Veľká privatizácia

 

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk podľa čísla alebo názvu.

Ku koncu roka 2013 to boli novely:

595/2006 Z.z.
160/2009 Z.z.
563/2009 Z.z.
38/2010 Z.z.
153/2011 Z.z.
520/2011 Z.z.
91/2012 Z.z.
286/2012 Z.z.

Text môžete  myšou vybrať ako blok a potom príkazom kopírovať cez schránku si uložiť. Vo Windowsoch to beží bez problémov.

 

Tzv. veľká privatizácia

Rozhodnutie a projekt

Porušenie predpisov

Pojem cena dohodou  Bez ohľadu na rôznosť pojmoslovia, cena dohodou je cena neregulovaná podľa § 5 zákona č. 18/1996 Zb. v platnom znení. Je to cena definovaná v § 2 písm. g) vyhlášky č. 492/2004 Z. z. pojmom všeobecná hodnota. Na jej vyčíslenie sa použijú tri klasické metódy, teda porovnávanie, kapitalizácia, náklady podľa stavebných prác. V tzv. veľkej privatizácii bola metodika oceňovania kapitalizovaním čistého výnosu ako znalecký štandard obsiahnutávo výmere uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi čiastka 1/1993.

 

 

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

 

znení zák. č. 92/1992 Zb. 544/1992 Zb. 264/1992 Zb., 541/1992 Zb., 17/1993 Z.z. 172/1993 Z.z. 278/1993 Z.z. 60/1994 Z.z. 172/1994 Z.z. 244/1994 Z.z. 369/1994 Z.z. 374/1994 Z.z. 190/1995 Z.z. 304/1995 Z.z. 4/1996 Z.z. 56/1996 Z.z. 352/1996 Z.z. 322/1996 Z.z. 210/1997 Z.z., 211/1997 Z.z. 221/1998 Z.z. 253/1999 Z.z. 122/2000 Z.z. 441/2000 Z.z13/2002 Z.z. 291/2002 Z.z. 292/2002 Z.z. 465/2002 Z.z. 564/2003 Z.z. 359/2004 Z.z. 523/2004 Z.z. 717/2004 Z.z.

 

 

§ 1

 

(1) Tento zákon upravuje podmienky prevodu majetku štátu, ku ktorému majú právo hospodárenia štátne podniky, štátne peňažné ústavy, štátne poisťovne a iné štátne organizácie (ďalej len "podnik") alebo ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, včítane ich majetkových účastí na podnikaní iných právnických osôb, ako aj podmienky prevodu majetkových účastí štátu na tomto podnikaní, a to na slovenské alebo zahraničné právnické alebo fyzické osoby (ďalej len "privatizácia").

 

(2) Tento zákon sa použije obdobne na majetok podnikov zahraničného obchodu a účelových organizácií zahraničného obchodu aj na ich majetkové účasti na podnikaní iných právnických osôb.

 

(3) Podmienky prevodu majetku štátu ustanovené týmto zákonom

sa nevzťahujú na majetok, ktorý podľa ústavných alebo osobitných zákonov môže byť len vo vlastníctve štátu.

 

 

§ 2

 

Majetkom podniku na účely tohto zákona je súhrn vecí a finančných prostriedkov, ku ktorým má podnik právo hospodárenia alebo ktoré sú v jeho vlastníctve, ako aj súhrn práv, iných majetkových hodnôt a záväzkov podniku.

 

 

§ 3

 

(1) Predmetom tohto zákona nie je majetok, ktorý sa má vrátiť právnickým osobám osobitnými predpismi. 1)

 

(2) S majetkom, na ktorý vznikol nárok fyzickej osobe podľa osobitných predpisov 2), možno nakladať podľa tohto zákona. Nadobúdateľ tohto majetku alebo jeho právny nástupca sa stáva povinnou osobou podľa osobitných predpisov.

 

(3) Tomu, kto vydal majetok podľa odseku 2, poskytne Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len fond ) alebo Slovenský pozemkový fond náhradu vo forme a v rozsahu podľa osobitných predpisov. 2a)

------------------------------------------------------------------

1) Napr. zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z.z. o vrátení majetku Matici slovenskej, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám.

2) Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z.z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z.z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.

 

 

 

§ 4

 

Majetok sa nemôže prevádzať podľa tohto zákona ani vtedy, ak bol navrhnutý alebo zaradený na prevod vlastníctva na iné právnické alebo fyzické osoby podľa osobitných predpisov, 3) dokiaľ nie je rozhodnuté, že sa podľa týchto predpisov do zoznamu prevádzkovaných jednotiek určených na prevod nezaraďuje alebo že bol z tohto zoznamu vylúčený. 4)

------------------------------------------------------------------

3) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.

 

 

 

ROZHODNUTIA O PRIVATIZÁCII A PRIVATIZAČNÉ PROJEKTY

 

 

§ 5

Rozhodnutie o privatizácii a privatizačné projekty

 

Prevod majetku podľa tohto zákona sa vykoná na základe rozhodnutia o privatizácii podniku alebo jeho časti, alebo na základe rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby (ďalej len "rozhodnutie o privatizácii") vydaného na základe privatizačného projektu.

 

 

Privatizačný projekt podniku

§ 6

 

(1) Privatizačný projekt podniku je súhrn ekonomických, technických, majetkových, časových a ďalších údajov, ktorý obsahuje

 

a) označenie podniku a vymedzenie majetku určeného na privatizáciu podľa tohto projektu (ďalej len "privatizovaný majetok"),

b) súpis privatizovaných nehnuteľností, 4a) údaje o tom, akým spôsobom štát tento majetok nadobudol a aký by mohol byť nárok na vydanie podľa § 3 ods. 2,

c) vymedzenie častí majetku nepoužiteľných na podnikateľské účely (napr. nevymožiteľné pohľadávky, neupotrebiteľné základné prostriedky a zásoby) a spôsob naloženia s týmto majetkom,

d) ohodnotenie privatizovaného majetku,

e) spôsob prevodu privatizovaného majetku včítane vyporiadania nárokov oprávnených osôb,

f) pri založení obchodnej spoločnosti určenie jej právnej formy,

g) pri založení akciovej spoločnosti spôsob rozdelenia akcií, ich podiely, prípadne druhy, ako aj údaje o tom, či a v akom rozsahu sa použijú investičné kupóny,

h) pri predaji jeho spôsob, návrh ceny, platobných podmienok, ako aj návrh investícií a ďalších podmienok predaja, ktoré sa môžu zohľadniť pri dojednávaní kúpnej ceny alebo sú dôvodom na odpustenie časti kúpnej ceny,

i) rozdelenie privatizovaného majetku medzi jednotlivých nadobúdateľov (výstupné privatizované jednotky),

j) určenie právneho nástupcu do práv a záväzkov súvisiacich s privatizovaným majetkom vrátane neznámych,

k) spôsob prevodu práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva prerokovaný s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, pokiaľ tieto práva sú majetkom podniku.

 

(2) Privatizačný projekt podniku môže popri náležitostiach uvedených v odseku 1 ďalej obsahovať

 

a) odporúčania týkajúce sa predmetu podnikania,

b) informácie týkajúce sa osôb, ktoré prejavili záujem o kúpu podniku alebo o účasť na založení obchodnej spoločnosti s použitím majetku podniku alebo o kúpu akcií novozakladanej spoločnosti,

c) údaje o súčasnom a predpokladanom postavení podniku na trhu,

d) informáciu o počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov.

 

(3) Privatizačný projekt podniku sa môže týkať časti podniku alebo celého podniku alebo majetku niekoľkých podnikov.

------------------------------------------------------------------

4a) § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

 

 

§ 6a

 

(1) Súčasťou privatizačného projektu predloženého po 29. februári 1992 musí byť vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia potvrdené príslušným orgánom štátnej správy pre životné prostredie.

 

(2) Vyhodnotenie podľa odseku 1 zahŕňa

 

a) zhodnotenie, v ktorých smeroch podnik dodržiava, prípadne v ktorých nemôže dodržiavať platné právne predpisy na ochranu životného prostredia s vyčíslením nákladov, ktoré budú nevyhnutné na dosiahnutie súladu s týmito predpismi,

b) prehľad platieb za znečisťovanie životného prostredia a za využívanie prírodných zdrojov 4b) a prehľad sankcií za poškodzovanie životného prostredia uložených podniku podľa zákona o životnom prostredí a podľa iných osobitných predpisov,

c) vyčíslenie škôd na životnom prostredí spôsobených doterajšou činnosťou podniku. 4c)

------------------------------------------------------------------

4b) § 31 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

4c) Napr. § 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb.

 

 

§ 7

 

(1) Za vypracovanie návrhu privatizačného projektu podniku zodpovedá zakladateľ, prípadne zriaďovateľ (ďalej len "zakladateľ"), ktorému sa návrhy privatizačného projektu podniku predkladajú.

 

(2) Návrh privatizačného projektu podniku vypracúva spravidla podnik, ktorého sa privatizácia týka. Ak návrh privatizačného projektu podniku vypracúva zakladateľ alebo iná osoba než podnik, vyžiada si zakladateľ k návrhu stanovisko podniku.

 

(3) Zakladateľ môže podniku uložiť vypracovanie návrhu privatizačného projektu podniku a určiť mu na to primeranú lehotu; obdobne môže voči zakladateľovi postupovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

 

(4) Lehoty na predkladanie návrhov privatizačných projektov určí ministerstvo. Na požiadanie ministerstva zakladateľ a podnik sú povinní zabezpečiť v lehote určenej ministerstvom predloženie požadovaných údajov, dokladov, informácií a pod. potrebných na aktualizáciu privatizačného projektu.

 

(5) Podnik informuje o návrhu privatizačného projektu podniku príslušný odborový orgán. Odborový orgán sa vyjadruje k privatizačnému projektu pred jeho predložením zakladateľovi.

 

(6) Ak návrh privatizačného projektu vypracúva iná osoba než podnik, je podnik povinný bez meškania oznámiť tejto osobe na jej žiadosť údaje podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d), j) a podľa povahy veci aj údaje podľa písm. i) a ďalej aj údaje uvedené v odseku 2 písm. d), ktoré sa týkajú privatizovaného majetku. Za plnenie tejto povinnosti podniku zodpovedá štatutárny orgán. Získané údaje možno použiť iba na vypracovanie privatizačného projektu. Osoba, ktorej sa tieto údaje oznámili, je povinná urobiť všetky potrebné opatrenia, aby ich nemohla získať iná osoba. Povinnosť oznámiť údaje má podnik len po dobu, keď plynie lehota na predkladanie návrhov privatizačných projektov na jeho majetok. Po uplynutí lehoty zakladateľ určí podniku rozsah ďalšej súčinnosti pri poskytovaní údajov súvisiacich s privatizáciou na podanie podnetu na spôsob privatizácie podľa § 8 ods. 4.

 

(7) Štatutárnemu orgánu podniku, ktorý porušením svojich povinností zaviní, že podnik neoznámi údaje podľa odseku 6, prípadne ak oznámi neúplné alebo chybné údaje, môže ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.

 

(8) Pri určení výšky pokuty sa prihliadne najmä na mieru zavinenia, závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.

 

(9) Pokutu podľa odseku 7 možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

(10) Výnos z pokút uložených podľa odseku 7 je príjmom štátneho rozpočtu.

 

(11) Na ukladanie pokút podľa odseku 7 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

 

§ 8

 

(1) Zakladateľ posudzuje všetky predložené návrhy privatizačných projektov podniku. Zakladateľ predkladá návrhy privatizačných projektov podniku a podnetov so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie o privatizácii ministerstvu v lehote určenej ministerstvom. Zakladateľ súčasne s predložením návrhu privatizačného projektu oznámi oprávneným osobám navrhnutý spôsob vyporiadania ich nárokov (§ 47 ods. 1).

 

(2) Zakladateľ predkladá podľa odseku 1 aj návrhy privatizačných projektov podniku, ktoré neodporúča realizovať, s odôvodnením svojho stanoviska.

 

(3) Zakladateľ je povinný zverejniť informáciu o predložení privatizačného projektu podniku spracovaného podnikom v dennej tlači distribuovanej celoštátne. Záujemcom o vypracovanie konkurenčného projektu podniku je podnik povinný poskytnúť údaje o podniku v rozsahu povinnej zákonnej osnovy privatizačného projektu podniku.

 

(4) Záujemca o privatizáciu môže podať písomný podnet na spôsob privatizácie podniku alebo jeho časti do dňa vydania rozhodnutia o privatizácii.

------------------------------------------------------------------

4d) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.

 

 

 

§ 9

Privatizačný projekt majetkovej účasti štátu na podnikaní

 

(1) Orgán štátnej správy, ktorý vykonáva práva štátu týkajúce sa majetkovej účasti štátu na podnikaní právnických osôb, zodpovedá za vypracovanie návrhov privatizačných projektov týchto účastí v lehote určenej ministerstvom a predkladá ich ministerstvu.

 

(2) Privatizačný projekt majetkovej účasti štátu na podnikaní (ďalej len "privatizačný projekt účasti") obsahuje náležitosti privatizačného projektu podniku primerane.

 

(3) Návrh privatizačného projektu účasti vypracúva spravidla právnická osoba, ktorej sa týka. Pri vypracúvaní návrhu privatizačného projektu sa postupuje podľa § 7 a 8.

 

 

§ 9a

 

Zrušený

 

 

§ 10

Rozhodnutie o privatizácii

 

(1) Rozhodnutie o privatizácii priamym predajom mimo verejnej obchodnej súťaže (ďalej len "verejná súťaž") alebo verejnej dražby vydáva vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") na návrh ministerstva. Rozhodnutie o privatizácii v ďalších veciach si vláda môže vyhradiť.

 

(2) O privatizácii podniku alebo jeho časti s charakterom prirodzeného monopolu a o privatizácii majetkovej účasti štátu alebo majetkovej účasti fondu na podnikaní inej právnickej osoby, ktorá má charakter prirodzeného monopolu, vždy rozhoduje vláda, a to po prerokovaní zámeru a postupu privatizácie v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len národná rada ). Národná rada sa musí vyjadriť o návrhu do 30 dní od jeho predloženia. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa návrh považuje za prerokovaný. Charakter prirodzeného monopolu majú

 

a) Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,

b) Západoslovenská energetika, a. s.,

c) Stredoslovenská energetika, a. s.,

d) Východoslovenská energetika, a. s.,

e) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,

f) Slovenská pošta, štátny podnik,

g) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,

h) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,

i) Transpetrol, a. s.,

j) Slovenské elektrárne, a. s.,

k) Slovenské telekomunikácie, a. s.,

l) Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.

 

(3) Predmetom privatizácie nemôže byť

 

a) železničná dopravná cesta 4da) celoštátnych dráh a Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce,

b) lesný fond, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu a akcie ich obchodných spoločností vo vlastníctve štátu, 4db) ak nejde o vyporiadanie nárokov podľa osobitného predpisu, /2/

c) vodné toky, 4dc) pozemky, ktoré tvoria korytá vodných tokov, majetok slúžiaci na správu a ochranu vodných tokov a akcie ich obchodných spoločností.

 

(4) Podľa rozhodnutia vlády si štát alebo fond môže zachovať majetkovú účasť na podnikaní inej právnickej osoby v právnických osobách uvedených v § 10 ods. 2 a v akciových spoločnostiach uvedených v § 47d ods. 3 písm. a) a c).

 

(5) Rozhodnutie o privatizácii neuvedené v odseku 1 vydáva ministerstvo.

 

(6) Ministerstvo je povinné pred vydaním rozhodnutia o privatizácii zverejniť informáciu o predložení privatizačného projektu podniku v dennej tlači distribuovanej celoštátne.

 

(7) Rozhodnutie o privatizácii možno vydať najskôr 30 dní po zverejnení informácie podľa odseku 6.

 

(8) Vydanie rozhodnutia o privatizácii zverejňuje orgán príslušný na jeho vydanie v Obchodnom vestníku, pričom využíva aj iné formy zverejnenia.

 

(9) Na rozhodovanie o privatizácii sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o správnom konaní. Toto rozhodnutie nepodlieha preskúmaniu súdom.

 

(10) Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii môže uložiť nadobúdateľovi privatizovaného majetku povinnosť zabezpečiť účasť zamestnancov privatizovaného podniku, a to na jeho privatizácii:

 

a) presadením vydania zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou založenou Fondom národného majetku Slovenskej republiky minimálne v rozsahu 10% jej základného imania, ak predmetom predaja bude minimálne 51% podiel akcií tejto akciovej spoločnosti, alebo

b) vydaním zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou, ktorá je nadobúdateľom privatizovaného majetku alebo jeho časti, zamestnancom privatizovaného podniku minimálne v rozsahu 10% jej základného imania, alebo

c) tým, že zamestnancom privatizovaného podniku umožní nadobudnúť minimálne 34% podiel na privatizovanom majetku,

a to tak, aby všetci zamestnanci privatizovaného podniku mali možnosť nadobudnúť účasť na jeho privatizácii.

 

(11) Rozhodovanie o privatizácii je neverejné a v rámci neho sa prihliada na všetky privatizačné projekty predložené na daný majetok alebo majetkovú účasť na podnikaní inej právnickej osoby v ustanovenej lehote, ako aj na všetky prijaté podnety podľa § 8 ods. 4. Rozhodnutie o privatizácii musí mať písomnú formu a musí byť doručené spracovateľovi privatizačného projektu alebo predkladateľovi podnetu, ktorý bol týmto rozhodnutím vybraný na realizáciu. Spracovatelia ďalších privatizačných projektov a predkladatelia ďalších podnetov, ktorých sa toto rozhodnutie týka, musia byť písomne vyrozumení o spôsobe privatizácie i o tom, že ich privatizačný projekt alebo podnet rozhodnutím o privatizácii nebol vybraný na realizáciu.

 

(12) Rozhodnutie o privatizácii sa môže týkať aj časti majetku riešeného návrhom privatizačného projektu.

 

(13) zrušený

 

(14) Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený (pôvodný) privatizačný projekt môže zmeniť alebo zrušiť orgán príslušný na jeho vydanie v prípadoch, keď po vydaní rozhodnutia vyjdú dodatočne najavo skutočnosti, ktoré neboli známe v čase vydania rozhodnutia o privatizácii alebo schválení (pôvodného) privatizačného projektu a mali by na pôvodné rozhodovanie o privatizácii alebo schválení (pôvodného) privatizačného projektu podstatný vplyv.

 

(15) Podľa odseku 15 možno postupovať iba do prechodu privatizovaného majetku na fond.

 

(16) Rozhodnutie o privatizácii a schválený (pôvodný) privatizačný projekt po prechode privatizovaného majetku na fond možno zmeniť alebo zrušiť len v prípadoch uvedených v § 28 ods. 5 a 6.

------------------------------------------------------------------

4d) § 19 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 495/1992 Zb.

4da) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.

4db) Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

4dc) Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

§ 39 ods. 1 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

4de) Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

§ 10a

 

(1) Rozhodnutie o privatizácii podniku obsahuje

 

a) identifikáciu projektu,

b) označenie schváleného spôsobu privatizácie,

c) účtovnú hodnotu majetku jednotlivých samostatne privatizovaných jednotiek zodpovedajúcich privatizačnému projektu, ktorý bol týmto rozhodnutím určený na realizáciu,

d) v prípade existencie majetku nepoužiteľného na podnikateľské účely jeho účtovnú hodnotu po odpočítaní prípadných výnosov z jeho realizácie a spôsob naloženia s týmto majetkom,

e) prípadnú skutočnosť, že s prevodom privatizovaného majetku je spojený vznik nového záväzku nadobúdateľa s uvedením jeho rozsahu a sankcií za jeho neplnenie,

f) prípadnú skutočnosť, že privatizačný projekt alebo jeho časť bude realizovať Slovenský pozemkový fond,

g) prípadnú skutočnosť, že v rámci privatizačného projektu sa bezodplatne prevádzajú viacúčelové sklady a majetok civilnej ochrany,

h) prípadnú skutočnosť, že fond uzatvorí na základe rozhodnutia vlády s nadobúdateľom zmluvu o úhrade nákladov vynaložených na vyporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou,

ch) spôsob vyporiadania nároku oprávnených osôb 4e),

i) prípadné ďalšie podmienky.

 

(2) Rozhodnutie o privatizácii priamym predajom vopred určenému záujemcovi obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1

 

a) spôsob výberu nadobúdateľa,

b) nadobúdateľa privatizovaného majetku s uvedením jeho identifikačného alebo rodného čísla, ak je nadobúdateľom obchodná spoločnosť, k rozhodnutiu musí byť okrem výpisu z obchodného registra priložená aj spoločenská, resp. zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,

c) spôsob určenia kúpnej ceny; ak je kúpna cena určená dohodou, uvedie sa absolútna suma,

d) platobné podmienky vrátane preukázania zdroja zaplatenia kúpnej ceny alebo prvej splátky, ak platobné podmienky určujú zaplatenie kúpnej ceny v splátkach, a preukázanie pôvodu finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu 4f).

 

(3) Rozhodnutie o privatizácii verejnou súťažou obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1

 

a) podmienky verejnej súťaže a kritériá na posúdenie ich splnenia, ktoré fond po vyhlásení víťaza súťaže nemôže meniť,

b) vymedzenie okruhu účastníkov privatizácie.

 

(4) Rozhodnutie o privatizácii vložením privatizovaného majetku do obchodnej spoločnosti a rozhodnutie o privatizácii majetkovej účasti štátu obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1

 

a) spôsob privatizácie akcií (obchodných podielov) vyjadrený percentuálnymi podielmi jednotlivých spôsobov privatizácie akcií (obchodných podielov), prípadne percentuálne podiely predávané jednotlivým nadobúdateľom,

b) prípadnú existenciu akcií s osobitnými právami,

c) prípadnú zmenu v návrhu na obsadenie orgánov obchodnej spoločnosti,

d) pri predaji akcií (obchodného podielu) za dohodnutú kúpnu cenu jednej akcie (obchodného podielu) alebo dohodnutú celkovú cenu.

e) určenie podielu na výmenu dlhopisov fondu za akcie fondu.

 

(5) Prílohu privatizačného projektu vybraného rozhodnutím o privatizácii na realizáciu tvorí súpis nehnuteľného majetku podľa údajov katastra nehnuteľností.

 

(6) Pri privatizačnom projekte majetkových účastí možno rozhodnutím o privatizácii uložiť fondu zabezpečenie predaja, prípadne vyporiadanie nároku osoby oprávnenej podľa osobitných predpisov. 2) Toto rozhodnutie zabezpečí fond pri výkone práv akcionára. 4e)

------------------------------------------------------------------

2) Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

4e) § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

4f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1994 Z.z. o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii.

 

 

PRECHOD PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU NA FOND A JEHO POUŽITIE

 

 

§ 11

 

(1) V súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku zakladateľ zruší podnik bez likvidácie alebo vyjme časť majetku podniku ku dňu určenému fondom.

 

(2) Uplynutím dňa, ku ktorému bol podnik zrušený alebo bola vyňatá časť majetku podniku, prechádza privatizovaný majetok do vlastníctva fondu. Právne úkony podľa § 29 ods. 1 písm. a), g) až j) môže fond vykonať po vydaní rozhodnutia o privatizácii s právnymi účinkami po dni zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku podniku.

 

(3) Ak je súčasťou privatizovaného majetku podľa rozhodnutia o privatizácii aj majetok, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, prechádza podľa odseku 2 na fond aj tento majetok. Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane.

 

(4) Pred prechodom majetku podľa odseku 2 naloží podnik s nepoužiteľným majetkom [§ 6 ods. 1 písm. c)] podľa rozhodnutia o privatizácii.

 

(5) Zakladateľ nevyjme časť majetku podniku, ktorú tvoria alebo s ktorou sú spojené práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva [§ 6 ods. 1 písm. k)]. Tieto práva prevedie podnik zmluvou na nadobúdateľa privatizovaného majetku.

 

(6) Ak na fond prechádza všetok majetok podniku, musí obchodná spoločnosť vzniknúť alebo zmluva o predaji tohto majetku musí nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dni zrušenia podniku bez likvidácie.

 

(7) V súlade s rozhodnutím o privatizácii majetkovej účasti prevedie orgán štátnej správy ku dňu určenému fondom tieto majetkové účasti na fond.

 

 

§ 12

 

(1) Majetok fondu nie je vo vlastníctve štátu a možno ho použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.

 

(2) Majetok fondu sa môže použiť v súlade s rozhodnutiami o privatizácii na tieto spôsoby privatizácie:

 

a) na založenie akciovej alebo inej obchodnej spoločnosti 5) a na nakladanie s majetkovými účasťami na týchto spoločnostiach,

b) na vklad do obchodnej spoločnosti,

c) na predaj majetku podniku alebo jeho časti, alebo na predaj majetkovej účasti na podnikaní inej právnickej osoby,

d) na prevod privatizovaného majetku na obce a vyššie územné celky,

e) na prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na účely aktívnej politiky zamestnanosti financovanej Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky.

f) ak ide o majetok slúžiaci poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe na prevod privatizovaného majetku na Slovenský pozemkový fond, ktorý ďalej nakladá s týmto majetkom v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku obdobne podľa písmen a) až d).

g) na prevod majetku, ktorý je súčasťou alebo príslušenstvom alebo je funkčne spätý s majetkom vydaným alebo takým, ktorý sa má vydať oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu 2) tejto oprávnenej osobe.

 

(3) Fond môže zo svojho majetku zakladať obchodné spoločnosti.

 

(4) Pri postupe podľa § 12 ods. 2 písm. f) platia ustanovenia § 13 až 21 a § 28 ods. 5 až 7 obdobne aj pre Slovenský pozemkový fond.

------------------------------------------------------------------

2) Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

5) Obchodný zákonník.

 

 

§ 13

 

Pri predaji majetku fondov nemožno poskytovať zvýhodnenie. Pri predaji akcií možno poskytovať iba zvýhodnenie, ktoré pripúšťa zákon.

 

 

§ 14

 

(1) Predaj privatizovaného majetku uskutočňuje fond na základe zmluvy uzavretej s kupujúcim alebo na verejnej dražbe. Ak sa predaj uskutočňuje na verejnej dražbe, postupuje sa primerane ako pri prevode majetku štátu podľa osobitných predpisov 3). Zmluva musí okrem podstatných náležitostí podľa osobitných predpisov 4g) ďalej obsahovať

 

a) lehotu na zaplatenie jednotlivých splátok a celej kúpnej ceny,

b) dôvody na odstúpenie od zmluvy v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany nadobúdateľa privatizovaného majetku vrátane odstúpenia od zmluvy v dôsledku neschválenia koncentrácie podľa osobitného predpisu 4h),

c) právo fondu odstúpiť od zmluvy, ak nadobúdateľ privatizovaného majetku neuhradil v lehote a vo výške určenej zmluvou splátku kúpnej ceny alebo nesplnil zmluvnú povinnosť uhradiť túto kúpnu cenu jednorazovou platbou,

d) sankcie za omeškanie s platením splátok kúpnej ceny,

e) zákaz uzatvárať zmluvy o prenájme privatizovaného majetku do doby zaplatenia celej kúpnej ceny, iba ak išlo o zmluvu na dobu určitú s dobou nájmu kratšou ako jeden rok alebo o zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace.

 

(2) Pri vklade privatizovaného majetku do obchodnej spoločnosti postupuje fond v súlade s osobitným predpisom 5) a s odchýlkami ustanovenými týmto zákonom.

 

(3) Úroky z omeškania za oneskorené platenie splátok nemožno odpustiť.

 

(4) Za omeškanie nadobúdateľa s platením splátok kúpnej ceny fond uplatní zmluvné sankcie.

 

(5) V prípade nesplnenia povinnosti zaplatiť prvú splátku alebo jednorazovú platbu celej kúpnej ceny vo výške a v lehote dohodnutej v zmluve fond od zmluvy odstúpi. Od zmluvy neodstúpi, ak mu bola doručená písomná správa osvedčujúca skutočnosť, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy nadobúdateľovi privatizovaného majetku.

------------------------------------------------------------------

3) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.

5) Obchodný zákonník.

4g) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4h) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.

 

 

§ 15

 

(1) S vlastníckym právom k privatizovanému majetku prechádzajú na jeho nadobúdateľa práva a záväzky súvisiace s privatizovaným majetkom vrátane neznámych.

 

(2) Prechod pohľadávok sa spravuje inak právnou úpravou postúpenia pohľadávky podľa osobitných predpisov. 7)

 

(3) Ak privatizovaný majetok financovaný z úveru, ktorý je zabezpečený štátnou zárukou a prechádza na viac nadobúdateľov, záväzky, ktoré vznikli z úveru zabezpečeného štátnou zárukou, sa rozdelia v privatizačnom projekte.

 

(4) Na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľa. Fond do výšky získanej hodnoty privatizovaného majetku ručí svojím majetkom za splnenie záväzkov nadobúdateľom privatizovaného majetku, ak sa s veriteľom nedohodne inak. Veriteľ je oprávnený domáhať sa splnenia týchto záväzkov od fondu, len ak svoju pohľadávku čo do právneho dôvodu a výšky oznámil fondu do jedného roka od okamihu prechodu záväzkov na nadobúdateľa privatizovaného majetku a ak vyčerpal všetky právne prostriedky na jej uspokojenie voči dlžníkovi. 7a)

 

(5) Na ručenie Slovenského pozemkového fondu pri privatizácii majetku slúžiaceho poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe sa ustanovenie odseku 4 použije obdobne.

 

(6) Nadobúdateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť veriteľom prevzatie záväzku.

 

(7) Ak sa veriteľ s fondom dohodne podľa odseku 4 inak, veriteľ sa nemôže domáhať svojich práv vyplývajúcich z ručiteľského záväzku fondu.

------------------------------------------------------------------

7) Občiansky zákonník.

7a) Napríklad § 80, 25l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 501/1992 Zb.), zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 15a

 

(1) Po dobu jedného roka od uzavretia zmluvy o predaji majetku privatizovaného podniku alebo pri vklade majetku privatizovaného podniku do obchodnej spoločnosti môže nadobúdateľ podnikať v rozsahu, v ktorom bol na to oprávnený tento podnik. Pri predaji alebo vklade organizačnej zložky privatizovaného podniku prechádza obdobne na nadobúdateľa oprávnenie podnikať v rozsahu činnosti organizačnej zložky.

 

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pri predaji podniku alebo jeho organizačnej zložky na verejnej dražbe.

 

 

§ 16

 

Práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva sa prevádzajú na základe zmluvy uzavretej medzi podnikom a nadobúdateľom.

 

 

§ 17

 

(1) Práva a povinnosti podniku z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom pracujúcim v podniku alebo v jeho organizačnej zložke, ktorých sa privatizácia týka, prechádzajú na nadobúdateľa.

 

(2) Vklad majetku privatizovaného štátneho podniku do obchodnej spoločnosti alebo predaj podniku alebo časti majetku podniku nie je dôvodom na postup podľa osobitného predpisu 7c).

 

(3) Ak po odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti fond prenajme majetok, ktorý v dôsledku odstúpenia od zmluvy nadobudol, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom, ktorých pracovný pomer trval ku dňu zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku podniku, na nájomcu. V takomto prípade má nájomca postavenie zamestnávateľa.

 

(4) Ak po odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nadobúdateľa, prechádzajú tieto práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na fond.

------------------------------------------------------------------

7c) § 46 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

 

 

§ 18

 

Ak sa privatizuje všetok majetok podniku a ak nevyplýva niečo iné zo zmluvy alebo z právneho úkonu, ktorým sa majetok podniku vkladá do základného imania obchodnej spoločnosti, prechádza na nadobúdateľa oprávnenie používať obchodné meno podniku, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom upravujúcim používanie obchodného mena. Tomuto prechodu nebráni zmena dodatku obchodného mena, ktorá označuje právnu formu podniku.

 

 

§ 19

 

(1) Ku dňu účinnosti zmluvy alebo vkladu je fond povinný odovzdať a nadobúdateľ prevziať veci zahrnuté do privatizovaného majetku. O prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami.

 

(2) Odovzdaním majetku prechádza na nadobúdateľa nebezpečenstvo škody na týchto veciach.

 

(3) Vlastnícke právo k veciam z privatizovaného majetku prechádza na nadobúdateľa dňom dojednanej účinnosti zmluvy alebo pri vklade dňom vzniku obchodnej spoločnosti; vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra nehnuteľností. Práva tretích osôb k majetku, ktorý je predmetom predaja alebo vkladu podľa tohto zákona, nie sú dotknuté s výnimkou § 45 ods. 8.

 

 

§ 19a

 

(1) Do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností je nadobúdateľ privatizovaného majetku povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby fond kontroloval stav a nakladanie s privatizovaným majetkom a na ten účel nahliadal do účtovných dokladov nadobúdateľa privatizovaného majetku. Uvedené sa vzťahuje aj na obchodné spoločnosti, v ktorých má fond majetkovú účasť a ktoré sú predmetom predaja.

 

(2) Do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností je prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti nadobúdateľom na inú osobu alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti, alebo jeho založenie v prospech tretích osôb, možný len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu. V čase po splatení celej kúpnej ceny do splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností je prenájom privatizovaného majetku možný, iba ak by išlo o zmluvu na dobu určitú s dobou nájmu kratšou ako jeden rok alebo o zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace, a to len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu. Predchádzajúci písomný súhlas fondu je potrebný aj pri obchodných spoločnostiach, ktorých majetkové účasti na podnikaní obchodnej spoločnosti sú predmetom predaja. Ak nadobúdateľ privatizovaného majetku nedodrží pri nakladaní s týmto majetkom uvedený postup, prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti, alebo jeho založenie v prospech tretích osôb, alebo jeho prenájom je neplatný.

 

(3) Ak fond vydá predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 2, nadobúdateľ privatizovaného majetku je povinný použiť takto získané prostriedky prednostne na úhradu svojich záväzkov voči fondu v zmysle uzavretej zmluvy podľa § 14.

 

(4) Úkony vykonané nadobúdateľom alebo obchodnou spoločnosťou, ktorej majetková účasť bola predmetom predaja v rozpore s ustanoveniami odsekov 2 a 3 a všetky na ne nadväzujúce úkony sú neplatné.

 

(5) Pri odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti prechádzajú na fond veci, práva a záväzky nadobúdateľa, ktoré boli predmetom predaja podľa zmluvy a ktoré ku dňu účinnosti existujú a sú vo vlastníctve nadobúdateľa. Nadobúdateľ je povinný najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predložiť fondu súpis odovzdávaného majetku a umožniť mu fyzickú kontrolu stavu odovzdávaného majetku tak, aby fond najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia mohol prevziať majetok. O prevzatí majetku vyhotovia zmluvné strany zápisnicu, ktorej súčasťou bude súpis odovzdávaného majetku po položkách.

 

(6) Ak fond zistí rozdiel medzi súpisom a fyzickou kontrolou vykonanou podľa odseku 5, uvedie to v zápisnici o prevzatí majetku. Zápisnicu je nadobúdateľ privatizovaného majetku povinný bezodkladne podpísať.

 

(7) Rozdiel medzi hodnotou privatizovaného majetku v čase účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti a hodnotou majetku v čase jeho prevzatia fondom si zúčastnené strany navzájom finančne vyrovnajú do šiestich mesiacov od podpísania zápisnice o prevzatí majetku fondom.

 

(8) Nadobúdateľ privatizovaného majetku zodpovedá za jeho stav a záväzky, ktoré sa na uvedený majetok viažu, a zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú na tomto majetku až do dňa zápisničného prevzatia privatizovaného majetku fondom.

 

(9) V prípade nesplnenia niektorej z povinností vyplývajúcich pre nadobúdateľa z ustanovení § 19a môže Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "prezídium") na návrh Výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "výkonný výbor") uložiť nadobúdateľovi peňažnú pokutu až do výšky 10 miliónov Sk. Úhrn takto uložených peňažných pokút v jednotlivom prípade nesmie presiahnuť 30 miliónov Sk. Peňažnú pokutu možno uložiť do troch rokov od nesplnenia niektorej z povinností nadobúdateľom v súlade s § 10 ods. 10. Výnos z peňažných pokút je príjmom fondu.

 

 

§ 20

 

(1) V zápisnici o prevzatí (§ 19 ods. 1) sa uvedú chýbajúce a vadné veci. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, za chýbajúce sa považujú veci, ktoré neboli odovzdané nadobúdateľovi, hoci podľa účtovníctva majú byť súčasťou odovzdávaného majetku. Pri posudzovaní vadnosti vecí sa prihliadne na ich schopnosť slúžiť prevádzke podniku a na dobu ich používania podľa účtovných záznamov.

 

(2) Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, je nadobúdateľ oprávnený za chýbajúce alebo vadné veci zahrnuté do zápisnice o prevzatí požadovať primeranú zľavu.

 

(3) Nadobúdateľ môže uplatniť nárok na zľavu ohľadne záväzkov, ktoré na neho prešli a neboli zachytené v účtovníctve, do jedného roka odo dňa účinnosti zmluvy o predaji podniku, časti majetku podniku alebo zmluvy o prevode majetkovej účasti.

 

 

§ 21

 

Pri odovzdávaní vecí a spisovaní zápisnice o prevzatí vystupujú za fond osoby oprávnené ku dňu zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku konať v mene podniku. Pri tejto činnosti sú tieto osoby zodpovedné fondu.

 

 

PREVOD MAJETKU S POUŽITÍM INVESTIČNÝCH KUPÓNOV

 

 

§ 22

 

(1) Majiteľ platne zaregistrovanej kupónovej knižky, ktorá sa dňom registrácie v prospech majiteľa stala investičným kupónom (ďalej len "kupón"), má voči fondu nárok na finančné vyrovnanie v súvislosti s prevodom majetkových účastí fondu na iné osoby.

 

(2) Kupón je na účely tohto zákona cenný papier na meno, ktorý oprávňuje majiteľa kupónu na získanie dlhopisu vydaného fondom.

 

(3) Dátum registrácie kupónu je deň, ktorým je kupónová knižka v prospech majiteľa zaregistrovaná v lehote určenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií") pri číslovanej sústave osobitných pracovísk (ďalej len "registračné miesta"). Registračné miesta zriaďuje a ich zoznam zverejňuje ministerstvo financií. Registrácia vykonaná mimo tohto obdobia, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, je neplatná.

 

(4) V prípade prechodného nedostatku kupónových knižiek vydá ministerstvo financií náhradné registračné karty. V lehote určenej ministerstvom financií sa nahradí náhradná registračná karta zaregistrovanou kupónovou knižkou.

 

(5) Pri registrácii kupónovej knižky sa občan môže dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

 

(6) Kupón je neprevoditeľný a práva s ním spojené sú predmetom dedenia. Kupón nemožno umoriť.

 

 

§ 23

 

(1) Náležitosťami kupónovej knižky sú najmä

 

a) meno, rodné číslo a miesto trvalého pobytu občana,

b) označenie orgánu, ktorý kupón vydal,

c) nadobúdacia cena,

d) dátum emisie a doba platnosti,

e) dátum registrácie.

 

(2) Vydavateľom kupónov je ministerstvo financií.

 

(3) Čistý výnos z predaja kupónov je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

(4) Časť výnosu z predaja kupónov môže byť príjmom štátneho rozpočtu, ak tak ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok.

 

 

§ 23a

 

(1) Kupóny sú platné desať mesiacov od dátumu ich emisie. Túto lehotu môže ministerstvo financií predĺžiť.

 

(2) Dátum emisie kupónov určí ministerstvo financií po dohode s ministerstvom.

 

 

§ 24

 

(1) Právo na nadobudnutie kupónu má každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území, ktorý k dátumu emisie kupónov dovŕšil osemnásty rok svojho veku.

 

(2) Ministerstvo financií vedie centrálnu evidenciu kupónov.

 

(3) Každý majiteľ kupónu je oprávnený získať dlhopis podľa § 22 ods. 2 v menovitej hodnote 10 000 Sk.

 

(4) Dlhopis fondu je zaknihovaný cenný papier na meno, ktorý oprávňuje majiteľa tohto dlhopisu na výplatu menovitej hodnoty a výnosu tohto dlhopisu. Výnos tohto dlhopisu sa určuje vo výške diskontnej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska a platnej ku koncu bežného roka z jeho menovitej hodnoty. Na tieto dlhopisy sa nevzťahuje osobitný zákon. 7d)

 

(5) Ministerstvo financií odovzdá fondu zoznam platne zaregistrovaných majiteľov kupónov. Fond zabezpečí vydanie dlhopisov podľa odseku 4 a ich zápis na účet majiteľov cenných papierov v Stredisku cenných papierov do 2. januára 1996.

 

(6) Dlhopis podľa odseku 4 vrátane jeho výnosu je splatný 31. decembra 2000. Fond ručí za splatenie dlhopisov podľa odseku 4 svojím majetkom.

 

(7) Dlhopis podľa odseku 4, ktorého majiteľ dosiahol v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona vek 70 rokov a viac, je vrátane jeho výnosu splatný 31. decembra 1997.

 

(8) Dlhopis podľa odseku 4 môže jeho majiteľ podľa odseku 3 pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 použiť na

 

a) predaj osobám podľa odseku 9,

b) nadobudnutie majetkových účastí fondu na verejnom trhu cenných papierov,

c) predaj na verejnom trhu cenných papierov,

d) iné účely.

 

(9) Dlhopis podľa odseku 4 môže pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 nadobudnúť do vlastníctva každá fyzická osoba a právnická osoba.

 

(10) Fond môže splatiť dlhopis podľa odseku 4 v jeho menovitej hodnote aj pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 vrátane pomernej časti jeho výnosu osobám uvedeným v odseku 9. Osoby uvedené v odseku 9 môžu použiť dlhopis podľa odseku 4 pred dobou jeho splatnosti aj na nadobudnutie majetkových účastí fondu na verejnom trhu cenných papierov. Fond pri predaji svojich majetkových účastí na verejnom trhu cenných papierov za dlhopisy podľa odseku 4 prijme tieto dlhopisy v ich menovitej hodnote vrátane pomernej časti ich výnosu.

 

(11) Dlhopis podľa odseku 4 vrátane jeho výnosu je fond povinný splatiť osobám uvedeným v odsekoch 3 a 9, a to najneskôr do konca roka 2001.

------------------------------------------------------------------

7d) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

7e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

7f) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 25

 

Privatizačná vlna je časové obdobie, ktoré sa začína dňom emisie dlhopisov fondov podľa § 22 ods. 2 a § 24 ods. 3 a končí sa uplynutím lehoty podľa § 24 ods. 11.

 

 

§ 26

 

Ministerstvo financií v prípade pochybnosti rozhoduje, či je vykonaná registrácia platná a ktorá z viacerých registrácií v prospech jedného majiteľa kupónu je prvá. Na rozhodovanie o platnosti registrácie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Toto rozhodnutie nepodlieha preskúmaniu súdom.

 

 

§ 26a

Odstúpenie od registrácie

 

(1) Každý majiteľ kupónovej knižky, ktorý sa v lehote určenej ministerstvom financií zaregistroval na poverenom registračnom mieste, má účasť na druhej vlne privatizácie a stal sa oprávneným majiteľom investičného kupónu, má právo svoju účasť na druhej vlne privatizácie odvolať.

 

(2) Odvolanie sa stane právoplatným doručením oznámenia ministerstvu financií opatreného vlastnoručným podpisom a doloženého kupónovou knižkou s potvrdenou registráciou, a to v lehote do 30. septembra 1995.

 

(3) Ministerstvo financií na základe oznámenia o odvolaní účasti zruší registráciu majiteľa kupónovej knižky a vyradí ho zo zoznamu majiteľov kupónov podľa § 22 ods. 1 oprávnených na získanie dlhopisu.

 

(4) Na základe vyradenia zo zoznamu majiteľov kupónov ministerstvo financií vráti odstupujúcemu majiteľovi kupónovej knižky zaplatený registračný poplatok v celkovej sume, a to najneskôr do 31. decembra 1995.

 

 

FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

§ 27

 

(1) Fond je právnická osoba zriadená osobitným zákonom, 8b) zapísaná do obchodného registra, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto zákona vo verejnom záujme.

 

(2) Fond uhrádza náklady spojené so svojou činnosťou zo svojho majetku, a to v rámci rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky. Fond je povinný predložiť vláde na schválenie návrh svojho rozpočtu vrátane návrhu na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b) do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín. Návrh rozpočtu fondu sa predkladá na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termíne ustanovenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

 

(3) Orgánmi fondu sú prezídium, výkonný výbor a dozorná rada.

 

(4) Organizačné usporiadanie fondu a vymedzenie jeho činnosti upravuje štatút, ktorý po prerokovaní vo vláde schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky. Štatút tiež upraví vzájomnú súčinnosť fondu, ministerstva, zakladateľov a vlády pri výkone jeho funkcie zakladateľa obchodných spoločností založených podľa rozhodnutí o privatizácii a pri výkone jeho ďalších činností, ako aj vzájomnú súčinnosť fondu so Slovenským pozemkovým fondom pri realizácii rozhodnutí o privatizácii podniku.

------------------------------------------------------------------

8b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 29/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z.z.

 

 

§ 28

Majetok fondu a jeho použitie

 

(1) Majetok fondu tvorí najmä

 

a) privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond podľa tohto zákona (§ 11),

b) zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností, na ktorých podnikaní sa zúčastňuje,

c) výnos z predaja akcií alebo podielov na iných ako akciových spoločnostiach,

d) akcie alebo majetkové podiely, ktoré neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii a ktoré fond nadobudol ako akcionár alebo spoločník,

e) majetok, ktorý na fond prešiel v dôsledku odstúpenia od zmluvy v súlade s odsekom 6.

 

(2) Majetkom fondu sa po zúčtovaní podľa odseku 4 stávajú finančné prostriedky, ktoré sú podľa osobitných predpisov 8c) príjmom osobitného účtu ministerstva.

 

(3) Príjmy a výdavky fondu nie sú súčasťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a možno ich použiť iba na tieto účely:

 

a) v súlade s rozhodnutím o privatizácii

 

1. na spôsoby privatizácie podľa § 12 ods. 2,

2. na prevod na Reštitučný investičný fond,

3. na úhradu nákladov vynaložených nadobúdateľom na vyporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou podniku, a to aj tých, o ktorých nadobúdateľ nevedel pred uzavretím zmluvy o predaji podniku alebo časti majetku podniku.

 

b) v súlade s rozhodnutím vlády

 

1. na plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu, najmä záväzkov z úverov zabezpečených záložným právom,

2. na posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,

3. na splnenie poskytnutých záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má fond trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34%,

4. na podporu rozvojových programov Slovenskej republiky,

5. na plnenie štátnych záruk za bankové úvery,

6. na financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka,

7. na doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva,

8. na úhradu častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky,

9. na posilnenie štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu, 8ca)

10. na vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a teplej úžitkovej vody pre občanov za roky 1997 a 1998, ktoré vznikli v dôsledku zmien dotačnej politiky štátu v regulácii cien tepla a teplej úžitkovej vody,

11. na finančné kompenzácie nákladov obcí na vybudované plynárenské a elektroenergetické zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu.

 

a to v rozsahu použitia majetku fondu schváleného podľa § 32 ods. 3,

 

c) na zvýšenie základného imania obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je fond,

d) v rozsahu určenom rozpočtom fondu na náklady spojené s činnosťou fondu,

e) na poskytovanie finančnej náhrady subjektom, voči ktorým mal podnik zodpovednosť za vady, ak táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa,

f) na úhradu nákladov spojených s podporou privatizácie,

g) na nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné právo,

h) na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov 8d) a § 47 a na úhradu nákladov reštitučných a privatizačných súdnych sporov, ktoré je povinné uhradiť ministerstvo alebo fond, prípadne na úhradu súvisiacich škôd spôsobených ministerstvom alebo fondom,

ch) na úhradu na ťarchu osobitného účtu ministerstva na použitie podľa osobitného predpisu 8e),

i) na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25% podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja prevádzkových jednotiek podľa osobitných predpisov 8f), ktoré boli v zakladateľskej (zriaďovateľskej) pôsobnosti obcí a orgánov miestnej štátnej správy v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky; tieto prostriedky sa rozdelia po 1. decembri 1992 medzi jednotlivé obce okresu v pomere podľa počtu obyvateľov,

j) na úhradu neuspokojenej časti pohľadávok štátu z hľadiska životného prostredia voči úpadcovi 8g), ktorým je obchodná spoločnosť, v ktorej je majetková účasť fondu 100%,

k) na úhradu nákladov spojených s emisiou, splatením dlhopisov fondu a ich výnosov podľa § 24; pričom fond je oprávnený uhrádzať tieto náklady aj po premlčaní práv na výplatu menovitých hodnôt a výnosov dlhopisov fondu,

l) na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy vrátane nákladov na uspokojenie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov alebo na uzatváranie zmlúv o nájme takto získaného majetku,

m) na nakladanie s majetkovými účasťami fondu nadobudnutými fondom v súlade s odsekom 1 písm. d),

n) na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný predpis.8ga)

 

(4) Medzi ministerstvom a fondom sa vykonáva pravidelné ročné zúčtovanie príjmov podľa odseku 2 a výdavkov fondu podľa odseku 3 písm. b), a ch) vždy do konca februára nasledujúceho roka.

 

(5) Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt môže zrušiť vláda, ak

a) majetok fondu alebo jeho majetkové účasti na podnikaní iných právnických osôb nebolo možné privatizovať podľa rozhodnutia o privatizácii alebo podľa schváleného privatizačného projektu,

b) fond odstúpil od zmluvy (§ 14).

 

(6) Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt môže zmeniť vláda, ak

a) fond nemohol alebo nenaložil s majetkom alebo majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb v plnom rozsahu podľa pôvodného rozhodnutia o privatizácii alebo schváleného privatizačného projektu,

b) nadobúdateľ privatizovaného majetku nemohol alebo nedodržal podmienky ustanovené v pôvodnom rozhodnutí o privatizácii alebo v schválenom privatizačnom projekte.

 

(7) Návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o privatizácii alebo návrh na zrušenie alebo zmenu schváleného privatizačného projektu predkladá fond ministerstvu. Ministerstvo požiada vládu o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o privatizácii alebo o zrušenie alebo zmenu schváleného privatizačného projektu.

 

(8) Ak vláda zruší alebo zmení rozhodnutie o privatizácii alebo zruší alebo zmení schválený privatizačný projekt, fond naloží so svojím majetkom alebo so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, a to spôsobom, o ktorom rozhodne prezídium na návrh výkonného výboru. Na platnosť rozhodnutia prezídia o spôsobe naloženia s majetkom alebo s majetkovými účasťami sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas ministerstva.

 

(9) Ak založenie obchodnej spoločnosti fondom nebolo predmetom rozhodnutia o privatizácii alebo schváleného privatizačného projektu, fond naloží so svojou majetkovou účasťou na podnikaní takejto obchodnej spoločnosti spôsobom, o ktorom rozhodne vláda na návrh fondu.

------------------------------------------------------------------

8c) § 15 a 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.

§ 7 písm. b), § 10 ods. 3 a § 22 ods. 3 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.

8ca) § 49b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 348/1999 Z. z.

8d) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

8e) § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

8f) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

8g) § 17a a 32 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

8ga) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 242/1994 Z. z.

 

 

§ 29

Právne úkony fondu

 

(1) Podľa rozhodnutia o privatizácii uzaviera fond vo svojom mene zmluvy a robí iné právne úkony, a to najmä

 

a) zakladá obchodné spoločnosti alebo sa zúčastňuje na ich zakladaní a vkladá do nich vklady, na ktoré sa zaviazal,

b) nadobúda akcie na základe svojej účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonáva práva akcionára,

c) vykonáva práva spoločníka vo svojej účasti na iných než akciových spoločnostiach,

d) podieľa sa na hospodárskom výsledku obchodnej spoločnosti, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje, a znáša jeho dôsledky vo forme zisku a strát,

e) predáva akcie alebo podiely na iných než akciových spoločnostiach,

f) podieľa sa na likvidačnom zostatku spoločnosti v rozsahu svojej účasti na jej podnikaní, ak dôjde k jej zrušeniu,

g) uzaviera zmluvy o predaji podnikov, ich častí a častí ich majetku, pritom môže využiť aj verejnú súťaž,

h) predáva privatizovaný majetok na verejných dražbách,

ch) prevádza privatizovaný majetok na obce, vyššie územné celky a na Slovenský pozemkový fond,

i) prevádza privatizovaný majetok na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na účely aktívnej politiky zamestnanosti financované Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky,

j) prenajíma na určitú dobu tieto hodnoty do doby ich použitia na privatizáciu.

 

(2) Pred založením obchodnej spoločnosti podľa rozhodnutia o privatizácii fond vykoná aktualizáciu hodnoty nepeňažného vkladu. Ak z aktualizácie vznikne požiadavka založiť obchodnú spoločnosť s inou výškou základného imania, prípadne rezervného fondu, než sa uvádza v rozhodnutí o privatizácii, môže tak fond postupovať so súhlasom ministerstva.

 

(3) V prípadoch trvalej majetkovej účasti fondu v obchodnej spoločnosti vykonáva fond práva akcionára v akciových spoločnostiach, prípadne práva spoločníka v iných než akciových spoločnostiach, ak ide o zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmenu stanov spoločnosti po dohode so zakladateľom sprivatizovaného štátneho podniku.

 

(4) Ak fond vykonal po založení obchodnej spoločnosti aktualizáciu hodnoty nepeňažného vkladu ku dňu vzniku obchodnej spoločnosti a valné zhromaždenie zvolané fondom rozhodlo o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti pred 5. aprílom 1993, nastávajú účinky zvýšenia základného imania dňom rozhodnutia valného zhromaždenia. Na tieto prípady zvýšenia základného imania sa nevzťahuje ustanovenie § 181 ods. 2 a § 202 ods. 4 Obchodného zákonníka.

 

(5) Štátne záruky prevzaté za úvery poskytnuté podľa osobitného predpisu 8h) pred 1. januárom 1995 prechádzajú na fond za tie akciové spoločnosti, v ktorých mal fond ku dňu účinnosti tohto zákona najmenej 34% trvalú majetkovú účasť.

 

(6) Fond môže zakladať obchodné spoločnosti s peňažnými alebo aj s nepeňažnými vkladmi.

 

(7) Pri právnych úkonoch, ktoré vykonáva fond podľa odseku 1 písm. a), g) až j), spolupracuje so zakladateľmi.

 

(8) Fond vyporiadava tiež nároky oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva k majetku došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, a to podľa časového plánu uvedeného v privatizačnom projekte vybranom rozhodnutím o privatizácii, najneskôr však do jedného roka od vydania rozhodnutia o privatizácii. Fond vyporiada tieto nároky len vtedy, ak ich oprávnené osoby uplatnia včas a ak uvedú názov a sídlo podniku, ktorý vec drží.

 

(9) Fond môže postúpiť svoje pohľadávky voči nadobúdateľom privatizovaného majetku verejnou súťažou alebo na základe verejnej dražby.

 

(10) Fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ s výnimkou podľa § 15 ods. 4.

------------------------------------------------------------------

8h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

§ 30

 

Pri uskutočňovaní činností uvedených v § 28 vznikajú fondu práva a záväzky. Fond je oprávnený domáhať sa splnenia svojich práv na súde alebo iných príslušných orgánoch a môže byť žalovaný za nesplnenie jeho záväzkov alebo iných povinností, za ktorých porušenie zodpovedá celým svojím majetkom.

 

 

Orgány fondu

§ 31

Prezídium

 

(1) Najvyšším orgánom fondu je prezídium, ktoré sa skladá z deviatich členov.

 

(2) Prezidenta prezídia, viceprezidenta a ďalších sedem členov volí a odvoláva na návrh vlády alebo výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

 

(3) Členovia prezídia okrem viceprezidenta nie sú zamestnancami fondu. Členom prezídia sa poskytuje odmena v rozsahu a za podmienok uvedených v štatúte.

 

(4) Národná rada odvolá na návrh vlády alebo príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky prezidenta prezídia, viceprezidenta a ďalších členov vždy, ak

 

a) vykonáva funkciu alebo činnosť uvedenú v § 38 ods. 2 a 3,

b) neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom,

c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

 

 

§ 32

Pôsobnosť prezídia

 

(1) Do pôsobnosti prezídia patrí najmä

 

a) vymenúvať a odvolávať členov výkonného výboru,

b) schvaľovať odmeňovanie ostatných členov výkonného výboru a zásady odmeňovania ostatných pracovníkov fondu,

c) schvaľovať rokovací poriadok prezídia a výkonného výboru.

d) zrušené od 30.7.1997

 

(2) Prezídium zodpovedá najmä za vypracovanie

 

a) návrhu na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b),

b) návrhu rozpočtu fondu,

c) ročnej účtovnej závierky fondu,

d) výročnej správy o činnosti fondu za predchádzajúci rok,

e) návrhu štatútu fondu,

f) informácií a údajov o činnosti fondu podľa § 40.

 

(3) Návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b), správu o výsledkoch kontroly podľa § 40 ods. 2, návrh rozpočtu fondu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti fondu predkladá fond po prerokovaní vo vláde na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termínoch stanovených v štatúte.

 

 

§ 33

Rozhodovanie prezídia

 

(1) Prezídium je schopné uznášať sa, ak sa na jeho rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov prezídia. Na rozhodnutie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov prezídia.

 

(2) V mene prezídia podpisuje dokumenty prezident a počas jeho neprítomnosti viceprezident.

 

(3) Prezídium fondu je povinné informovať o pláne svojej činnosti príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a povinne prizývať na zasadnutie prezídia a výkonného výboru predsedu a podpredsedu tohto výboru a ministra pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

 

 

Výkonný výbor

§ 34

Pôsobnosť výkonného výboru

 

(1) Činnosť fondu podľa pokynov prezídia zabezpečuje výkonný výbor fondu (ďalej len "výbor").

 

(2) Výbor koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom štatútom. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných právnych úkonov vyžadujú podpisy dvoch členov výboru. Štatút ďalej určí, kedy a v akom rozsahu členovia výboru konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu. Členovia výboru oprávnení konať za fond sa zapisujú do obchodného registra.

 

(3) Ustanovenie § 33 ods. 1 platí obdobne.

 

 

§ 35

Zloženie výboru

 

(1) Výbor sa skladá z jedenástich členov.

 

(2) Funkciu predsedu výboru vykonáva viceprezident prezídia; ostatných členov výboru vymenúva a odvoláva prezídium.

 

(3) Členovia výboru volia zo svojho stredu najviac dvoch podpredsedov.

 

(4) Členovia výboru sú zamestnancami fondu.

 

 

Dozorná rada

§ 36

Pôsobnosť dozornej rady

 

(1) Dozorná rada fondu (ďalej len "dozorná rada") dozerá na činnosť a hospodárenie fondu, jeho prezídia a výboru, či je v súlade s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom fondu. Na tento účel sú členovia dozornej rady oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu. Dozorná rada upozorňuje prezídium, vládu, Národnú radu Slovenskej republiky a v odôvodnených prípadoch aj príslušné orgány na zistené nedostatky.

 

(2) Návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu je prezídium povinné pred predložením vláde prerokovať v dozornej rade.

 

 

§ 37

Zloženie dozornej rady

 

(1) Dozorná rada sa skladá zo siedmich členov. Predsedu a ďalších šiestich členov volí a odvoláva na návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

 

(2) Dozorná rada volí zo svojho stredu podpredsedu.

 

(3) Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci fondu. Členom dozornej rady sa poskytuje odmena v rozsahu a za podmienok uvedených v štatúte.

 

(4) Ustanovenie § 33 ods. 1 platí obdobne.

 

 

§ 38

Nezlučiteľnosť funkcií

 

(1) Funkcie člena prezídia, výboru a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné okrem funkcie viceprezidenta prezídia.

 

(2) Členom prezídia, členom výboru a dozornej rady nemôže byť člen vlády Slovenskej republiky a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

 

(3) Členovia prezídia, výkonného výboru, dozornej rady a zamestnanci fondu nemôžu vykonávať činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami fondu. Členovia prezídia, výkonného výboru a dozornej rady nemôžu nadobudnúť majetok fondu okrem dlhopisov vydaných fondom (§ 22) a akcií za tieto dlhopisy.

 

(4) Členovia dozorných orgánov obchodných spoločností navrhnutí prezídiom sú povinní informovať prezídium o svojej činnosti. Podrobnosti určí štatút fondu.

 

 

§ 39

 

(1) Člen prezídia, člen výboru a dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil. V takomto prípade členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie.

 

(2) Výkon funkcie člena prezídia, výboru a dozornej rady sa skončí

 

a) vzdaním sa funkcie,

b) odvolaním,

c) obmedzením alebo pozbavením spôsobilosti na právne úkony,

d) smrťou.

 

 

§ 40

 

(1) Fond, jeho orgány a organizačné zložky sú povinné do 15 dní odo dňa požiadania poskytnúť požadované informácie na účely kontroly Národnej rade Slovenskej republiky, príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, vláde, ministerstvu, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky a prokuratúre. Prokuratúre sú navyše povinní poskytnúť na základe jej požiadavky príslušné spisy a doklady.

 

(2) Fond je povinný vytvoriť účinný kontrolný systém so zameraním na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených podľa § 14.

 

(3) Výsledné materiály o vykonanej kontrole je fond na požiadanie povinný poskytnúť Národnej rade Slovenskej republiky, príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky a ministerstvu.

 

 

§ 40a

Ukončenie činnosti fondu

 

O ukončení činnosti fondu, likvidácii fondu a o spôsobe použitia zostatku na účte fondu rozhodne Národná rada Slovenskej republiky zákonom.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

§ 41

 

(1) Príslušné orgány štátnej správy a obce predložia na schválenie vláde v termíne ňou určenom zoznamy podnikov a zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb, ktoré budú zahrnuté do privatizácie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Zároveň predložia zoznamy podnikov a zoznamy majetkových účastí na podnikaní iných právnických osôb, ktoré nebudú zahrnuté do privatizácie. Zoznamy predkladá vláda na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

 

(2) Zoznamy podnikov predkladané na schválenie obsahujú najmä názov podniku, sídlo podniku, zakladateľa, účtovnú hodnotu majetku a počet zamestnancov podniku. Zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb predkladané na schválenie obsahujú najmä názov právnickej osoby, jej právnu formu, predmet podnikania a rozsah majetkovej účasti štátu na tomto podnikaní.

 

(3) Lehoty na vypracovanie návrhov privatizačných projektov určí ministerstvo.

 

 

§ 42

 

Zrušený

 

 

§ 43

 

Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú ústredných orgánov štátnej správy, sa týkajú obdobne aj Národnej banky Slovenska.

 

 

§ 44

 

Ohodnotenie majetku podniku obsiahnuté v rozhodnutí o privatizácii nahrádza ocenenie nepeňažného vkladu do základného imania akciovej spoločnosti doložené odborným odhadom a vyžadované podľa osobitných predpisov. 9)

------------------------------------------------------------------

9) § 163 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.

 

 

 

§ 45

 

(1) Podniky nemôžu uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku slúžiaceho na prevádzkovanie ich podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti, prípadne slúžiaceho na kultúrne a sociálne potreby, ku ktorému majú právo hospodárenia, nakladať so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní právnických osôb, ani ich zakladať alebo majetok podniku do majetku týchto osôb vkladať. To neplatí, ak bola uzavretá zmluva o združení finančných prostriedkov na výstavbu objektov a na základe tejto zmluvy mal nastať prevod majetku do vlastníctva odborov.

 

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre Slovenský pozemkový fond ako správcu osobitnej časti majetku vo vlastníctve štátu.

 

(3) Podniky môžu uzavierať nájomné zmluvy a iné zmluvy o užívaní majetku uvedeného v § 1 inými osobami len na dobu do dňa zrušenia podniku bez likvidácie alebo vyňatia časti majetku podniku podľa § 11 ods. 1. Pokiaľ by uvedené zmluvy boli uzavreté na dlhšiu dobu, zaniká právo užívať majetok dňom zrušenia podniku bez likvidácie alebo vyňatia časti majetku podniku. To neplatí, ak ide o zmluvy o nájme nebytových priestorov, na ktorých uzavieranie vzniklo právo podľa osobitného predpisu, 3) o zmluvy o nájme bytu a o zmluvy o nájme pozemku uzavreté s vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku.

 

(4) Podniky ako prenajímatelia nemôžu uzavierať zmluvy o kúpe prenajatej veci podľa osobitných predpisov 10) týkajúce sa majetku uvedeného v odseku 1.

 

(5) Výnimky z ustanovení odsekov 1 a 4 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda na návrh ministerstva. Žiadosť o udelenie výnimky predkladá ministerstvu príslušné ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktoré je zakladateľom podniku alebo plní funkciu zakladateľa na základe osobitného zákona. 10a)

 

(6) S majetkovými účasťami štátu na podnikaní právnických osôb možno nakladať iba podľa rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti.

 

(7) Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa nevzťahujú na právnické osoby uvedené v § 1 ods. 2 a na rozpočtové a príspevkové organizácie.

 

(8) K majetku podniku a majetkovým účastiam štátu na podnikaní iných právnických osôb prevádzaným podľa tohto zákona nemožno voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu uplatniť predkupné právo 11)

------------------------------------------------------------------

3) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.

10) § 489 až 496 Obchodného zákonníka.

10a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky.

11) § 140 Občianskeho zákonníka.

 

 

 

§ 45a

 

(1) V odôvodnených prípadoch podniky s výnimkou podnikov zahraničného obchodu, účelových organizácií zahraničného obchodu, rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych účelových fondov môžu uzavrieť zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, ktorý spravujú, alebo tento majetok vkladať do majetku iných právnických osôb iba po predchádzajúcom súhlase ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, ktoré je zakladateľom podniku alebo plní funkciu zakladateľa na základe osobitného zákona. 10a)

 

(2) Súhlas Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na prevod vlastníctva majetku štátu sa vyžaduje aj vtedy, ak majú byť predmetom prevodu podľa odseku 1 poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti 11a), ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu.

 

(3) Podľa odseku 1 môže podnik postupovať iba vtedy, ak ide pri každom prevode o hmotný investičný majetok podniku v zostatkovej hodnote najviac 5 000 000 Sk alebo vklad do obchodnej spoločnosti vo výške najviac 200 000 Sk.

 

(4) Na prevod nehnuteľnosti na umiestnenie zastupiteľského úradu cudzieho štátu, medzinárodnej vládnej organizácie alebo inštitúcie, ktorej podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity, je okrem súhlasu podľa odseku 1 potrebný aj súhlas Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

------------------------------------------------------------------

11a) § 1 písm. b) a c) a § 17 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 46

 

(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením obsah kupónovej knižky, nadobúdaciu cenu kupónovej knižky a kupónu, podrobnosti registrácie kupónovej knižky a náhradnej registrácie.

 

(2) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením ďalšie podrobnosti pri nakladaní s dlhopisom fondu podľa § 24.

 

 

§ 47

 

(1) V prípade, ak k odňatiu vlastníckeho práva k privatizovanému majetku alebo jeho časti došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, vzniká osobám oprávneným podľa uvedeného zákona nárok, ktorého spôsob vyporiadania určí rozhodnutie o privatizácii týkajúce sa tohto majetku; o schválenom spôsobe a rozsahu vyporiadania je ministerstvo povinné bez zbytočného odkladu po vydaní rozhodnutia o privatizácii písomne upovedomiť oprávnenú osobu, ktorá uplatnila svoj nárok podľa odseku 2.

 

(2) Svoj nárok je oprávnená osoba povinná uplatniť na ministerstve do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, inak nárok zaniká; tomuto orgánu oprávnená osoba zároveň oznámi, ktorý podnik vec drží. Fond je povinný nárok podľa odseku 1 vyporiadať podľa časového plánu uskutočnenia privatizačného projektu, najneskôr však do jedného roka odo dňa schválenia privatizačného projektu.

 

(3) Na určenie rozsahu, spôsobu uplatnenia a vyporiadania nároku podľa odsekov 1 a 2 sa inak použijú primerane ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Ak oprávnená osoba nesúhlasí s ocenením svojho nároku v schválenom privatizačnom projekte, môže sa domáhať svojho nároku na súde v lehote 15 dní odo dňa, keď bola o spôsobe vyporiadania svojho nároku upovedomená.

 

(4) Ak nemožno nárok oprávnených osôb vyporiadať postupom uvedeným v odsekoch 1 až 3, pretože nebolo vydané príslušné rozhodnutie o privatizácii do 31. decembra 1995, použijú sa na vyporiadanie nároku ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Tieto nároky možno uplatniť v lehote do 30. júna 1996; ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoj nárok na súde v lehote do 31. decembra 1996.

 

(5) Ak možno nárok oprávnených osôb vyporiadať vydaním veci, použijú sa na vyporiadanie nároku ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách; odsek 4 sa nepoužije. Ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoj nárok na súde.

 

 

§ 47a

 

V prípade, že k majetku odňatému spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách nemá právo hospodárenia, prípadne vlastnícke právo právnická osoba uvedená v § 1 tohto zákona, vzťahuje sa na zmiernenie týchto majetkových krívd zákon č. 87/1991 Zb. Tieto nároky možno uplatniť v lehote do 31. júla 1992; ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoje nároky na súde v lehote do 31. decembra 1992.

 

 

§ 47b

 

(1) Pri likvidácii podnikov uvedených v § 1 okrem rozpočtových a príspevkových organizácií speňaží likvidátor majetok predajom vecí na verejnej dražbe. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom ministerstva udeleným po predchádzajúcom prerokovaní so zakladateľom. Postup likvidátora upravuje osobitný predpis. 11b)

 

(2) Zakladateľ oznamuje ministerstvu vstup podniku do likvidácie a výmaz podniku z obchodného registra po ukončení likvidácie.

 

(3) Ministerstvo si pred vydaním predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 na účely splnenia daňovej povinnosti likvidovaným podnikom vyžiada stanovisko príslušného správcu daní a poplatkov.

 

(4) Likvidátor je pri likvidácii podniku povinný rešpektovať prednostné zákonné záložné právo správcu daní a poplatkov podľa osobitného predpisu 11).

 

(5) Pri speňažovaní majetku podniku v likvidácii spôsobom uvedeným v odseku 1 môže likvidátor so súhlasom Slovenského pozemkového fondu speňažiť aj majetok v jeho správe 12).

------------------------------------------------------------------

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

11b) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

12) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 47c

 

(1) Majetok podniku alebo tie časti tohto majetku, ktoré nebolo možné z akýchkoľvek dôvodov privatizovať a podnik bol zrušený a vymazaný z obchodného registra, je v správe ministerstva 13) s výnimkou majetku, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond podľa osobitného predpisu.14)

 

(2) Bytové domy, ktoré sú majetkom štátu v správe ministerstva podľa odseku 1, prevedie ministerstvo do vlastníctva príslušnej obce bezodplatne. Obec je povinná zachovať účelové určenie takejto nehnuteľnosti.

 

(3) Ministerstvo rozhodne o spôsobe prevodu.

 

(4) Na rozhodovanie podľa odseku 2 sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o správnom konaní. Rozhodnutie nepodlieha preskúmaniu súdom.

 

(5) Výnos z prevodu majetku je príjmom osobitného účtu ministerstva. Prostriedky z tohto účtu sa v súvislosti s prevodom majetku na iné osoby použijú len na úhradu nákladov spojených s prevodom majetku za

 

a) vypracovanie znaleckého posudku,

b) vypracovanie geometrického plánu,

c) geometrické práce,

d) uverejnenie inzercie,

e) stráženie a ochranu majetku,

f) bežnú údržbu majetku,

g) iné výdavky spojené s prevodom majetku.

 

(6) Postup podľa § 47b a 47c upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

------------------------------------------------------------------

3) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

14) § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

 

 

 

§ 47d

 

(1) Ak rozhodnutie o privatizácii podniku uvedeného v § 10 ods. 2 určuje vloženie časti majetku alebo celého majetku do akciovej spoločnosti a zároveň určuje majetkovú účasť fondu v spoločnosti, prechádza dňom vzniku akciovej spoločnosti výkon práv a povinností fondu ako akcionára tejto spoločnosti na zakladateľa sprivatizovaného podniku.

 

(2) V akciových spoločnostiach uvedených v § 10 ods. 2 prevedie fond na základe zmluvy do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona výkon práv a povinností akcionára na zakladateľa.

 

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vykonáva práva a povinnosti akcionára v akciových spoločnostiach

 

a) Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť, Bratislava,

b) Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, Bratislava,

c) Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť, Bratislava.

 

 

§ 47e

Prechodné ustanovenie

 

(1) Ustanovenie § 28 ods. 3 písm. b) piateho bodu sa vzťahuje na plnenia poskytované po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

 

(2) Ustanovenie § 28 ods. 3 písm. b) ôsmeho bodu sa vzťahuje na plnenie záväzkov vzniknutých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

 

 

§ 47f

 

(1) Ak pri prevode alebo prechode majetku vo vlastníctve štátu na iné osoby, ktorý sa uskutočnil podľa osobitných predpisov, 1) boli porušené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.

 

(2) Ustanovenie odseku 1 platí rovnako na prevod alebo prechod majetku z vlastníctva fondu na iné osoby uskutočnený po 1. januári 2004.

 

(3) Návrh na začatie konania možno podať do troch rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva. Ak sa prevod alebo prechod vlastníctva štátu alebo fondu týka právnických osôb uvedených v § 10 ods. 2 a akciových spoločností uvedených v § 47d ods. 3 písm. a) a c) a ak k nemu došlo po 1. januári 2004, návrh na začatie konania možno podať do 10 rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva.

 

 

§ 48

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z., zákona č. 92/1997 Z. z. a čl. I zákona č. 364/1998 Z. z.

 

 

§ 49

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991 č. 92/1992 Zb. nadobudol účinnosť 28. februárom 1992 č. 544/1992 Zb. nadobudol účinnosť 8. decembrom1992 č. 264/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993 č. 541/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993 č. 17/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993 č. 172/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 9. augustom 1993 č. 278/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1994 č. 60/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 24. marcom 1994 č. 172/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júlom 1994 č. 244/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 13. septembrom 1994 č. 369/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 1994 č. 374/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1995 č. 190/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 14. septembrom 1995 č. 304/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1996 č. 56/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 28. februárom 1996 Nález Ústavného súdu SR č. 4/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 5. januárom 1996 Nález Ústavného súdu SR č. 352/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 14. novembrom 1996 č. 322/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 19. novembrom 1996 č. 210/1997 Z.z. a č. 211/1997 Z.z. nadobudli účinnosť 30. júlom 1997 Nález Ústavného súdu SR č. 221/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 16. júla 1998 č. 253/1999 Z.z nadobudol účinnosť 12. novembrom 1999  č. 122/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 13. aprílom 2000 č. 441/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2001 s výnimkou čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 2003 č. 13/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 15. januárom 2002 č. 291/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2002 okrem ustanovení v čl. I § 8 ods. 2 a 6, § 9 ods. 2 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2002, v čl. I § 6, § 7, § 8 ods. 1, 3, 4, 5, 7 až 15, § 9 ods. 1, 3, 4, 5, 7 až 10, § 10, 11, 12, § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 2, § 19, § 20 písm. a), § 21, v čl. II body 1 až 4, v čl. II body 6 až 10, v čl. II body 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, v čl. II body 32, 33, 34, 35 a 37, v čl. III body 1, 7, 8, 9, čl. IV až čl. XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, v čl. I § 18 ods. 1 písm. a), v čl. III body 2, 3, 4, 5, 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004 č. 292/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002 č. 465/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2002. Článok I tohto zákona stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii č. 564/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004 č. 359/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004 č. 523/2004 Z.z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5 až 8, § 5 až 36, § 37 ods. 3 až 8, § 38 a čl. II až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005 č. 717/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 30. decembra 2004