Advokátska tarifa

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk v JASPI, potom Predpisy a to podľa čísla alebo názvu. Text môžete  myšou vybrať ako blok a potom príkazom kopírovať cez schránku si uložiť. Vo Windowsoch to beží bez problémov.

 

Odmena podľa hodinových sadzieb

Odmena paušálne za celé konanie

Odmena ako podiel z výsledku

Odmena podľa počtu úkonov

Cestovné a iné náklady

 

Vyhláška č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

v znení vyhl. č.  279/2005 Z.z. 649/2005 Z.z. 256/2006 Z.z.

§ 1
(1) Vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom.

(2) Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len "zmluvná odmena"); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).

(3) Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len "výpočtový základ").

(4) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Zmluvná odmena

§ 2
Základné ustanovenia

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Zmluvná odmena sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

(3) Spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa odseku 2 môžu byť kombinované.
Hodinová odmena

§ 3
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

§ 4
Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena
§ 5

Paušálna odmena sa môže dohodnúť
a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

§ 6


Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

Podielová odmena
§ 7

(1) Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

(2) Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

§ 8


(1) Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

(2) Ak sa skončí konanie uvedené v § 7 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.

(3) Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

Základné ustanovenia
§ 9

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených v tejto vyhláške.

§ 10
Tarifná odmena advokáta za zastupovanie
v občianskom konaní a iné úkony právnej služby

(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je


do 5 000 Sk                                   500 Sk,
nad 5 000 Sk do 20 000 Sk                     500 Sk
                                             + 50 Sk
             za každých aj začatých         1 000 Sk
             prevyšujúcich sumu             5 000 Sk,

nad 20 000 Sk do 200 000 Sk                 1 250 Sk
                                            + 300 Sk
             za každých aj začatých        10 000 Sk
             prevyšujúcich sumu            20 000 Sk,

nad 200 000 Sk do 1 000 000 Sk              6 650 Sk
                                            + 500 Sk
             za každých aj začatých        50 000 Sk
             prevyšujúcich sumu           200 000 Sk,

nad 1 000 000 Sk                           14 650 Sk
                                            + 200 Sk
             za každých aj začatých       100 000 Sk
             prevyšujúcich sumu         1 000 000 Sk.(2) Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku.

(3) Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia.

(4) Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie.

(5) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.

(6) Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania.

(7) Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

§ 11


(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné hodnotu veci alebo práva vyjadriť v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami.

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10.

§ 12
Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta
v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch

(1) Pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

(2) Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

(3) Pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí podľa odseku 1 je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica

a) neprevyšuje päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu,
b) prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov, jedna osmina výpočtového základu,
c) prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest, jedna šestina výpočtového základu.

(4) Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

(5) Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvlášť nebezpečných recidivistov pri ukladaní trestu za viac trestných činov a pri ukladaní trestu podľa osobitného predpisu2) sa prihliada.

(6) Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní sa neprihliada.

§ 13
Zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny

(1) Advokát môže zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny na trojnásobok, ak v rámci poskytovania právnej služby ide o úkony mimoriadne ťažké, časovo náročné, vyžadujúce si znalosť cudzieho práva alebo znalosť cudzieho jazyka.

(2) Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až na polovicu.

(3) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak spojenie vecí na spoločné prejednanie vyplýva zo zákona. V takej veci sa určí výška tarifnej odmeny podľa veci, ktorej hodnota je najvyššia.

(6) Ak Slovenská advokátska komora ponúkla na poskytnutie právnej služby advokáta tomu, kto je v hmotnej núdzi, 3) môže zároveň určiť, že základná sadzba tarifnej odmeny sa primerane zníži alebo sa právna služba poskytne bezplatne.

Úkony právnej služby

§ 14

(1) Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:

a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,
b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú aj začatú hodinu,
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,
d) účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom, 4) pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín,
e) vypracovanie právneho rozboru veci,
f) rokovanie s protistranou, a to za každé dve začaté hodiny,
g) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

(2) Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:

a) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,
b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,
c) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,
d) návrhy a sťažnosti vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu na obnovu konania,
e) účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania,
f) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu.

(3) Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí advokátovi okrem odmeny za úkony podľa odsekov 1 a 2 aj odmena vo výške 6-násobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.

(4) Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí polovica odmeny. Za zastúpenie a obhajobu na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí len štvrtina odmeny.

(5) Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 3, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.


Tarifná odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi v občianskom súdnom konaní

Základná sadzba tarifnej odmeny
za konanie podľa tretej časti
Občianskeho súdneho poriadku

§ 14a

(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny vo veci, kde predmetom konania je zaplatenie peňažnej sumy, je


do 1 000 Sk                             1 000 Sk,

nad 1 000 Sk do 5 000 Sk                3 000 Sk,

nad 5 000 Sk do 10 000 Sk               7 000 Sk,

nad 10 000 Sk do 20 000 Sk              8 000 Sk,

nad 20 000 Sk do 100 000 Sk             8 000 Sk
                           + 1 000 Sk za každých aj začatých
                           10 000 Sk prevyšujúcich sumu 20 000 Sk,

nad 100 000 Sk do 500 000 Sk            16 000 Sk
                           + 1 000 Sk za každých aj začatých
                           20 000 Sk prevyšujúcich sumu 100 000 Sk,

nad 500 000 Sk do 3 000 000 Sk          36 000 Sk
                           + 1 500 Sk za každých aj začatých
                           50 000 Sk prevyšujúcich sumu 500 000 Sk,

nad 3 000 000 Sk                        111 000 Sk
                           + 1 000 Sk za každých aj začatých
                           100 000 Sk prevyšujúcich
                           sumu 3 000 000 Sk.


(2) Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; na príslušenstvo pohľadávky alebo práva sa neprihliada. Ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas neurčitý, určí sa hodnota opakujúcich sa plnení 5-násobkom hodnoty ročného plnenia.

(3) Ak je predmetom konania plnenie na základe zmluvy, ktoré je vyjadrené v peniazoch, považuje sa za predmet konania suma uvedená v zmluve; to platí aj v prípade, ak predmetom konania je vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy alebo zrušenej zmluvy.

(4) Ak je predmetom konania zmenka alebo šek a nejde o zaplatenie peňažnej sumy, považuje sa za predmet konania peňažná suma uvedená na zmenke alebo šeku; to platí aj v prípade, ak predmetom konania je iný cenný papier, na ktorom je uvedená menovitá hodnota.

(5) Ak je predmetom konania zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, považuje sa za predmet konania hodnota veci znížená o hodnotu podielu zastupovaného účastníka, ak návrh smeruje na prikázanie veci tomuto účastníkovi alebo na predaj veci, hodnota veci znížená o hodnotu podielov ostatných spoluvlastníkov, ak návrh smeruje na prikázanie veci ostatným spoluvlastníkom, hodnota veci, ak návrh smeruje na jej rozdelenie.


(6) Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je predmetom konania polovica hodnoty jednotlivých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sa stali predmetom vyporiadania.

§ 14b
(1) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, pri ktorých sa hodnota sporu nedá určiť, je:

ak ide o právny vzťah alebo právo k podniku
18 000 Sk,

ak ide o právny vzťah alebo právo k nehnuteľnosti
15 000 Sk,

v ostatných prípadoch
10 000 Sk.


(2) Ak sa vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, hodnota sporu dá určiť, alebo ak je predmetom konania určenie vlastníckeho práva, základná sadzba tarifnej odmeny sa určí podľa § 14a ods. 1.

(3) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach ochrany osobnosti, vo veciach ochrany pred uverejňovaním informácií, ktoré sú zneužitím slobody prejavu podľa právnych predpisov o hromadných informačných prostriedkoch, a vo veciach vyplývajúcich z uplatňovania práv a povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov, je:

ak sa požaduje náhrada nemajetkovej ujmy
20 000 Sk,

v ostatných prípadoch
10 000 Sk.


(4) Základná sadzba tarifnej odmeny je

vo veciach starostlivosti o maloletých, výchovy a výživy maloletých detí, úpravy styku rodičov s maloletými deťmi, úpravy styku blízkych osôb s maloletými deťmi, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho, vo veci rozvodu manželstva, vyhlásenia manželstva za neplatné, určenia, či tu manželstvo je, alebo nie je, určenia alebo popretia rodičovstva a v ostatných veciach upravených zákonom o rodine
5 000 Sk,

vo veciach upravených Zákonníkom práce s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy
4 500 Sk,

vo veciach nájmu alebo vypratania nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru a určenia, či povinnosť vypratať byt je spojená s právom na bytovú náhradu, s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy
5 000 Sk,

vo veci nahradenia prejavu vôle
5 000 Sk,

vo veciach práv k cudzím veciam s výnimkou konaní, ktorých predmetom je vlastnícke právo
4 500 Sk,

vo veciach niektorých otázok obchodných spoločností a družstiev
7 500 Sk,

vo veciach obchodného registra
3 500 Sk.


(5) V konaniach podľa odseku 4 písm. b), c), a e), ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy, určí sa základná sadzba tarifnej odmeny podľa § 14a ods. 1.

§ 14c
Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v § 14a a 14b, je základná sadzba tarifnej odmeny:

ak je príslušný okresný súd
5 500 Sk,

v ostatných prípadoch
7 500 Sk.

Základná sadzba tarifnej odmeny
za konanie podľa druhej a štvrtej časti Občianskeho
súdneho poriadku

§ 14d

Vo veciach predbežného opatrenia je základná sadzba tarifnej odmeny 2 000 Sk.

§ 14e
(1) Vo veciach odvolania a dovolania sa základná sadzba tarifnej odmeny posudzuje rovnako ako v konaní na súde prvého stupňa, ak nie je ustanovené inak.

(2) Vo veciach obnovy konania je základná sadzba tarifnej odmeny 5 500 Sk.

(3) Vo veciach mimoriadneho dovolania je základná sadzba tarifnej odmeny 10 000 Sk.

§ 14f
Tarifná odmena

v osobitných prípadoch(1) Ak je predmetom odvolania alebo dovolania len rozhodnutie o náhrade trov konania, o určení lehoty na plnenie, o predbežnej vykonateľnosti, o príslušenstve pohľadávky alebo rozhodnutie procesnej povahy, tarifná odmena je 1 500 Sk.

(2) Ak zastupoval advokát účastníka konania v mimoriadne náročnej alebo skutkovo zložitej veci, môže mu sudca zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až o 100 %; to neplatí, ak je základná sadzba tarifnej odmeny určená podľa § 14a ods. 1.

(3) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zvýši o 20 %, ak advokát zastupuje v konaní v rovnakej veci spoločne dve osoby alebo viac osôb.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, ktoré skutkovo súvisia, sa najvyššia základná sadzba tarifnej odmeny zvyšuje o polovicu; základná sadzba tarifnej odmeny za ostatné veci sa neprizná.

Hotové výdavky a náhrada za stratu času

§ 15
Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
b) na náhradu za stratu času (§ 17).

§ 16

 (1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

(2) Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako náhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Klient potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov.

(3) Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

(4) Na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy, 5) ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 17
(1) Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

(2) Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých klientov.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18
(1) Advokát upozorní klienta pri rokovaní o zmluvnej odmene na to, že pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa ustanovení tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14f).

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na výšku odmeny advokáta ustanoveného oprávneným orgánom.

(3) Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa tarifná odmena určená podľa § 9 až 14f o daň z pridanej hodnoty.

§ 19
(1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.

(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy, 6) môže sa odmena advokáta dohodnúť aj v tejto mene.

(3) Na dohodu podľa odseku 1 sa neprihliada pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Advokát na túto skutočnosť klienta upozorní.

§ 20
Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.

§ 21
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

§ 22
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005 č. 279/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1.júla 2005 č. 649/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006 č. 256/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 2006.