Malá privatizácia

 

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk

Výnimkou z výnimky je, že tento zákon nemá novšie novely. Tu som ho uverejnil na ilustráciu ako málo sa zaoberalo cenou.

 

 

Malá privatizáciá obchodov a služieb

V tejto zákonnej úprave ktorá nadobudla účinnosť 1.12.1990, vidíme v § 8 vyjadrenie neznalosti ako riešiť otázku ocenenia v úrovni všeobecnej ceny. Pristúpilo sa k mechanickému odkazu na „cenu podľa cenových predpisov“ s odkazom na celú vtedy platnú vyhlášku č. 205/1988 Zb.. S predstavou regulovaných sadzieb. Hoci od 1.8.1990 vyhláška č. 289/1990 Zb. na Slovensku zaviedla neregulované, všeobecné ceny pre všetky prípady okrem všeobecne záväzným právnym predpisom výslovne vyhlásenej regulácie. 

Predaj na dražbe

Priamy predaj užívateľovi

 

 

 

Zákon č. 427/1990 Zb.

o prevodoch vlastníctva štátu k  niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

v znení zák. č. 541/1990 Zb. 528/1990 Zb. 429/1991 Zb. 561/1991 Zb.

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

                               § 2

    (1) Predmetom  prevodu  vlastníctva   podľa  tohto  zákona 

hnuteľné   a  nehnuteľné   veci,  ktoré   ako  majetková  podstata

prevádzkových  častí  organizácií  pôsobiacich  v oblasti služieb,

obchodu  a inej  než  poľnohospodárskej  výroby tvoria  alebo môžu

tvoriť  súbor, ktorý  je ucelenou  hospodárskou  alebo  majetkovou

jednotkou (ďalej len "prevádzková jednotka").

 

   

             VEREJNÁ DRAŽBA PREVÁDZKOVÝCH JEDNOTIEK

                               § 4

    (1) Organizácie  predajú  prevádzkovú   jednotku  vo  verejnej

dražbe.

 

 § 5

    (1) Kto  sa  chce  zúčastniť  na  verejnej dražbe prevádzkovej

jednotky  ako   záujemca  (ďalej  len   "účastník  dražby"),  musí

preukázať  zloženie   dražobnej  zábezpeky  vo   výške  aspoň  10%

vyvolávacej ceny, najmenej však 10 000 Kčs.

 

                               § 8

    Vyvolávacia cena sa skladá z ceny pozemkov a stavieb, zistenej

podľa  platných cenových  predpisov, 2) z  ceny strojov, zariadení

a ďalších  základných prostriedkov  a z  ceny predmetov  postupnej

spotreby.

------------------------------------------------------------------

2)

   Vyhláška  Ministerstva   financií,  cien  a   miezd  Slovenskej

   socialistickej  republiky  č. 205/1988 Zb.  o  cenách  stavieb,

   pozemkov,  trvalých  porastov,   úhradách  za  zriadenie  práva

   osobného užívania  pozemkov a o  náhradách za dočasné  užívanie

   pozemkov v znení neskorších predpisov.

 

§ 10

    (1) Ak   sa  prevádzkovú   jednotku,  s   ktorou  sa   nedraží

nehnuteľnosť, nepodarí vydražiť spôsobom uvedeným v § 9 a ak sa na

verejnej   dražbe   zúčastňuje   najmenej   päť   osôb,  licitátor

vyvolávaciu cenu postupne  znižuje, a to vždy o  10%, najviac však

o 50% vyvolávacej ceny.

    (2) Ak  sa prevádzková  jednotka draží  spolu s nehnuteľnosťou

a ak sa  nepodarí túto jednotku vydražiť  spôsobom uvedeným v § 9,

licitátor  dražbu  ukončí;   rovnakým  spôsobom  licitátor  dražbu

ukončí,  ak  sa  prevádzkovú  jednotku  nepodarí vydražiť spôsobom

uvedeným v odseku 1.

 

§ 16

    (1) Ak ide o prevádzkovú jednotku užívanú k 1. októbru 1990 na

základe zmluvy  o prenechaní prevádzkárne  na dočasné užívanie, 4)

prípadne  zmluvy  túto  zmluvu  nahradzujúcu, 5)  uskutoční sa jej

predaj  bez verejnej  dražby, ak  požiada o  to najneskôr  päť dní

predo  dňom  dražby  osoba,  ktorá  uvedenú  zmluvu s organizáciou

uzavrela (ďalej len "užívateľ") pokiaľ užívací vzťah trvá.

    (2) Kúpnu  zmluvu   o  predaji  tejto   prevádzkovej  jednotky

organizácia  uzavrie s  užívateľom; súčasne  sa vyrovnajú vzájomné

nároky vzniknuté z užívania prevádzkárne alebo v súvislosti s ním.

    (3) Kúpna cena sa určí podľa § 8.

 

§ 27

    Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1990,

 č. 541/1990 Zb. 22. decembrom 1990, č. 528/1990 Zb. 1. januárom 1991, č. 429/1991 Zb. 1. novembrom 1991, č. 561/1991 Zb30. decembrom 1991.