Ceny – zákon

 

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk to podľa čísla alebo názvu. Cenová regulácia je upravená v paragrafe 5

Ku koncu rka 2013 to boli novely“

659/2007 Z.z.

382/2008 Z.z.

488/2009 Z.z.

513/2009 Z.z.

260/2011 Z.z.

Predmet úpravy

Zákon pod legislatívnou skratkou „tovar“ upravuje aj ceny nehnuteľností.

Regulácia   cien

Zákon upravil zásadu, že všetky ceny sa tvoria dohodou, ak len nie je osobitne vyhlásená  regulácia. Reguláciu môže zaviesť len ministerstvo financií alebo zákonom splnomocnený iný štátny orgán.

Maximálna, pevná alebo minimálna cena

Regulácia cien môže mať aj formu tzv. vecnej alebo časovej regulácie.

 

Vo vyhláške č. 492/2004 Z. z.  zasa nájdete 3 metódy oceňovania nehnuteľností vo forme právneho predpisu.

 

 Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách

v znení zák. č. 196/2000 Z.z. 276/2001 Z.z. 436/2002 Z.z. 465/2002 Z.z. 520/2003 Z.z. 523/2004 Z.z. 68/2005 Z.z. 117/2006 Z.z.

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy


(1) Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej len "tovar") a pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí v oblasti cien tovaru pre tuzemský trh vrátane cien tovaru z dovozu a cien tovaru určeného na vývoz.

(2) Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a orgánov štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona.

(3) Zákon sa nevzťahuje na cenné papiere, lotérie a iné podobné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti pôšt a telekomunikácií podľa osobitných predpisov.

(4) Ustanovenia § 2 ods. 4, § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21 a 22 sa nevzťahujú na ceny tovaru, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu a na ceny za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.


§ 2
Základné pojmy


(1) Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa.

(2) Rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského alebo dovezeného tovaru, ktorý sa v nezmenenom stave predáva ďalej, a cenou, za ktorú sa predáva, sa považuje za cenu obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, aj keď nie je výslovne a samostatne dohodnutá.

(3) Na účely tohto zákona sa

a) ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú náklady na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady a v prípade platného systému regulácie miezd len tie, ktoré tomuto systému zodpovedajú, technologicky nevyhnutné ostatné priame a nepriame náklady a náklady obehu; pri posudzovaní ekonomicky oprávnených nákladov sa vychádza z vývoja obvyklej úrovne týchto nákladov v porovnateľných ekonomických podmienkach s prihliadnutím na osobitosti daného tovaru,
b) primeraným ziskom rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku tuzemského tovaru na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko výroby alebo obehu a vývoj dopytu na trhu.

(4) V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom najvyšší rozsah primeraného zisku.


DOHODOVANIE CENY

§ 3


(1) Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim.

(2) Pri dohodovaní ceny je záväzné vymedzenie tovaru názvom, prípadne aj číselným kódom colného sadzobníka alebo číselným kódom podľa osobitného predpisu,  jednotkou množstva, kvalitatívnymi a dodacími podmienkami alebo inými podmienkami dohodnutými dohodou strán (ďalej len "dohodnuté podmienky").

(3) Súčasťou ceny tovaru vymedzeného dohodnutými podmienkami môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk. Ak nie je dohodnuté alebo osobitným predpisom ustanovené inak, súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi. Predávajúci na požiadanie cenových orgánov spracúva a predkladá kalkuláciu nákladov a zisku v rozsahu, ktorý ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Cena, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a mincí, sa zaokrúhľuje tak, aby túto cenu bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a mincami; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platená cena súčtom cien za viac kusov tohto istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až celková suma platenej ceny. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.


OPATRENIA NA ZAMEDZENIE NEŽIADUCEHO CENOVÉHO VÝVOJA REGULÁCIA CIEN

§ 4


(1) Regulácia cien je určenie ceny cenovými orgánmi uvedenými v § 20 ods. 1 písm. a) až e).

(2) Rozhodnutia cenových orgánov o regulácii cien sú záväzné.

(3) Cenové orgány regulujú ceny tovaru, ak

a) vznikne mimoriadna trhová situácia,
b) dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia; pri posudzovaní stavu konkurenčného prostredia sa vyžaduje stanovisko Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,
c) si to vyžaduje verejný záujem, ochrana spotrebiteľa,
d) existujú technologické, organizačné a ekonomické väzby medzi predávajúcim a kupujúcim s výnimkou uvedenou v písmene e),
e) ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu.

§ 5
Spôsoby regulácie cien


(1) Regulácia cien sa vykonáva úradným určením cien a spôsobom podľa odseku 2.

(2) Reguláciou cien tovaru v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d), najmä v poštových službách a v regulovaných činnostiach podľa osobitných predpisov, 8) je

a) určenie maximálnych alebo pevných cien a určenie taríf a tarifných podmienok,
b) určenie záväzných podmienok výroby, dodávok a nákupu,
c) určenie ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do cien a taríf započítať.
------------------------------------------------------------------
8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky.


§ 6
Úradné určenie cien


(1) Úradné určenie cien je určenie ceny vymedzeného druhu tovaru cenovými orgánmi ako maximálnej alebo pevnej.

(2) Maximálna cena je cena, ktorú nie je prípustné prekročiť.

(3) Pevná cena je cena, ktorú nie je prípustné zmeniť.
------------------------------------------------------------------
9) § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.

§ 11
Rozhodovanie vo veciach regulovaných cien


(1) Rozsah regulácie cien podľa § 5 a 6 ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a) až e) rozhodnutím o regulácii cien. Cenový orgán podľa § 20 ods. 1 písm. a) a b) uverejňuje rozhodnutie o regulácii cien vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 9a) uverejnením oznámenia o jeho vydaní. Cenové orgány uvedené v § 20 ods. 1 písm. c) uverejňujú rozhodnutia o regulácii cien v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Vyššie územné celky vykonávajú reguláciu cien podľa § 6 v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o regulácii cien podľa odseku 1. Rozhodnutia vyšších územných celkov sa uverejňujú v publikačnom orgáne ministerstva.

§ 12
Osobitné ustanovenia pri dohodovaní cien


(1) Neprimeranú cenu nesmie dohodnúť

a) predávajúci a kupujúci pri predaji alebo nákupe tovaru pri vývoze a spätnom dovoze toho istého tovaru, na ktorý sa poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostriedky štátnych fondov,
b) predávajúci v dominantnom postavení podnikateľa 10) pri predaji tovaru.

(2) Za neprimeranú cenu u predávajúceho podľa odseku 1 sa považuje dohodnutá cena, ktorou sa výrazne presahujú ekonomicky oprávnené náklady alebo primeraný zisk.

(3) Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 sa považuje dohodnutá cena, ktorá výrazne nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na cenu obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu.

(5) Ak predávajúci, ktorým je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, poskytuje tovar odplatne, 10a) nemôže dohodnúť cenu, ktorá nedosahuje náklady rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie na výrobu tohto tovaru, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
------------------------------------------------------------------
10) § 8 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10a) § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


CENOVÁ EVIDENCIA A CENOVÉ INFORMÁCIE

§ 13
Cenová evidencia


Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po skončení predaja tovaru.

§ 14
Cenové informácie


(1) Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bezplatne poskytovať informácie a údaje, ktoré si cenové orgány vyžiadajú pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a pre konanie o porušení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti cien (ďalej len "konanie o porušení cenovej disciplíny"). Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane individuálnych údajov. 11)

(2) Pracovníci, ktorí zisťujú a využívajú informácie a údaje uvedené v odseku 1, sú povinní zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých zistených skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu oprávnených záujmov zúčastnených osôb. Táto povinnosť trvá tri roky, a to aj po skončení pracovného pomeru. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní.
------------------------------------------------------------------
11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

§ 15
Označovanie tovaru cenami


(1) Každý tovar musí byť pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky, a to cenovkou, informáciou o cene formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom.

(2) Ak ide o predaj tovaru vo väčšom rozsahu na podnikateľské účely, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu ponukový cenník, ktorý okrem ceny tovaru obsahuje aj dohodnuté podmienky (§ 3 ods. 2).

(3) Ak je tovar určený na konečnú spotrebu, výrobca môže uviesť v ponukovom cenníku, katalógu, propagačných podkladoch alebo na obale tovaru cenu s označením "odporúčaná spotrebiteľská cena".


CENOVÁ KONTROLA

§ 16


(1) Predmetom cenovej kontroly u predávajúceho a kupujúceho (ďalej len "kontrolovaný subjekt") je

a) zisťovanie, či kontrolovaný subjekt dodržiava tento zákon a všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia v oblasti cien (ďalej len "cenové predpisy"),
b) overovanie správnosti podkladov predkladaných na účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien a pre konanie o porušení cenovej disciplíny,
c) ukladanie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

(2) Cenovú kontrolu podľa tohto zákona sú oprávnené vykonávať cenové kontrolné orgány, ktorými sú cenové orgány uvedené v § 20 ods. 1.

(3) Na výkon cenovej kontroly sa primerane použije osobitný predpis. 13)
------------------------------------------------------------------
12) Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

§ 17
Porušenie cenovej disciplíny


(1) Predávajúci poruší cenovú disciplínu, ak

a) predá tovar za vyššiu ako maximálnu cenu alebo inú ako pevnú cenu, podľa § 6,
b) pri predaji tovaru za úradne určenú cenu podľa § 6 nesplní podmienku, ktorú určil cenový orgán na uplatnenie tejto ceny,
c) nedodrží podmienky regulácie cien ustanovené podľa § 5 ods. 2,
d) nesplní povinnosti podľa § 13 až 15 alebo odovzdá cenovému kontrolnému orgánu nepravdivé údaje.

(2) Kupujúci poruší cenovú disciplínu, ak kúpi tovar za inú ako pevnú cenu podľa § 6.

(3) Porušením cenovej disciplíny podľa odseku 2 je aj kúpa tovaru za cenu, ktorá nezodpovedá regulácii cien podľa § 5 a 6, ak sa na nákup tovaru použijú prostriedky štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov. 14)

(4) Porušením cenovej disciplíny je aj

a) nedodržanie ustanovení § 3 ods. 2 a 3,
b) dohodnutie neprimeranej ceny podľa § 12,
c) nesplnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených cenovým kontrolným orgánom v určenej lehote.
------------------------------------------------------------------
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Konanie o porušení cenovej disciplíny
§ 18


(1) Ak cenové kontrolné orgány zistia u kontrolovaného subjektu porušenie cenovej disciplíny podľa § 17, uložia mu pokutu

a) vo výške rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá v súlade s cenovými predpismi, alebo
b) do výšky 1 000 000 Sk, ak sa rozdiel podľa písmena a) nedá vyčísliť alebo ak ide o iné porušenie cenovej disciplíny, ako je uvedené v písmene a).

(2) Ak cenový kontrolný orgán opakovane zistí porušenie cenovej disciplíny v priebehu 12 mesiacov, môže kontrolovanému subjektu uložiť pokutu až do výšky 2 000 000 Sk a podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu. 15)

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia cenovej disciplíny cenovými kontrolnými orgánmi, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu cenovej disciplíny. V prípade nezaplatenia pokuty do jedného roka cenový kontrolný orgán môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

(4) Pri ukladaní pokút podľa odseku 1 písm. b) a podľa odseku 2 prihliadnu cenové kontrolné orgány najmä na dobu, rozsah a závažnosť porušenia cenovej disciplíny.

(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 14)

(6) Uložením pokuty nie je dotknuté právo na vydanie bezdôvodného obohatenia 16) tomu, na úkor koho sa získalo. Ak toto bezdôvodné obohatenie nemožno vydať tomu, na úkor koho sa získalo, stane sa príjmom štátneho rozpočtu. 14)

(7) Pokuty uložené za porušenie cenovej disciplíny, ako aj za bezdôvodné obohatenie získané porušením cenovej disciplíny sú splatné do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(8) V konaní o porušení cenovej disciplíny sa postupuje podľa osobitného predpisu. 17)

(9) Ak proti rozhodnutiu cenového kontrolného orgánu účastník konania vyčerpal riadne opravné prostriedky, môže podať do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia návrh na jeho preskúmanie príslušnému súdu. 18)
------------------------------------------------------------------
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
15) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z.
16) § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.
17) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
18) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

§ 19


(1) V konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú ministerstvo, vyššie územné celky, obce, iný orgán štátnej správy, správy finančnej kontroly a Slovenská obchodná inšpekcia.

(2) Ak v konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú vyššie územné celky alebo obce, alebo správy finančnej kontroly, alebo Slovenská obchodná inšpekcia, je druhostupňovým odvolacím orgánom ministerstvo.

(3) Proti rozhodnutiu v prvom stupni iného orgánu štátnej správy o porušení cenovej disciplíny možno podať opravný prostriedok na súd.


PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV V OBLASTI CIEN

§ 20


(1) Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú tieto cenové orgány:

a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c) iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis, 18a)
d) vyšší územný celok,
e) obec,
f) správy finančnej kontroly, 12)
g) Slovenská obchodná inšpekcia. 19)

(2) Ministerstvo

a) vypracováva koncepciu cenovej politiky,
b) ustanovuje podmienky pre dohodovanie a reguláciu cien podľa tohto zákona,
c) rozhoduje vo veciach regulácie cien,
d) určuje rozsah cenovej evidencie,
e) určuje zásady cenovej kontroly,
f) vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
g) zabezpečuje informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
h) informuje verejnosť o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
i) poveruje vyššie územné celky rozhodovaním vo veciach regulácie cien a výkonom cenovej kontroly,
j) poveruje správy finančnej kontroly výkonom cenovej kontroly,
k) usmerňuje činnosť vyšších územných celkov v oblasti cien,
l) odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje cenovú kontrolu vykonávanú správami finančnej kontroly, Slovenskou obchodnou inšpekciou a vyššími územnými celkami.

(3) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až h) v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach19a) v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c).

(4) Vyššie územné celky

a) určujú po prerokovaní s obcou maximálne ceny tovaru miestneho významu v rozsahu ustanovenom ministerstvom,
b) znižujú po prerokovaní s obcou úradne určené maximálne ceny miestneho významu v rozsahu ustanovenom ministerstvom,
c) vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak k porušeniu cenovej disciplíny došlo na území ich pôsobnosti fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi výlučne v ich územnom obvode alebo ak ide o ich rozhodnutia o regulácii cien.

(5) Obce

a) určujú maximálne ceny mestskej pravidelnej dopravy osôb a
b) vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak ide o ich rozhodnutia o regulácii cien.

(6) Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien podľa odseku 2 písm. b) až h) v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d) a e), ak osobitný predpis neustanovuje inak.18b)


(7) Pôsobnosť v oblasti cenovej kontroly vykonávajú okrem orgánov uvedených v odsekoch 2 až 5 aj správy finančnej kontroly v rozsahu ustanovenom ministerstvom. Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená vykonávať cenovú kontrolu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. 19)
------------------------------------------------------------------
12) Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
18a) Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
18b) Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
19a) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21


Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 17) s výnimkou rozhodovania podľa tretej časti, alebo ak tento zákon neustanovuje inak (§ 19 ods. 2). Rozhodnutia podľa tretej časti nepodliehajú preskúmavaniu súdom. 20)
------------------------------------------------------------------
17) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
20) § 248 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

§ 22


Na vykonanie tohto zákona vydá ministerstvo všeobecne záväzné právne predpisy o podrobnostiach dohodovania cien, konania o porušení cenovej disciplíny, postupu pri regulácii cien, cenovej evidencii a kalkulácii a o podrobnostiach cenovej kontroly.

§ 23


(1) Pri porušení cenových predpisov, ku ktorému došlo pred účinnosťou tohto zákona, na konanie o porušení cenových predpisov vrátane uloženia pokút sa použijú doterajšie cenové predpisy.

(2) Odo dňa účinnosti tohto zákona nemožno postupovať podľa všeobecne záväzných nariadení obcí vydaných podľa osobitného predpisu. 21)
------------------------------------------------------------------
21) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov.


§ 23a


(1) Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. januárom 2004 dokončia cenové kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona podľa doterajších predpisov.

(2) Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. januára 2004 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20 ods. 3 až 6 a podľa § 11 ods. 2 aj za obdobie pred 1. januárom 2004.

§ 23b


(1) Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. marcom 2005 dokončia cenové kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa pravidiel platných do 28. februára 2005.

(2) Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. marca 2005 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20 ods. 2 až 5 a podľa § 11 ods. 2 aj za obdobie pred 1. marcom 2005.

§ 24b x)


Zrušuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie č. 4/2004 Z. z.).


Poznámka autora:

x) § 24b nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ďalšia poznámka J. K.: A novelou zákona o cenách z marca 2007 sa zmenil spomenutý čas zrušenia regulácie z 1. júla 2007 na koniec roka 2008. Diskusie k tomu sa viedli len na urovni či regulácia alebo nie. Nie už o kvalite regulácie, totiž aby už aj východzie  sadzby regulácie boli založené na v mieste obvyklom nájomnom. To je totiž základná podmienka pre kvalitu sadzieb každej regulácie v ktoromkoľvek historickom období. Z Marshallovho vzorca všeobecná hodnota = výnos : miera výnosnosti. Miera výnosnosti nájomného okolo 10%. A aby regulácia umožňovala prihliadnuť na individuálne odlišnosti kvality prenajímaných bytov odchýlením od východzých regulačných sadzieb povedzme do 30% až 70%. Bez toho sa ani regulácia nerobí. 

§ 25


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996 č. 196/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2000 č. 276/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003 č. 436/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002 č. 465/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2002 č. 520/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004 s výnimkou čl. I bodov 11, 12, 18 a 21, ktoré nadobúdajú äčinnosť 1. mája 2004 č. 523/2004 Z.z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5 až 8, § 5 až 36, § 37 ods. 3 až 8, § 38 a čl. II až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005 č. 68/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. marca 2005 s výnimkou čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2007 č. 117/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2006 okrem ustanovení § 32 ods. 22 a 23 v štyridsiatom ôsmom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.