk
             za každých aj začatých        10 000 Sk
             prevyšujúcich sumu            20 000 Sk,

nad 200 000 Sk do 1 000 000 Sk              6 650 Sk
                                            + 500 Sk
             za každých aj začatých        50 000 Sk
             prevyšujúcich sumu           200 000 Sk,

nad 1 000 000 Sk                           14 650 Sk
                                            + 200 Sk
             za každých aj začatých       100 000 Sk
             prevyšujúcich sumu         1 000 000 Sk.(2) Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku.

(3) Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia.

(4) Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie.

(5) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.

(6) Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania.

(7) Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

§ 11


(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné hodnotu veci alebo práva vyjadriť v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami.

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10.

§ 12
Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta
v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch

(1) Pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

(2) Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

(3) Pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí podľa odseku 1 je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica

a) neprevyšuje päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu,
b) prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov, jedna osmina výpočtového základu,
c) prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest, jedna šestina výpočtového základu.

(4) Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

(5) Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvlášť nebezpečných recidivistov pri ukladaní trestu za viac trestných činov a pri ukladaní trestu podľa osobitného predpisu2) sa prihliada.

(6) Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní sa neprihliada.

§ 13
Zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny

(1) Advokát môže zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny na trojnásobok, ak v rámci poskytovania právnej služby ide o úkony mimoriadne ťažké, časovo náročné, vyžadujúce si znalosť cudzieho práva alebo znalosť cudzieho jazyka.

(2) Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až na polovicu.

(3) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak spojenie vecí na spoločné prejednanie vyplýva zo zákona. V takej veci sa určí výška tarifnej odmeny podľa veci, ktorej hodnota je najvyššia.

(6) Ak Slovenská advokátska komora ponúkla na poskytnutie právnej služby advokáta tomu, kto je v hmotnej núdzi, 3) môže zároveň určiť, že základná sadzba tarifnej odmeny sa primerane zníži alebo sa právna služba poskytne bezplatne.

Úkony právnej služby

§ 14

(1) Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:

a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,
b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú aj začatú hodinu,
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,
d) účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom, 4) pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín,
e) vypracovanie právneho rozboru veci,
f) rokovanie s protistranou, a to za každé dve začaté hodiny,
g) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

(2) Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:

a) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,
b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,
c) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,
d) návrhy a sťažnosti vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu na obnovu konania,
e) účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania,
f) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu.

(3) Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí advokátovi okrem odmeny za úkony podľa odsekov 1 a 2 aj odmena vo výške 6-násobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.

(4) Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí polovica odmeny. Za zastúpenie a obhajobu na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí len štvrtina odmeny.

(5) Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 3, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.


Tarifná odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi v občianskom súdnom konaní

Základná sadzba tarifnej odmeny
za konanie podľa tretej časti
Občianskeho súdneho poriadku

§ 14a

(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny vo veci, kde predmetom konania je zaplatenie peňažnej sumy, je


do 1 000 Sk                             1 000 Sk,

nad 1 000 Sk do 5 000 Sk                3 000 Sk,

nad 5 000 Sk do 10 000 Sk               7 000 Sk,

nad 10 000 Sk do 20 000 Sk              8 000 Sk,

nad 20 000 Sk do 100 000 Sk             8 000 Sk
                           + 1 000 Sk za každých aj začatých
                           10 000 Sk prevyšujúcich sumu 20 000 Sk,

nad 100 000 Sk do 500 000 Sk            16 000 Sk
                           + 1 000 Sk za každých aj začatých
                           20 000 Sk prevyšujúcich sumu 100 000 Sk,

nad 500 000 Sk do 3 000 000 Sk          36 000 Sk
                           + 1 500 Sk za každých aj začatých
                           50 000 Sk prevyšujúcich sumu 500 000 Sk,

nad 3 000 000 Sk                        111 000 Sk
                           + 1 000 Sk za každých aj začatých
                           100 000 Sk prevyšujúcich
                           sumu 3 000 000 Sk.


(2) Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; na príslušenstvo pohľadávky alebo práva sa neprihliada. Ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas neurčitý, určí sa hodnota opakujúcich sa plnení 5-násobkom hodnoty ročného plnenia.

(3) Ak je predmetom konania plnenie na základe zmluvy, ktoré je vyjadrené v peniazoch, považuje sa za predmet konania suma uvedená v zmluve; to platí aj v prípade, ak predmetom konania je vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy alebo zrušenej zmluvy.

(4) Ak je predmetom konania zmenka alebo šek a nejde o zaplatenie peňažnej sumy, považuje sa za predmet konania peňažná suma uvedená na zmenke alebo šeku; to platí aj v prípade, ak predmetom konania je iný cenný papier, na ktorom je uvedená menovitá hodnota.

(5) Ak je predmetom konania zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, považuje sa za predmet konania hodnota veci znížená o hodnotu podielu zastupovaného účastníka, ak návrh smeruje na prikázanie veci tomuto účastníkovi alebo na predaj veci, hodnota veci znížená o hodnotu podielov ostatných spoluvlastníkov, ak návrh smeruje na prikázanie veci ostatným spoluvlastníkom, hodnota veci, ak návrh smeruje na jej rozdelenie.


(6) Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je predmetom konania polovica hodnoty jednotlivých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sa stali predmetom vyporiadania.

§ 14b
(1) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, pri ktorých sa hodnota sporu nedá určiť, je:

ak ide o právny vzťah alebo právo k podniku
18 000 Sk,

ak ide o právny vzťah alebo právo k nehnuteľnosti
15 000 Sk,

v ostatných prípadoch
10 000 Sk.


(2) Ak sa vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, hodnota sporu dá určiť, alebo ak je predmetom konania určenie vlastníckeho práva, základná sadzba tarifnej odmeny sa určí podľa § 14a ods. 1.

(3) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach ochrany osobnosti, vo veciach ochrany pred uverejňovaním informácií, ktoré sú zneužitím slobody prejavu podľa právnych predpisov o hromadných informačných prostriedkoch, a vo veciach vyplývajúcich z uplatňovania práv a povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov, je:

ak sa požaduje náhrada nemajetkovej ujmy
20 000 Sk,

v ostatných prípadoch
10 000 Sk.


(4) Základná sadzba tarifnej odmeny je

vo veciach starostlivosti o maloletých, výchovy a výživy maloletých detí, úpravy styku rodičov s maloletými deťmi, úpravy styku blízkych osôb s maloletými deťmi, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho, vo veci rozvodu manželstva, vyhlásenia manželstva za neplatné, určenia, či tu manželstvo je, alebo nie je, určenia alebo popretia rodičovstva a v ostatných veciach upravených zákonom o rodine
5 000 Sk,

vo veciach upravených Zákonníkom práce s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy
4 500 Sk,

vo veciach nájmu alebo vypratania nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru a určenia, či povinnosť vypratať byt je spojená s právom na bytovú náhradu, s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy
5 000 Sk,

vo veci nahradenia prejavu vôle
5 000 Sk,

vo veciach práv k cudzím veciam s výnimkou konaní, ktorých predmetom je vlastnícke právo
4 500 Sk,

vo veciach niektorých otázok obchodných spoločností a družstiev
7 500 Sk,

vo veciach obchodného registra
3 500 Sk.


(5) V konaniach podľa odseku 4 písm. b), c), a e), ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy, určí sa základná sadzba tarifnej odmeny podľa § 14a ods. 1.

§ 14c
Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v § 14a a 14b, je základná sadzba tarifnej odmeny:

ak je príslušný okresný súd
5 500 Sk,

v ostatných prípadoch
7 500 Sk.

Základná sadzba tarifnej odmeny
za konanie podľa druhej a štvrtej časti Občianskeho
súdneho poriadku

§ 14d

Vo veciach predbežného opatrenia je základná sadzba tarifnej odmeny 2 000 Sk.

§ 14e
(1) Vo veciach odvolania a dovolania sa základná sadzba tarifnej odmeny posudzuje rovnako ako v konaní na súde prvého stupňa, ak nie je ustanovené inak.

(2) Vo veciach obnovy konania je základná sadzba tarifnej odmeny 5 500 Sk.

(3) Vo veciach mimoriadneho dovolania je základná sadzba tarifnej odmeny 10 000 Sk.

§ 14f
Tarifná odmena

v osobitných prípadoch(1) Ak je predmetom odvolania alebo dovolania len rozhodnutie o náhrade trov konania, o určení lehoty na plnenie, o predbežnej vykonateľnosti, o príslušenstve pohľadávky alebo rozhodnutie procesnej povahy, tarifná odmena je 1 500 Sk.

(2) Ak zastupoval advokát účastníka konania v mimoriadne náročnej alebo skutkovo zložitej veci, môže mu sudca zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až o 100 %; to neplatí, ak je základná sadzba tarifnej odmeny určená podľa § 14a ods. 1.

(3) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zvýši o 20 %, ak advokát zastupuje v konaní v rovnakej veci spoločne dve osoby alebo viac osôb.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, ktoré skutkovo súvisia, sa najvyššia základná sadzba tarifnej odmeny zvyšuje o polovicu; základná sadzba tarifnej odmeny za ostatné veci sa neprizná.

Hotové výdavky a náhrada za stratu času

§ 15
Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
b) na náhradu za stratu času (§ 17).

§ 16

 (1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

(2) Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako náhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Klient potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov.

(3) Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

(4) Na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy, 5) ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 17
(1) Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

(2) Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých klientov.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18
(1) Advokát upozorní klienta pri rokovaní o zmluvnej odmene na to, že pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa ustanovení tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14f).

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na výšku odmeny advokáta ustanoveného oprávneným orgánom.

(3) Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa tarifná odmena určená podľa § 9 až 14f o daň z pridanej hodnoty.

§ 19
(1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.

(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy, 6) môže sa odmena advokáta dohodnúť aj v tejto mene.

(3) Na dohodu podľa odseku 1 sa neprihliada pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Advokát na túto skutočnosť klienta upozorní.

§ 20
Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.

§ 21
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

§ 22
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005 č. 279/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1.júla 2005 č. 649/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006 č. 256/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 2006.