Rehabilitácie

 

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.skpodľa čísla alebo názvu.

Do konca roka 2013 zákon nebolnovelizovaný.

Text môžete  myšou vybrať ako blok a potom príkazom kopírovať cez schránku si uložiť. Vo Windowsoch to beží bez problémov.

 

 

Krivdy pred rokom 1989

Vrátenie majetku

Finančná náhrada

K rehabilitáciám patrí aj zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických táborov

 

 

Zákon č. 87/1991 Zb.

o mimosúdnych rehabilitáciách

v znení zák. č. 267/1992 Zb. 264/1992 Zb. 154/1993 Z.z. 285/1996 Z.z.

 

 

    Federálne   zhromaždenie  Českej   a  Slovenskej  Federatívnej

Republiky

    v  snahe  zmierniť  následky  niektorých  majetkových  a iných

krívd, ku ktorým došlo v období rokov 1948 až 1989,

    vedomé   si,   že   tieto   krivdy   tým   menej  potom  rôzne

nespravodlivosti  z období  ešte vzdialenejších,  včítane krívd na

občanoch  nemeckej  a  maďarskej  národnosti,  nemožno nikdy úplne

napraviť,

    chcejúc však  potvrdiť svoju vôľu,  aby k podobným  krivdám už

nikdy nedochádzalo,

    uznieslo sa na tomto zákone:

 

                             PRVÁ ČASŤ

                         PREDMET ÚPRAVY

 

                               § 1

 

    (1) Zákon  sa  vzťahuje  na  zmiernenie  následkov  niektorých

majetkových  a   iných  krívd,  ktoré   vznikli  občianskoprávnymi

a pracovnoprávnymi úkonmi  a správnymi aktami,  urobenými v období

od  25. februára  1948 do   1. januára  1990 (ďalej  len "rozhodné

obdobie")  v   rozpore  so  zásadami   demokratickej  spoločnosti,

rešpektujúcej   práva   občanov   vyjadrené   Chartou  Organizácie

Spojených   národov,   Všeobecnou    deklaráciou   ľudských   práv

a nadvädzujúcimi    medzinárodnými    paktami    o    občianskych,

politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. 1)

 

    .

 

                            DRUHÁ ČASŤ

          OBLASŤ OBČIANSKOPRÁVNYCH A SPRÁVNYCH VZŤAHOV

 

                               § 2

    (1) Zmiernenie následkov majetkových a iných krívd spôsobených

občianskoprávnymi    úkonmi,   správnymi    aktami   alebo   inými

protiprávnymi  postupmi,  ku  ktorým  došlo  v  rozhodnom  období,

spočíva vo vydaní veci alebo  v poskytnutí finančnej náhrady alebo

v zrušení   niektorých  správnych   aktov,  prípadne   v  úpravách

v oblasti sociálneho zabezpečenia,

 a) ak je to v zákone výslovne ustanovené,

 b) ak k nim došlo na základe ustanovení právnych predpisov, ktoré

    tento zákon zrušuje, alebo

 c) ak   bol   dôsledkom   politickej   perzekúcie  alebo  postupu

    porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody.

    (2) Politickou  perzekúciou sa  na účely  tohto zákona rozumie

postihnutie osôb, ktoré vzniklo

 

 a) v priamej súvislosti s ich demokraticky motivovaným politickým

    a spoločenským konaním a občianskymi postojmi, alebo

 b) ako   dôsledok   ich   príslušnosti   k   určitej   sociálnej,

    náboženskej, majetkovej alebo inej skupine alebo vrstve.

 

    (3) Postupom  porušujúcim  všeobecne   uznávané  ľudské  práva

a slobody sa na účely tohto  zákona rozumie také konanie, ktoré je

v rozpore so zásadami uvedenými v § 1 ods. 1 zákona. V prípade, že

k odňatiu vlastníckeho práva podľa  predpisov o znárodnení z rokov

1945    1948  došlo  v  rozhodnom  období  bez  toho,  aby  bola

poskytnutá príslušná náhrada, vzniká osobám oprávneným podľa tohto

zákona nárok, ktorý možno uplatniť podľa osobitného zákona. 4)

------------------------------------------------------------------

4) Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby.

 

                            PRVÁ HLAVA

                     OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY

 

                               § 3

                          Oprávnené osoby

    (1) Oprávnenou osobou  je fyzická osoba, ktorej  vec prešla do

vlastníctva štátu  v prípadoch uvedených  v § 6  zákona, pokiaľ je

štátnym občanom  Českej a Slovenskej  Federatívnej Republiky a 

trvalý pobyt na jej území.

 

  

                             

                           Vydanie veci

                               § 5

    (1) Povinná osoba vydá vec  na písomnú výzvu oprávnenej osobe,

ktorá  preukáže svoj  nárok na  vydanie veci  a uvedie  spôsob jej

prevzatia  štátom.  Ak  ide  o  vydanie  hnuteľnej  veci,  ak tiež

preukáže, kde sa vec nachádza. Ak je oprávnených osôb viac a nárok

na  vydanie veci  uplatnia v  lehote podľa  odseku 2  len niektoré

z nich, vydá sa im celá vec.

 

    (2) Na  vydanie veci  vyzve oprávnená  osoba povinnú  osobu do

šiestich mesiacov  odo dňa účinnosti tohto  zákona, inak jej nárok

zanikne.

   

                               § 6

    (1) Povinnosť  vydať  vec  sa  vzťahuje  na  tie  prípady, keď

v rozhodnom období vec prešla na štát

 a) podľa §  453a Občianskeho zákonníka alebo  podľa § 287a zákona

    č. 87/1950 Zb. v znení zákona č. 67/1952 Zb.,

 b) na  základe vyhlásenia  a  zmluvy  o postúpení  pohľadávok pre

    prípad vysťahovania (tzv. renunciačné vyhlásenie),

 c) v prípadoch, keď občan zdržiavajúci  sa v cudzine vec zanechal

    na území republiky,

 d) zmluvou o darovaní nehnuteľnosti uzavretou darcom v tiesni,

 e) v  dražobnom  konaní  vykonanom  skrátenou  formou  na  úhradu

    pohľadávky štátu,

 f) na  základe  súdneho  rozhodnutia,   ktorým  sa  vyhlásila  za

    neplatnú zmluva o prevode  majetku, ktorou občan pred odchodom

    do cudziny previedol vec na iného, ak dôvodom neplatnosti bolo

    opustenie republiky. V takom prípade je však oprávnenou osobou

    nadobúdateľ podľa uvedenej zmluvy, a  to aj pokiaľ táto zmluva

    nenadobudla účinnosť,

 g) na  základe  kúpnej  zmluvy  uzavretej  v  tiesni  za  nápadne

    nevýhodných podmienok,

 h) na základe odmietnutia dedičstva v dedičskom konaní, urobeného

    v tiesni,

 i) vyvlastnením za náhradu, pokiaľ vec existuje a nikdy neslúžila

    účelu, na ktorý bola vyvlastnená,

 j) vyvlastnením bez vyplatenia náhrady,

 k) znárodnením  vykonaným v  rozpore s  vtedy platnými  zákonnými

    predpismi.

    (2) Povinnosť  vydať  vec  sa  vzťahuje  aj  na ďalšie prípady

neuvedené  v odseku  1, ktoré  spadajú  pod  § 2  ods. 1  písm. c)

zákona,  ako aj  na prípady,   keď štát  prevzal vec  bez právneho

dôvodu.

 

                               § 7

    (1) Vec  sa  vydá  oprávnenej  osobe  v  stave,  v  ktorom  sa

nachádzala  ku  dňu  doručenia  písomnej  výzvy  na  vydanie  veci

povinnej osobe.

    (2) Ak  povinná   osoba  dojednala  pred   týmto  dňom  zmluvu

o dodávke  stavebných prác,  o rekonštrukcii  alebo o modernizácii

vydávanej  nehnuteľnosti, prípadne  inú zmluvu  týkajúcu sa  tejto

nehnuteľnosti,  uzavrie  sa  dohoda  o  tom,  či  a v akom rozsahu

preberá oprávnená osoba práva a záväzky z tejto zmluvy.

    (3) Ak  je vydávaná  nehnuteľnosť oproti  svojmu stavu  v čase

odňatia  znehodnotená  do  tej  miery,  že  ju  nemožno užívať pre

potreby bývania, výroby, obchodu alebo iných služieb bez okamžitej

stavebnej   úpravy,   môže   oprávnená   osoba   namiesto  vydania

nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu podľa § 13.

    (4) Ak ide  o nehnuteľnosť zhodnotenú tak,  že jej cena určená

ku  dňu   podania  písomnej  výzvy   oprávnenou  osobou  podstatne

prevyšuje cenu pôvodnej veci, je na vôli oprávnenej osoby, či bude

požadovať  finančnú náhradu  podľa §  13 alebo  či bude  požadovať

vydanie nehnuteľnosti. Pokiaľ bude  trvať na vydaní nehnuteľnosti,

oprávnená  osoba  nahradí  povinnej  osobe  rozdiel  medzi  cenami

uvedenými v predchádzajúcej vete. Obe ceny sa určia podľa cenových

predpisov platných ku dňu účinnosti tohto zákona.

    (5) Podľa  odseku 4  sa postupuje  aj v  prípadoch, keď sa vec

stala neoddeliteľnou súčasťou inej veci.

 

                               § 8

    (1) Stavby,  ktoré zásadnou  prestavbou stratili  svoj pôvodný

stavebno-technický charakter, sa nevydávajú.

    (2) Povinná  osoba je  povinná vydať  pozemok, na  ktorom bola

umiestnená zaniknutá stavba, pokiaľ nejde o prípad podľa odseku 3.

    (3) Pozemok,  na  ktorom  je  umiestnená  stavba,  ktorá  bola

zriadená až po prevzatí pozemku štátom, sa nevydáva.

    (4) Pozemok, ku ktorému bolo zriadené právo osobného užívania,

sa oprávnenej osobe nevydáva.

    (5) V prípadoch  uvedených v odsekoch 1  až 4 patrí oprávnenej

osobe finančná  náhrada podľa §  13 zákona, pokiaľ  jej nebola vec

vydaná.

    (6) Vec, ktorá  je vyhlásená za národnú  kultúrnu pamiatku, sa

nevydá až do doby, keď Česká národná rada a Slovenská národná rada

prijmú nový zákon o správe a ochrane kultúrnych pamiatok.

 

                                                          

                              § 11b

    Nárok na vrátenie kúpnej ceny  podľa § 11 a 11a treba uplatniť

na  príslušnom ústrednom  orgáne štátnej  správy v  lehote jedného

roka odo  dňa účinnosti tohto  zákona alebo v  lehote jedného roka

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa

vyhovelo návrhu na vydanie veci; inak nárok zaniká.

 

                              § 12

    (1) Dňom prevzatia  nehnuteľnosti oprávnená osoba  vstupuje do

práv a  záväzkov prenajímateľa, ktorý  uzavrel dohodu o  odovzdaní

a prevzatí  bytu   alebo  zmluvu  o   nájme  nebytového  priestoru

v prevzatej nehnuteľnosti.

    (2) Doterajším  užívateľom  bytov  a  nebytových priestorov vo

vydávaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia pre

 a) činnosť diplomatických a konzulárnych misií,

 b) poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,

 c) potreby školstva,

 d) prevádzku kultúrnych zariadení,

 e) pracovnú  rehabilitáciu a  zamestnanie zdravotne  postihnutých

    osôb,

vzniká  nárok  voči  oprávnenej  osobe,  ktorej  bola nehnuteľnosť

vydaná,  na uzavretie  dohody o  užívaní bytov  a nájme nebytových

priestorov, ktoré sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka,

zákona  o nájme  a  podnájme  nebytových priestorov  a súvisiacimi

predpismi.  Oprávnená  osoba  môže  zmluvu  vypovedať  najskôr  po

uplynutí  desiatich rokov  odo dňa  účinnosti tohto  zákona. Tento

záväzok oprávnenej osoby prechádza  na všetkých ďalších vlastníkov

v uvedenej dobe.

 

                                  § 13

    (1) Finančná  náhrada  sa  oprávnenej  osobe  poskytuje len za

nehnuteľnosť, ktorú jej nemožno vydať, alebo ak táto osoba požiada

o finančnú náhradu podľa § 7 ods. 3, 4 a 5 zákona.

    (2) V prípade, že celý majetok občana, ktorého súčasťou nebola

nehnuteľnosť, prevzal  štát na základe  súdneho rozhodnutia, ktoré

bolo  alebo bude  zrušené podľa  zákona č.  119/1990 Zb.  o súdnej

rehabilitácii v  znení zákona č. 47/1991  Zb., prípadne na základe

rozhodnutia,  ktoré  sa  zrušuje  podľa  tohto  zákona,  prislúcha

oprávnenej  osobe náhrada  vo výške  60 000  Kčs, ktorá sa vyplatí

spôsobom uvedeným v odseku 5.

    (3) Písomnú  žiadosť   o  finančnú  náhradu   treba  podať  na

príslušnom  ústrednom  orgáne  štátnej  správy republiky najneskôr

v lehote  jedného  roka  odo  dňa  účinnosti  tohto  zákona  alebo

v lehote  jedného  roka  odo   dňa,  keď  nadobudol  právoplatnosť

rozsudok, ktorým bol zamietnutý návrh na vydanie veci alebo ktorým

bola oprávnená  osoba rehabilitovaná podľa zákona  č. 119/1990 Zb.

o súdnej  rehabilitácii   v  znení  neskorších   predpisov,  alebo

v lehote  jedného  roka  odo   dňa,  keď  nadobudlo  právoplatnosť

rozhodnutie,  ktorým  sa  vyhovelo  protestu  prokurátora podanému

podľa § 31; inak nárok na finančnú náhradu zaniká.

    (4) Na žiadosť podľa odseku  3 poskytne ústredný orgán štátnej

správy  republiky oprávnenej  osobe finančnú  náhradu najneskôr do

šiestich mesiacov od doručenia žiadosti.

    (5) Finančná náhrada spočíva vo vyplatení hotovosti najviac vo

výške 30 000 Kčs a vo vydaní cenných papierov, ktoré nemajú povahu

štátneho  dlhopisu.  Výšku  finančnej  náhrady  v hotovosti upraví

vláda  Českej  republiky  a   vláda  Slovenskej  republiky  svojím

nariadením. Finančná  náhrada podľa odseku  1 sa ustanovuje  podľa

cenových predpisov  pre oceňovanie nehnuteľností  ku dňu účinnosti

tohto zákona.

    (6) Ak oprávnená  osoba nie je uvedená  v § 3 ods.  1, vydá sa

finančná  náhrada osobe  oprávnenej podľa  § 3  ods. 2,  a to  iba

v cenných papieroch, ktoré nemajú povahu štátneho dlhopisu.

 

 

                         SPRÁVNE VZŤAHY

 

                              § 14

                          Oprávnené osoby

    (1) Oprávnenými osobami sú osoby uvedené v § 3 zákona, ktorých

vec prešla do vlastníctva štátu spôsobom uvedeným v § 16 zákona.

    (2) Oprávnenými  osobami    takisto  fyzické  osoby,  ktorým

spôsobili inú krivdu orgány štátnej správy, ktorých rozhodnutia sú

podľa ustanovení § 16, 17 a 18 zrušené.

 

                             § 16

    (1) Zrušujú sa  rozhodnutia, ktorými bol  uložený podľa zákona

č. 88/1950 Zb. trest prepadnutia majetku.

    (2) Ak bola súčasťou majetku  nehnuteľnosť, postupuje sa podľa

ustanovení predchádzajúcich častí tohto zákona. Ak nebola súčasťou

majetku nehnuteľnosť postupuje sa podľa § 13 ods. 2.

    (3) Náhradu   za  väzbu   a  výkon   trestu  odňatia   slobody

presahujúce tri  mesiace je v rozsahu  a za podmienok ustanovených

v §  23 zákona  č. 119/1990  Zb.  v  znení zákona  č. 47/1991  Zb.

povinný   poskytnúť  príslušný   ústredný  orgán   štátnej  správy

republiky.

 

                              § 17

    (1) Zrušujú sa rozhodnutia o  zaradení do tábora nútených prác

vyslovené podľa  zákona č. 247/1948  Zb. o táboroch  nútenej práce

a zaradení  do   pracovného  útvaru  vyslovené   podľa  nariadenia

Slovenskej národnej  rady č. 7/1948 Zb.  SNR o zriadení pracovných

útvarov, ibaže  by už predchádzajúce  potrestania jasne ukazovali,

že išlo o osobu sústavne páchajúcu majetkovú trestnú činnosť.

    (2) Príslušný  ústredný  orgán  štátnej  správy  republiky  je

povinný  poskytnúť  peňažnú  náhradu  za  dobu  strávenú  v tábore

nútených prác  alebo v pracovnom  útvare v rozsahu  a za podmienok

ustanovených  v  § 23  zákona  č.  119/1990  Zb.  v  znení  zákona

č. 47/1991 Zb.

 

                              § 18

    (1) Zrušujú  sa  rozkazy,  ktorými  boli  občania  označení za

politicky  nespoľahlivých  zaradení  v  rokoch  1948    1954  do

vojenských  táborov  nútených  prác  po  dobu  základnej vojenskej

služby  a  výnimočného  vojenského   cvičenia  podľa  § 39  zákona

č. 92/1949 Zb.  branný zákon. Za vojenské  tábory nútených prác sa

na  účely tohto  zákona považujú  cestné prápory  ženijného vojska

zriadené od 2.8.1948 do 1.9.1950 a pomocné technické prápory.

    (2) Rehoľníkom   a  kňazom   internovaným  v  centralizovaných

kláštoroch  s  režimom  obdobným  táborom  nútených prác prislúcha

nárok  na   odškodnenie  za  dobu   takej  internácie  v   rozsahu

ustanovenom v § 17 ods. 2 zákona najviac sumou 60 000 Sk.

    (3) Zrušujú  sa  rozhodnutia,  ktorými  boli  žiaci a študenti

vylúčení zo  štúdia na školách poskytujúcich  stredné alebo vyššie

vzdelanie a  na vysokých školách,  pokiaľ sa tak  stalo v dôsledku

politickej   perzekúcie  alebo   postupu  porušujúceho   všeobecne

uznávané  ľudské  práva  a   slobody.  Študijné  rehabilitácie  sa

spravujú pokynom príslušného rezortného ministra.

 

                            TRETIA ČASŤ

                 OBLASŤ TRESTNOPRÁVNYCH VZŤAHOV

 

                              § 19

                          Oprávnené osoby

    (1) Oprávnenými osobami  sú osoby rehabilitované  podľa zákona

č. 119/1990 Zb., ak spĺňajú podmienky uvedené v § 3 ods. 1 zákona,

a v prípade  ich úmrtia alebo vyhlásenia  za mŕtveho osoby uvedené

v § 3 ods. 2 zákona.

    (2) Nároky uvedené  v odseku 1  majú aj osoby,  ktorým vznikol

nárok na odškodnenie podľa § 27  ods. 1 písm. f) zákona č. 82/1968

Zb. o súdnej rehabilitácii, pokiaľ ide o nehnuteľné veci, ktoré im

neboli vrátené.

 

                             

                            ŠTVRTÁ ČASŤ

            OBLASŤ PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV A VZŤAHOV

                     SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

 

                              § 21

    (1) Za neplatný sa na účely tohto zákona považuje právny úkon,

ktorým  došlo v  rozhodnom  období  ku skončeniu  pracovného alebo

služobného  pomeru  alebo  členského   pomeru  k  družstvu  (ďalej

len"pracovný vzťah") z dôvodu  politickej perzekúcie alebo postupu

porušujúceho všeobecne  uznávané ľudské práva a  slobody (§ 2 ods.

2 a 3), najmä

 a) ak  jeho dôvod  spočíva v  odsúdení pre  trestný čin  (zločin,

    prečin, priestupok),  ak súdne rozhodnutie  bolo zrušené podľa

    druhého  a tretieho  oddielu zákona  č. 119/1990  Zb. o súdnej

    rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. a trestné stíhanie

    bolo  zastavené alebo  obvinený  bol  v celom  rozsahu zbavený

    viny;

 b) ak   sa   urobil   podľa   zákonného  opatrenia  Predsedníctva

    Federálneho   zhromaždenia   č.   99/1969   Zb.  o  niektorých

    prechodných  opatreniach  potrebných  na  upevnenie  a ochranu

    verejného poriadku;

 c) ak  bola  daná  výpoveď  podľa  §  46  ods.  1 Zákonníka práce

    č. 65/1965  Zb.  v  znení  zákona  č.  153/1969  Zb. preto, že

    pracovník  narušil svojou  činnosťou socialistický spoločenský

    poriadok   a  nemal   preto  dôveru   potrebnú  na  zastávanie

    doterajšej   funkcie  alebo   svojho  doterajšieho  pracovného

    miesta;

 d) ak  bol pracovný  pomer okamžite   zrušený podľa  § 53  ods. 1

    písm. c)  Zákonníka  práce  č.  65/1965  Zb.  v  znení  zákona

    č. 153/1969 Zb.;

 e) dohoda o  skončení pracovného vzťahu, ak  ju pracovník uzavrel

    pod  tlakom politickej  perzekúcie alebo  postupu porušujúceho

    všeobecne uznávané ľudské práva a slobody.

    (2) Zrušujú  sa  súdne  rozhodnutia,  ktorými  boli zamietnuté

návrhy  alebo  schválené  zmiery  vo  veciach  určenia neplatnosti

skončenia pracovného vzťahu v prípadoch uvedených v odseku 1.

 

                              § 22

    (1) Na  žiadosť  toho,  ktorého   pracovný  vzťah  sa  skončil

z dôvodov uvedených v § 21,  vydá mu o tom osvedčenie organizácia,

v ktorej bol v  pracovnom vzťahu, alebo jej právny  nástupca, a ak

niet  ani  nástupcu,  ústredný  orgán  ,  do ktorého pôsobnosti by

organizácia, prípadne jej činnosť  v čase podania žiadosti patrila

(ďalej len  "organizácia"). Ak ten,  ktorého pracovný pomer  takto

skončil, nežije, môžu žiadosť podať jeho manžel alebo deti.

    (2) Žiadosť podľa  odseku 1 možno  podať do šiestich  mesiacov

odo dňa účinnosti tohto zákona.

    (3) Ak  organizácia nevydá  osvedčenie do  troch mesiacov  odo

dňa, keď žiadosť  dostala, môže osoba uvedená v  odseku 1 podať do

dvoch rokov odo dňa účinnosti  tohto zákona súdu návrh na určenie,

že  dôvodom  skončenia  pracovného  vzťahu  boli okolnosti uvedené

v § 21.

 

                                 § 23

 

    (1) Neplatné  je   rozhodnutie,  ktorým  orgán   príslušný  na

vykonávanie  sociálneho  zabezpečenia  umelcov  rozhodol z dôvodov

uvedených v § 2 ods. 2 a 3 zákona

 a) o skončení účasti na sociálnom zabezpečení umelcov,

 b) o tom, že sociálne zabezpečenie umelca nevzniká.

 

                                 § 26

    Dôchodky priznané predo dňom účinnosti tohto zákona sa upravia

podľa § 24  zákona na žiadosť; dôchodok sa  pritom prepočíta podľa

tých predpisov, podľa ktorých bol priznaný.

 

                              § 29

    (1) Občanom, ktorí sú zúčastnení na rehabilitácii podľa zákona

č. 119/1990 Zb. v znení zákona  č. 47/1991 Zb., občanom, u ktorých

bolo  odsudzujúce  súdne  rozhodnutie  pre  trestné  činy  uvedené

v § 2 zákona č. 119/1990 Zb. v znení zákona č. 47/1991 Zb. zrušené

predo  dňom  jeho  účinnosti,  a  občanom,  ktorí sa zúčastnili na

rehabilitácii podľa §  22 písm. c) zákona č.  82/1968 Zb. o súdnej

rehabilitácii,   patrí,   s   výnimkou   nárokov   v   dôchodkovom

zabezpečení, 5) rovnaký rozsah výhod ako účastníkom odboja. 6)

    (2) Občanom, ktorí boli zaradení do tábora nútených prác alebo

pracovného útvaru rozhodnutím, ktoré sa zrušuje podľa § 17 zákona,

sa priznávajú nároky uvedené v § 25 zákona č. 119/1990 Zb. v znení

zákona č.  47/1991 Zb. Ustanovenie  predchádzajúceho odseku pritom

platí aj tu.

    (3) Ustanovenia  odsekov  1  a  2  sa  použijú  len  v prípade

občanov,

 a) na ktorých bol vykonaný trest smrti,

 b) ktorí zomreli vo väzbe, pri výkone trestu odňatia slobody, pri

    nezákonnom zbavení osobnej slobody podľa ustanovenia § 33 ods.

    2 zákona č. 119/1990  Zb. v znení zákona č.  47/1991 Zb. alebo

    v  tábore  nútených  prác  alebo  v  pracovnom útvare alebo vo

    vojenskom tábore nútených prác,

 c) ktorí vykonali väzbu alebo trest odňatia slobody aspoň v dĺžke

    12 mesiacov,

 d) ktorí boli  zaradení v tábore nútených  prác alebo v pracovnom

    útvare  alebo  vo  vojenskom  tábore  nútených  prác  aspoň 12

    mesiacov.

    (4) Federálne  ministerstvo  obrany  odškodní  podľa  vyhlášky

č. 32/1965  Zb. o  odškodňovaní bolesti  a sťaženia  spoločenského

uplatnenia v  znení neskorších predpisov,  na žiadosť poškodeného,

poškodenie  zdravia občanov  uvedených v  § 18 ods.  1, ku ktorému

došlo  v  súvislosti  s  výkonom  služby  vo  vojenských  táboroch

nútených prác

    (5) Ak  došlo v  súvislosti s  výkonom trestu  odňatia slobody

podľa  § 16 alebo  s výkonom  práce v  tábore nútených  prác alebo

v pracovnom útvare podľa § 17 alebo  s výkonom služby vo vojenskom

tábore nútených prác  podľa § 18 ods. 1 k  úmrtiu občana, poskytne

sa manželke, deťom, a ak ich niet, rodičom poškodeného jednorazové

odškodnenie vo výške 100 000 Kčs v hotovosti.

------------------------------------------------------------------

5) Dôchodkové  nároky sú  upravené v  § 25  zákona č. 119/1990 Zb.

   v znení zákona č. 47/1991 Zb.

6) § 59 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

 

                            

                            PIATA ČASŤ

                SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

                              

§ 32

    Zmiernenie niektorých majetkových a iných krívd, ktoré vznikli

v dôsledku platnosti alebo osobitného použitia niektorých právnych

predpisov alebo  na základe iných dôvodov  len na území Slovenskej

republiky, upraví Slovenská národná rada osobitným zákonom.

 

                               § 34

    Ak niet  oprávnenej osoby alebo  ak žiadna z  oprávnených osôb

neuplatní nárok  na vydanie veci v  lehote ustanovenej v §  5 ods.

2, stáva sa oprávnenou osobou štát, ktorý uplatní toto svoje právo

najneskôr do  18 mesiacov odo  dňa účinnosti tohto  zákona. Postup

pri uplatnení nároku štátu ustanovia osobitným predpisom príslušné

orgány republík.

 

                              § 35

    Tento  zákon  nadobúda  účinnosť  1.  aprílom  1991,

 č. 267/1992 Zb. 10. júnom 1992. č. 264/1992 Zb. 1. januárom 1993

č. 154/1993 Z.z. 23. júlom 1993 č. 285/1996 Z.z. 9. októbrom 1996

 

              

                               Čl.II

               (Zavedený zákonom č. 285/1996 Z.z.)

    Žiadosť  o  odškodnenie  podľa  čl. I  zákona č. 285/1996 Z.z.

možno uplatniť do 31. marca 1997.