Správne poplatky

Základ poplatku

Sadzobník 

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

v znení zák. 123/1996 Z.z. 224/1996 Z.z. 70/1997 Z.z. 1/1998 Z.z. 232/1999 Z.z. 3/2000 Z.z. 142/2000 Z.z. 211/2000 Z.z. 468/2000 Z.z. 553/2001 Z.z. 96/2002 Z.z. 118/2002 Z.z. 215/2002 Z.z. 237/2002 Z.z. 418/2002 Z.z. 457/2002 Z.z. 465/2002 Z.z. 477/2002 Z.z. 480/2002 Z.z. 553/2002 Z.z. 217/2003 Z.z. 245/2003 Z.z. 469/2003 Z.z. 450/2003 Z.z. 583/2003 Z.z. 5/2004 Z.z. 199/2004 Z.z. 204/2004 Z.z. 347/2004 Z.z. 382/2004 Z.z. 434/2004 Z.z. 533/2004 Z.z. 541/2004 Z.z. 572/2004 Z.z. 633/2004 Z.z. 653/2004 Z.z. 656/2004 Z.z. 725/2004 Z.z. 5/2005 Z.z. 8/2005 Z.z. 15/2005 Z.z.

Novšie znenia ku koncu roku 2013 sú v novelách:

93/2005 Z.z.
171/2005 Z.z.
308/2005 Z.z.
331/2005 Z.z.
341/2005 Z.z.
342/2005 Z.z.
473/2005 Z.z.
491/2005 Z.z.
538/2005 Z.z.
558/2005 Z.z.
572/2005 Z.z.
573/2005 Z.z.
610/2005 Z.z.
14/2006 Z.z.
15/2006 Z.z.
24/2006 Z.z.
117/2006 Z.z.
124/2006 Z.z.
126/2006 Z.z.
224/2006 Z.z.
342/2006 Z.z.
672/2006 Z.z.
693/2006 Z.z.
21/2007 Z.z.
43/2007 Z.z.
95/2007 Z.z.
193/2007 Z.z.
220/2007 Z.z.
279/2007 Z.z.
295/2007 Z.z.
309/2007 Z.z.
342/2007 Z.z.
343/2007 Z.z.
344/2007 Z.z.
355/2007 Z.z.
358/2007 Z.z.
359/2007 Z.z.
460/2007 Z.z.
517/2007 Z.z.
537/2007 Z.z.
548/2007 Z.z.
571/2007 Z.z.
577/2007 Z.z.
647/2007 Z.z.
661/2007 Z.z.
92/2008 Z.z.
112/2008 Z.z.
167/2008 Z.z.
214/2008 Z.z.
264/2008 Z.z.
405/2008 Z.z.
408/2008 Z.z.
451/2008 Z.z.
465/2008 Z.z.
495/2008 Z.z.
514/2008 Z.z.
8/2009 Z.z.
45/2009 Z.z.
188/2009 Z.z.
191/2009 Z.z.
274/2009 Z.z.
292/2009 Z.z.
304/2009 Z.z.
305/2009 Z.z.
307/2009 Z.z.
465/2009 Z.z.
478/2009 Z.z.
513/2009 Z.z.
568/2009 Z.z.
570/2009 Z.z.
594/2009 Z.z.
67/2010 Z.z.
92/2010 Z.z.
136/2010 Z.z.
144/2010 Z.z.
514/2010 Z.z.
556/2010 Z.z.
39/2011 Z.z.
119/2011 Z.z.
200/2011 Z.z.
223/2011 Z.z.
254/2011 Z.z.
256/2011 Z.z.
258/2011 Z.z.
324/2011 Z.z.
342/2011 Z.z.
363/2011 Z.z.
381/2011 Z.z.
392/2011 Z.z.
404/2011 Z.z.
405/2011 Z.z.
409/2011 Z.z.
519/2011 Z.z.
547/2011 Z.z.
49/2012 Z.z.
96/2012 Z.z.
251/2012 Z.z.
286/2012 Z.z.
336/2012 Z.z.
339/2012 Z.z.
351/2012 Z.z.
439/2012 Z.z.
447/2012 Z.z.
459/2012 Z.z.
8/2013 Z.z.
39/2013 Z.z.
40/2013 Z.z.
72/2013 Z.z.
75/2013 Z.z.
94/2013 Z.z.
96/2013 Z.z.
122/2013 Z.z.
144/2013 Z.z.
154/2013 Z.z.
213/2013 Z.z.


 

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len poplatky ), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a štátne archívy (ďalej len správny orgán ).

 

§ 2

Predmet poplatkov

 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník"). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

 

 

§ 3

Poplatník

 

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

 

 

§ 4

Oslobodenie od poplatkov

 

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva  požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

 

(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

 

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,

c) o priestupkoch,

d) o slobodnom prístupe k informáciám,

 

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

 

(4) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

§ 5

Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou

 

(1) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke sadzobníka.

 

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.

 

(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor. Poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7.

 

§ 6

Sadzby poplatkov

 

(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

 

(2) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

 

 

§ 7

Platenie poplatkov

 

 

(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami,  v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 10 000 Sk.

 

(2) Poplatky vyberané obcami a vyššími územnými celkami, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.

 

(3) Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu.

 

(4) Poplatky sa platia v slovenských korunách, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

(5) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, v prepočte slovenskej meny na cudziu menu. Zastupiteľský úrad môže prijať platenie aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. Táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

 

(6) Poplatník, ktorý je cudzozemcom, môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.

 

(7) Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.

 

§ 8

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

 

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

 

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

 

 

§ 9

Následky nezaplatenia poplatku

 

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

 

 

§ 10

Vrátenie poplatku

 

(1) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

 

(2) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len "preplatok").

 

(3) Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.

 

(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

 

(5) Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať

 

a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,

b) dátum vydania rozhodnutia,

c) presné označenie poplatníka,

d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,

e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,

f) spôsob úhrady poplatku (§ 7),

g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,

h) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a

i) odtlačok úradnej pečiatky.

 

(6) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

 

(7) Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 50 Sk. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.

 

(8) Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami a poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.

 

(9) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

 

 

§ 11

Doručovanie

 

Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia osobitného predpisu.

 

 

§ 12

Lehoty

 

(1) Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.

 

(2) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí

 

a) nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň lehoty,

b) v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do pokladnice správneho orgánu.

 

(3) Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia osobitného predpisu.

 

§ 13

Zánik práva

 

(1) Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.

 

(2) Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len "doplatok") zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.

 

(3) Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).

 

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak daňový úrad alebo obec vykonajú úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomia poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.

 

(5) Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

 

 

§ 14

Vymáhanie poplatkov

 

Splatný poplatok alebo splatný doplatok, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáhajú podľa osobitného predpisu  daňové úrady príslušné podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie. Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáha správny orgán, ktorého je príjmom.

 

 

§ 15

Kontrola poplatkov

 

Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti kontrolu správnosti a včasnosti vyberania a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správnehoorgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka.

 

 

§ 15a

Evidencia poplatkov

 

Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

 

 

§ 16

Pokuty

 

(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 5 000 Sk podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.

 

(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis.

 

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

§ 17

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov

 

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.

 

(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do konca nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.

 

(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

§ 18

Splnomocňovacie ustanovenie

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny.

 

 

§ 19

Prechodné ustanovenie

 

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

 

 

§ 19a

 

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

 

 

§ 19b

Prechodné ustanovenie

 

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

 

 

§ 19c

Prechodné ustanovenie

 

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.

 

 

§ 19d

Prechodné ustanovenie

 

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.

 

 

§ 19e

Prechodné ustanovenie

 

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.

 

 

§ 20

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušujú sa:

 

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z.z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z.z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.

 

 

§ 21

Účinnosť

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1995 č. 8/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2005 č. 15/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

 

Príloha

PREHĽAD sadzobníka správnych poplatkov

 

Časť Položka

I. Všeobecná správa 1 až 15

II. Vnútorná správa 16 až 36

III. Pôdohospodárstvo 37 až 52

IV. Veterinárna správa 53 až 58

V. Stavebná správa 59 až 62

VI. Doprava 63 až 98

VII. Telekomunikácie 99 až 123

VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154

IX. Colníctvo 155 až 159

X. Životné prostredie 160 až 171

XI. Banská činnosť 172 až 194

XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201

XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209

XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212

XV. Puncovníctvo 213

XVI. Priemyselné práva 214 až 235

XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239

XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265

XIX. Štatistika 266 až 267

XX. Elektronický podpis 268

XXI. Poštová činnosť 269 a 270

 

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

 

 

I. ČASŤ

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 

Položka 1

 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 

1. fyzická osoba ....................................... 500 Sk

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie............................. 5 000 Sk

 

Poznámky

 

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

Položka 2

 

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu ........... 50 Sk

b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku ................................. 50 Sk

v cudzom jazyku ..................................... 100 Sk

c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ........ 300 Sk

d) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely než na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej

republike.................................................200 Sk

e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike..................3 000 Sk

f) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní 8a) ....................... 100 Sk

g) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike .........................................................200 Sk

h) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania ...............1000 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Ak sa jedná o kópie sprístupňovaných dokumentov, vydané podľa § 25 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa), zníži sa poplatok o 90 %. Od poplatkov podľa písmen e) a g) tejto položky sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

 

Poznámka

 

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

8a) § 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Položka 3

 

1. Osvedčenie

 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ....................................... 30 Sk

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis .................... 100 Sk

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ................................................................................. 200 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

 

Splnomocnenie

 

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti

o odpis registra trestov ...............50 Sk.

 

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 4

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

 

a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ............. 100 Sk

b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre 100 Sk

c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ......... 100 Sk

d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ............... 150 Sk

e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu

1. v slovenskom jazyku .............................. 50 Sk

2. v cudzom jazyku .................................. 100 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

 

Poznámka

 

Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

 

Položka 5

 

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov 9) .......... 2 500 Sk

b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov 9) ..... 200 Sk

c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia ............................. 50 Sk

d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov 10) ....................................... 2 000 Sk

e) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu 10a)..................... 1 000 Sk

f) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ....................................... 5 000 Sk

g) Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu ..................50 Sk.

h) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu 10b) .........5 000 Sk,

i) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu, 10b) za každého spoločníka ............................ 5 000 Sk,

j) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu 10b) .............................. 5 000 Sk,

k) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu, 10b) za každého spoločníka ................................ 5 000 Sk,

l) výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu, 10b)za každú stranu .......... 50 Sk.

 

Poznámka

 

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnejvýzvy. Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu-právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti.

 

------------------------------------------------------------------

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z.z.

10) Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z.

10a) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10b) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Položka 6

 

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .........50 Sk

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ............................. 200 Sk

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .. 50 Sk

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ................................ 500 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci a od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.

 

Položka 7

 

a) Žiadosť fyzickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu ......................... 150 Sk

b) Žiadosť právnickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu ................... 2 000 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické osoby a právnické osoby vstupujúce na územie vojenského obvodu na účel zabezpečovania úloh v zmysle § 2 zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Od poplatkov sú oslobodení členovia lesnej stráže pri plnení úloh vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1995 Z.z. o lesnej stráži v znení neskorších predpisov.

 

Položka 8

 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ........................... 100 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona 11) vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

------------------------------------------------------------------

11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 

Položka 9

 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ..... 500 Sk

 

Poznámky

 

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na H dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

Položka 10

 

a) Vydanie

 

1. výpisu z katastra nehnuteľností,

2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,

3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,

4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,

5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového

katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov,

ktoré sú verejnými listinami ............................................................................... 250 Sk

 

b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a) ............................................. 100 Sk

c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami .............................................................. 100 Sk

d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c) .................................................................... 50 Sk

 

e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo skoršieho písomného a mapového operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti a ďalších súvisiacich dokumentačných materiálov na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia výpisu, odpisu alebo náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia .................. 100 Sk

f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru

geodetických informácií katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia,

na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu ............................................................................. 200 Sk

g) Poskytnutie informácií zo skoršieho písomného a mapového katastrálneho operátu

preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iného operátu súvisiaceho s katastrom

nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie geometrického

plánu alebo vytyčovacieho náčrtu ....................................................... 200 Sk

h) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre exekučné konanie,

konkurzné konanie, likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci

jedného katastrálneho územia ....................................................... 200 Sk

i) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel

právneho stavu (v prípade, ak stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym stavom,

súčet parciel právneho stavu a stavu registra C katastra nehnuteľností) ....................................................... 250 Sk

j) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu ....................................................... 200 Sk

 

k) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov ....................................................... 200 Sk

l) Overenie merania, digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných

štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár ....................................................... 200 Sk

m) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu ....................................................... 100 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

 

Poznámky

 

1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody; s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov.

 

2. Úkon spoplatňovaný podľa tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.

 

3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)

 

4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).

 

5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.

 

6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.

 

7. Poplatníkom za úkony podľa položky 10 písm. f), g), i), j) až l) je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.

 

Položka 11

 

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností ............................................. 2 000 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

 

Splnomocnenie

 

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 8 000 Sk, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

 

Poznámka

 

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

 

Položka 12

 

a) Vydanie potvrdenia o registrácii periodickej tlače 13) ........................................... 200 Sk

b) Vykonanie zmeny názvu a zmeny vydavateľa periodickej tlače ............................................... 100 Sk

------------------------------------------------------------------

13) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

 

Položka 13

 

a) Vydanie licencie na terestriálne vysielanie ...................................20 000 Sk až 10 000 000 Sk

b) Vydanie licencie na rozhlasové vysielanie prostredníctvom družice...........200 000 Sk

c) Vydanie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice ..............1 000 000 Sk

d) Vydanie licencie na vysielanie prostredníctvom ostatných telekomunikačných sietí alebo zariadení ..................10 000 Sk až 500 000 Sk

e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie....................... 5 000 Sk až 20 000 Sk

f) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na televízne vysielanie.......................... 5 000 Sk až 50 000 Sk

g) Vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za vydanie licencie podľa písmen a), b), c) a d)

h) Vydanie rozhodnutia o registrácii na retransmisiu ....................................10 000 Sk až 500 000 Sk

i) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie na retransmisiu ............................. 5 000 Sk až 20 000 Sk

 

Splnomocnenie

 

Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen a), d) až f), h) a i) tejto položky určí príslušný správny orgán.

 

Poznámka

 

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

------------------------------------------------------------------

14) Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.

 

Položka 14

 

Zrušená

 

Položka 15

 

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 

1. fyzická osoba ....................................... 300 Sk

2. právnická osoba ..................................... 5 000 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom /11/ a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 

 

 

II . ČASŤ

VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

Položka 16

 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík .......... 50 Sk

 

Položka 17

 

Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine .................................... 500 Sk

 

Položka 18

 

a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom 15) úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky ................................ 200 Sk

b) Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 15) štátnymi občanmi Slovenskej republiky ........................................... 500 Sk

c) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby...................300 Sk

d) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti.....1 000 Sk

e) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 16).................2 000 Sk

f) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 16) ...........................5 000 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na matričnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.

 

Poznámky

 

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo uzatvára, rozumie stále pracovisko okresného úradu (matričný úrad).

3. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzatvorenie manželstva.

------------------------------------------------------------------

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Položka 19

 

Povolenie zmeny

 

a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného.......... 100 Sk

b) priezviska maloletých detí .......................... 1 000 Sk

c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ......... 3 000 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné) priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámila do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality, zmena alebo oprava priezviska osvojených detí alebo zmena, ktorú treba vykonať v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.

 

Poznámky

 

1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 

Položka 20

 

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov..........................20 000 Sk

b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu

1. do 15 rokov ..................................................... 3 000 Sk

2. od 15 rokov do 18 rokov ............................... 4 000 Sk

 

c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo

československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva ....................................................... 500 Sk

d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky

narodeným po 1. 1. 1993 ....................................................... 500 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl. 16a)

 

Poznámka

 

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 

-------------------------------------------------

16a) Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Položka 21

 

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ....................................................... 20 000 Sk

b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa

 

1. do 15 rokov ....................................................... 5 000 Sk

2. od 15 rokov do 18 rokov .................................. 10 000 Sk

 

c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením

štátneho občianstva Českej republiky ....................................................... 500 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.

 

Poznámka

 

Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

 

Položka 22

 

Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky ............................................... 100 Sk

 

Poznámka

 

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie v polovičnej výške, ak ide o udelenie štátneho občianstva bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom; poplatok podľa tejto položky sa vyberie vo výške dvojnásobku, ak sa osvedčenie o štátnom občianstve vydáva ihneď na výslovnú žiadosť poplatníka.

 

Položka 23

 

a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca ....................... 1 000 Sk

b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 5 rokov do 15 rokov............................. 400 Sk

 

c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 5 rokov .................................... 250 Sk

d) Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu na prekračovanie štátnych hraníc ....................... 200 Sk

e) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon .................. 100 Sk

 

Splnomocnenie

 

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný doklad vydaný od 1.4.1994, s výnimkou osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov.

 

Poznámka

 

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa vydáva náhradou za platný cestovný doklad pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom, z dôvodu chybného zápisu rodného čísla v matrike alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.

 

Položka 24

 

a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel

1. podnikania a zamestnania ....................................................... 5 000 Sk

2. sezónneho zamestnania ....................................................... 1 000 Sk

3. štúdia a činností podľa osobitných programov16a) ....................................................... 3 000 Sk

4. zlúčenia rodiny ....................................................... 4 000 Sk

5. iný ....................................................... 5 000 Sk

 

b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt ..................................................... 5 000 Sk

c) Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel

1. podnikania a zamestnania ....................................................... 3 000 Sk

2. sezónneho zamestnania ....................................................... 500 Sk

3. štúdia a činností podľa osobitných programov16a) ....................................................... 1 000 Sk

4. zlúčenia rodiny ....................................................... 2 000 Sk

5. iný ....................................................... 3 000 Sk

 

d) Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt na neobmedzený čas ....................................................... 1 000 Sk

e) Žiadosť o registráciu štátneho príslušníka členského štátu Európskej únie na účel

 

1. vykonávania hospodárskej činnosti a zamestnania ....................................................... 5 000 Sk

2. štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej, umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi ....................................................... 3 000 Sk

3. zlúčenia rodiny ....................................................... 4 000 Sk

 

f) Žiadosť o obnovenie registrácie na prechodný pobyt pre občanov členských štátov

Európskej únie na účel

 

1. vykonávania hospodárskej činnosti a zamestnania .................................................. 3 000 Sk

2. štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej, umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi ....................................................... 1 000 Sk

3. zlúčenia rodiny ....................................................... 2 000 Sk

 

g) Vydanie dokladu o povolení na pobyt ....................................................... 100 Sk

h) Vydanie dokladu o povolení na pobyt ako náhrada za stratený, zničený, poškodený

alebo odcudzený doklad ....................................................... 200 Sk

i) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu ....................................................... 3 000 Sk

j) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu ....................................................... 1 000 Sk

k) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky ....................................................... 100 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatkov podľa písmen a) až f), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako šestnásť rokov.

 

2. Od poplatkov podľa písmen a), c), e), f) tejto položky je oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.

 

3. Od poplatkov podľa písmen a), c), e), f) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.

 

4. Od poplatku podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Splnomocnenie

 

1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

 

2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena h) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak sa vydáva doklad o povolení na pobyt pre cudzinca na území Slovenskej republiky po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého dokladu.

 

------------------------------------------------------------------

 

16a) § 22 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Položka 25

 

Udelenie víza Slovenskej republiky alebo jeho predĺženie cudzincovi s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky ................................ 1 000 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené udelenie víza a predĺženie víza Slovenskej republiky

 

1. do diplomatických a služobných pasov, osobám mladším ako 15 rokov a v ostatných prípadoch, ak je zachovaná vzájomnosť,

2. z dôvodu zdravotníckej, charitatívnej pomoci alebo kultúrnej výmeny.

 

Položka 26

 

a) Udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom priechode ........................................... 4 000 Sk

b) Udelenie víza Slovenskej republiky cudzincovi na hraničnom priechode v rámci organizovanej turistiky na pobyt kratší ako 24 hodín ........................ 2 000 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

 

Splnomocnenie

 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť vo vzťahu k cudzincovi.

 

Položka 26a

 

Zrušená od 15.19.1999

 

Položka 26b

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 27

 

Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého

cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania ....................................................... 1 000 Sk

 

Poznámka

 

Správny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.

 

Položka 28

 

Žiadosť o nahliadnutie do hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu, za každé hraničné dielo, prípadne každý druh archívneho dokumentu ................ 20 Sk

 

Položka 28a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 29

 

Vydanie

 

a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti vyznačenia štátnej hranice z hraničného dokumentárneho diela v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za každých aj začatých 20 súradníc ....... 100 Sk

b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3 ..................................... 100 Sk

c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4 ..................................... 50 Sk

d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo na dočasné vybratie hraničného znaku .................................... 200 Sk

 

Položka 30

 

a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu

1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt ..................................... 500 Sk

2. cudzinec ......................................... 1 000 Sk

b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo

1. prvá skúška ...................................... 500 Sk

2. opakovaná skúška ................................. 250 Sk

c) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti nosiť zbraň a strelivo

1. prvá skúška ...................................... 1 500 Sk

2. opakovaná skúška ................................. 500 Sk

d) Vykonanie skúšky na rozšírenie oprávnenia držať zbraň a strelivo, na oprávnenie nosiť zbraň a strelivo

1. prvá skúška ...................................... 1 000 Sk

2. opakovaná skúška ................................. 500 Sk

e) Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu

1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt ..................................... 100 Sk

2. cudzinec ......................................... 300 Sk

f) Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu ..... 5 000 Sk

g) Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania zbraní a streliva ................................... 100 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 oslobodenia pri položke 37, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.

4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

 

Poznámka

 

Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50%.

 

Položka 30a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 30b

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Nadpis zrušený od 15.9.1999

 

Položka 31

 

a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia, za každú zbraň alebo jej hlavnú časť, o zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti

1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt ..................................... 450 Sk

2. cudzinec ......................................... 1 500 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 1 000 Sk

b) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na účel vývozu streliva

1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt ..................................... 100 Sk

2. cudzinec ......................................... 300 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 200 Sk

c) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu, na každú zbraň alebo jej hlavnú časť

1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt ..................................... 450 Sk

 

2. cudzinec ......................................... 750 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 900 Sk

d) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na strelivo

1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt ..................................... 100 Sk

2. cudzinec ......................................... 300 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 500 Sk

e) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane

1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt ..................................... 100 Sk

2. cudzinec ......................................... 300 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 200 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.

3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.

4. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.

5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.

 

Poznámky

 

1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50%.

2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.

3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.

4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.

5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.

6. Ak povolenie podľa písmen c) a d) tejto položky vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode, zvyšuje sa príslušný poplatok na štvornásobok príslušnej sadzby.

 

Položka 32

 

a) Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je

1. štátny občan Slovenskej republiky ................ 500 Sk

2. cudzinec ......................................... 1 500 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 1 500 Sk

b) Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je

1. štátny občan Slovenskej republiky ................ 250 Sk

2. cudzinec ......................................... 750 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 750 Sk

c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní ............ 5 000 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto pri písmenách a) a b) tejto položky.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane alebo jej hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.

 

Poznámka

 

Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.

 

Položka 33

 

a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely ako živnostenské podnikanie .. 1 500 Sk

b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice ................................ 1 000 Sk

 

Poznámky

 

1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá.

2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby.

 

Položka 34

 

a) Návrh na registráciu

1. politickej strany alebo politického hnutia ....... 20 000 Sk

2. združenia občanov ................................ 1 000 Sk

3. nadácie .......................................... 1 000 Sk

4. záujmového združenia právnických osôb ............ 2 000 Sk

5. pozemkového spoločenstva ......................... 500 Sk

6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ....................................... 500 Sk

7. neinvestičného fondu ............................. 1 000 Sk

8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ................................. 1 000 Sk

 

b) Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra

1. politickej strany alebo politického hnutia ....... 1 000 Sk

2. združenia občanov ................................ 500 Sk

3. nadácie .......................................... 500 Sk

4. záujmového združenia právnických osôb ............ 500 Sk

5. pozemkového spoločenstva ......................... 400 Sk

6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ....................................... 400 Sk

7. neinvestičného fondu ............................. 500 Sk

8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ................................. 500 Sk

 

c) Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu a štatút

 

1. politickej strany alebo politického hnutia ....... 1 000 Sk

2. združenia občanov ................................ 400 Sk

3. nadácie .......................................... 500 Sk

4. záujmového združenia právnických osôb ............ 500 Sk

5. pozemkového spoločenstva ......................... 400 Sk

6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ....................................... 400 Sk

7. neinvestičného fondu ............................. 400 Sk

8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ................................. 500 Sk

d) Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí, z registra združení občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ............ 100 Sk

 

e) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

 

1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb ................................. 500 Sk

2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov.............................. 400 Sk

 

f) Vyhotovenie písomnej informácie zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí a združení občanov, z registra nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 100 Sk

 

g) Výmaz

 

1. politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu politických strán a politických hnutí .... 1 000 Sk

2. združenia občanov z registra združení občanov .... 500 Sk

3. nadácie z registra nadácií ....................... 1 000 Sk

4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb ............. 1 000 Sk

5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev .................................... 500 Sk

6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov ................. 500 Sk

7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov ........................................... 500 Sk

8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ........................................... 1 000 Sk

 

Poznámka

 

Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa v rámci zmeny údajov zapísaných do registra vykoná súčasne zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc alebo za zmenu údajov v stanovách a v štatúte vyplývajúcu zo zmien v právnych predpisoch v oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.

 

Položka 34a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 35

 

a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky ................................ 2 000 Sk

b) Zmena stanov, štatútu a štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom .................. 500 Sk

c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom ......... 500 Sk

 

Položka 36

 

a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky 17) konanej

1. na celom území Slovenskej republiky .............. 500 Sk

2. v územnom obvode kraja ........................... 300 Sk

3. v územnom obvode okresu .......................... 100 Sk

b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky .................................... 50 Sk

------------------------------------------------------------------

 

17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

 

 

III. ČASŤ

PÔDOHOSPODÁRSTVO

 

 

Položka 37

 

a) Vydanie poľovného lístka pre štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca, ktorý má na území

Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt

 

1. ročný ....................................................... 100 Sk

2. päťročný .................................................. 500 Sk

 

b) Vydanie poľovného lístka cudzincovi

 

1. ročný ....................................................... 5 000 Sk

2. na jeden mesiac ......................................... 1 500 Sk

3. na jeden týždeň ............................................ 400 Sk

 

c) Predĺženie platnosti poľovného lístka podľa písmena a)

 

1. ročný ................................................................. 60 Sk

2. päťročný .......................................................... 300 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

 

Položka 38

 

Vydanie rybárskeho lístka

 

a) týždenný ....................................................... 50 Sk

b) mesačný ....................................................... 100 Sk

c) ročný ....................................................... 200 Sk

d) trojročný ....................................................... 500 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

 

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Položka 38a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 39

 

a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ............... 3 000 Sk

b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru 2 000 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského alebo okresného úradu.

 

Položka 40

 

Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára na získanie vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára ........... 200 Sk

 

Položka 41

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností ......................................... 500 Sk

 

Položka 42

 

Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov

 

do 10 ................................................... 200 Sk

do 30 ................................................... 300 Sk

nad 30 .................................................. 500 Sk

 

Položka 42a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 43

 

Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat 500 Sk

 

Položka 44

 

Žiadosť

 

a) o vydanie stanoviska alebo o vyjadrenie podľa ustanovení zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, ak sa nevyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní,

1. pre fyzické osoby............................. 200 Sk

2. pre právnické osoby......................... 500 Sk

b) o udelenie súhlasu podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

1. pre fyzické osoby............................ 300 Sk

2. pre právnické osoby.........................600 Sk

 

Položka 45

 

Žiadosť

 

a) o vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo na premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov .................200 Sk

b) o schválenie opatrení na ochranu, zachovanie, obnovu a zveľadenie vlastností poľnohospodárskej pôdy presahujúce rámec všeobecne používaných agrotechnických opatrení podľa § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ......................300 Sk

c) vydanie rozhodnutia v pochybnostiach o tom, či pozemky tvoria poľnohospodársky pôdny fond podľa § 9 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.....................200 Sk

 

Položka 46

 

Žiadosť

a) o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

1. pre fyzické osoby............................. 300 Sk

2. pre právnické osoby......................... 500 Sk

b) o vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku využívaného na nepoľnohospodárske účely neoprávnene podľa § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

1. pre fyzické osoby.............................. 500 Sk

2. pre právnické osoby ..........................1 000 Sk

 

Položka 47

 

a) Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravku na ochranu rastlín do obehu .................................... 1 000 Sk

b) Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín ....................................................... 1 000 Sk

c) Žiadosť o zápis do registra výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru ............ 500 Sk

d) Žiadosť o zmenu v registri výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru ............ 250 Sk

 

Položka 48

 

a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá

1. za prvých 5 rokov ................................ 3 000 Sk

2. za ďalšie 3 roky ................................. 2 000 Sk

 

3. za každý ďalší rok ............................... 800 Sk

b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ................................... 400 Sk

c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .......................... 300 Sk

 

Poznámky

 

1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

 

Položka 49

 

Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív ................................................... 500 Sk

 

Položka 50

 

Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív ............ 200 Sk

 

Položka 51

 

Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív ................................................... 500 Sk

 

Položka 52

 

a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode

a na jeho uvádzanie na trh ....................................................... 2 000 Sk

b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) .................................................. 1 000 Sk

c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia ....................................................... 1 500 Sk

 

d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu ....................................................... 700 Sk

e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu

na pestovateľské pálenie ovocia ....................................................... 300 Sk

f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie

jeho najmenšieho prípustného množstva ....................................................... 300Sk

g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel .............. 300 Sk

h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia

denaturačného prostriedku ....................................................... 300 Sk

 

 

IV. ČASŤ

VETERINÁRNA SPRÁVA

 

 

Položka 53

 

Vydanie rozhodnutia o veterinárnych podmienkach na dovoz, tranzit a vývoz živých zvierat, spermy, samičích pohlavných buniek a embryí, násadových vajec, živočíšnych produktov, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

 

1. pre fyzické osoby..........................300 Sk

2. pre právnické osoby......................500 Sk

 

Oslobodenie

 

Vydanie rozhodnutia pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.

 

Položka 54

 

zrušená zákonom č. 583/2003 Z.z.

 

Položka 55

 

zrušená zákonom č. 583/2003 Z.z.

 

Položka 55a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 56

 

Vydanie záväzného posudku17a)....................................................... 500 Sk

------------------------------------------------------------------

17a) § 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

 

Položka 56a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 57

 

Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat .................. 200 Sk

 

Položka 57a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 57b

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 57c

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 58

 

zrušená zákonom č. 583/2003 Z.z.

 

 

V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

 

Položka 59

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

 

a) pre fyzické osoby ................................... 200 Sk

b) pre právnické osoby ................................. 500 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

 

Poznámka

 

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších

predpisov.

 

Položka 59a

 

Zrušená od 15.9.1999

 

Položka 60

 

Žiadosť o stavebné povolenie

 

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu 18) ..................... 1 000 Sk

2. na stavbu bytových domov 18) ..................... 2 000 Sk

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ............ 700 Sk

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .............. 1 200 Sk

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením .......................................... 700 Sk

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .................... 500 Sk

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ...... 700 Sk

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 500 Sk

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1, 5 mil. Sk vrátane ......................................... 1 000 Sk

 

nad 1, 5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ................ 1 500 Sk

nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ................. 2 000 Sk

nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ............... 3 500 Sk

nad 100 mil. Sk ..................................... 6 000 Sk

 

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .......... 500 Sk

i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva

samostatné stavebné povolenie ....................................................... 1 000 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

 

Poznámky

 

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

------------------------------------------------------------------

18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

 

Položka 61

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ................................................ dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

 

Položka 62

 

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 ................................. 500 Sk

2. na odstránenie stavby ............................ 200 Sk

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ....................................... 1 500 Sk

4. terénnych úprav .................................. 200 Sk

5. na odstránenie objektu dopravnej stavby ....................................................... 500 Sk

6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ................................. 500 Sk

 

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ................. 3 000 Sk

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ..... 500 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

Položka 62a

 

a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom

do 1, 5 mil. Sk vrátane ....................................................... 500 Sk

nad 1, 5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ....................................................... 700 Sk

nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ....................................................... 1 000 Sk

nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ....................................................... 2 000 Sk

nad 100 mil. Sk ....................................................... 3 000 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ......................................... 500 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby ...................................... 1 000 Sk

 

Oslobodenie

 

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

 

Položka 62b

 

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) ....................................................... 200 Sk

b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na

vykonanie pamiatkového výskumu18a) ....................................................... 300 Sk

c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný

vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .......................................... 300 Sk

d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie

z dôvodu jej obnovy18a) ....................................................... 200 Sk

e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej

národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) ............................................. 500 Sk

 

Poznámka

 

Poplatky podľa písmena a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

------------------------------------------------------------------

18a) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

 

 

VI. ČASŤ

DOPRAVA

 

Položka 63

 

Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského preukazu a ich rozšírenie 100 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku je oslobodené vydanie nového vodičského preukazu po skončení skúšobnej lehoty určenej osbitným právnym predpisom. 19)

------------------------------------------------------------------

19) § 72 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.

 

Položka 63a

 

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a) ............................... 100 Sk

b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla 19a) ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla 19a) ..................... 30 Sk

 

------------------------------------------------------------------

19a) § 41 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 510/2003 Z. z.

 

Položka 64

 

Povolenie výnimky 20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

 

1. okresným dopravným inšpektorátom .................... 300 Sk

 

2. krajským dopravným inšpektorátom .................... 500 Sk

3. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ........... 500 Sk

------------------------------------------------------------------

20) § 127 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z.

 

 

Položka 65

 

a) Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ......... 1 000 Sk

b) Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ......... 300 Sk

c) Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím ..... 50 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Poznámka

 

Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.

 

Položka 66

 

Žiadosť o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel v písomnej alebo digitálnej forme na pamäťovom médiu, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla

 

1. okresným dopravným inšpektorátom .................... 500 Sk

2. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ........... 500 Sk

 

Položka 67

 

Podanie žiadosti o

 

a) udelenie typového schválenia cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 5 000 Sk

b) udelenie typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ........... 5 000 Sk

c) uznanie typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............ 3 000 Sk

d) rozšírenie udeleného typového schválenia, typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie uznaného typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................................. 1 000 Sk

e) udelenie viacstupňového typového schválenia dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 3 000 Sk

f) udelenie viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 3 000 Sk

g) uznanie viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ................ 3 000 Sk

h) rozšírenie udeleného viacstupňového typového schválenia, viacstupňového typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie uznaného viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 1 000 Sk

i) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .......................... 2 000 Sk

j) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................. 2 000 Sk

k) udelenie správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................. 2 000 Sk

l) rozšírenie udeleného typového schválenia, typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie udelenej správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ..................................... 500 Sk

m) schválenie jednotlivo vyrobeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 3 000 Sk

n) schválenie jednotlivo vyrobeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .......................... 1 000 Sk

o) schválenie jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 2 000 Sk

p) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ...................................2 000 Sk

q) uznanie typového schválenia alebo typového schválenia ES jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, ktoré je vo vlastníctve občana Slovenskej republiky ....................1 000 Sk

r) schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ..................................... 500 Sk

s) schválenie hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ........ 5 000 Sk

t) rozšírenie udeleného schválenia hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .......................... 1 000 Sk

u) schválenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............. 10 000 Sk

v) schválenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla montážou plynového zariadenia .............................. 2 000 Sk

w) schválenie alebo uznanie podľa písm. m), o), p) a q) pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a) ................................................... 75 Sk

x) vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla .......... 100 Sk

 

Poznámky

 

1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen m), n) a r) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.

 

2. Poplatku podľa tejto položky nepodlieha schválenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla po jeho odcudzení v prípade, že tieto boli evidované na území Slovenskej republiky.

 

------------------------------------------------------------------

20a) § 61 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 

Položka 68

 

Podanie žiadosti o

 

a) povolenie výroby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 21) .............. 500 Sk

b) povolenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 21) ............ 500 Sk

c) povolenie hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 21) ..... 1 000 Sk

 

Splnomocnenie

 

Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) až c) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.

 

------------------------------------------------------------------

21) § 14, 18 a 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Položka 69

 

Podanie žiadosti o zmenu alebo predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení alebo typovom schválení ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenom viacstupňovom typovom schválení alebo typovom schválení ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenom typovom schválení alebo typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenej správe o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenom schválení hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v základných technických opisoch cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................... 1 000 Sk .

 

Položka 70

 

a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo

osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h ....................................................... 30 000 Sk

b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu

alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h ....................................................... 8 000 Sk

c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..................... 10 000 Sk

d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ....................................................... 3 000 Sk

e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla ...................................... 2 000 Sk

f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy

alebo existujúce špeciálne dráhy ............................................................................... 10 000 Sk

g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové

dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy ....................................................... 3 000 Sk

h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy ....................................................... 2 000 Sk

 

Poznámky

 

1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.

 

2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie len vtedy, ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.

 

Položka 71

 

a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu

 

1. nového alebo rekonštruovaného ....................................................... 1 000 Sk

2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 .................................................. 500 Sk

 

b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu ............... 500 Sk

c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu ....................................................... 700 Sk

d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla ................................. 200 Sk

 

Poznámky

 

1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.

 

2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.

 

Položka 72

 

a) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia výrobcu 22) ............................................... 500 Sk

b) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu 22) ................................ 500 Sk

c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti .... 500 Sk

 

------------------------------------------------------------------

22) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z.

 

Položka 73

 

a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných komunikáciách ....................................... 500 Sk

b) Podanie žiadosti o povolenie výnimky podľa osobitného predpisu 22ac) .................. 500 Sk.

c) Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie ........ 50 Sk

 

Poznámka

 

Poplatok podľa písmena a) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení motorového vozidla alebo prípojného vozidla z premávky.

------------------------------------------------------------------

22ac) § 111 zákona č. 725/2004 Z. z.

 

Položka 74

 

Vykonanie skúšky

 

a) na získanie vodičského oprávnenia

 

    1. skupiny A a AM a podskupiny A1. . . . . . . . . . . . . . .500 Sk

    2. skupiny B, B+E a T a podskupiny B1. . . . . . . . . . . 1 000 Sk

    3. skupiny C1+E a D1+E a podskupiny C1 a D1. . . . .1 500 Sk

    4. skupiny C, C+E, D a D+E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 Sk

 

b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia ............................... 500 Sk

c) na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia .......................................... 1 000 Sk

d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia .. 300 Sk

 

Poznámky

 

1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25%, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.

3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

 

Položka 75

 

a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh ....................................................... 200 Sk

b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla ........................................ 100 Sk

c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe ....................................................... 3 000 Sk

 

Položka 76

 

a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel ..... 50 Sk

b) Zápis zmeny v dokladoch ............................. 150 Sk

c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku ............................................. 500 Sk

d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku ............................................. 500 Sk

e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku ............................................. 1 000 Sk

f) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku ............. 5 000 Sk

 

Poznámky

 

1. Poplatok podľa písmena b) tejto položky zahŕňa aj vydanie tohto dokladu.

2. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.

 

Položka 77

 

Vydanie evidenčného dokladu

 

a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov alebo pri rozšírení rozsahu výcviku .......5 000 Sk

b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu alebo pri rozšírení rozsahu výcviku.......... 5 000 Sk

c) z úradnej povinnosti alebo pri znížení rozsahu výcviku podľa písmena a) alebo písmena b).........200 Sk

 

Položka 78

 

a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie

1. stanice technickej kontroly .................. 2 500 Sk

2. pracoviska emisnej kontroly ................ 2 500 Sk

3. pracoviska kontroly originality ............ 2 500 Sk

4. pracoviska montáže plynových zariadení ............................................ 2 500 Sk

 

b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie

1. technických kontrol vozidiel ................ 2 500 Sk

2. emisných kontrol motorových vozidiel .............................................. 2 500 Sk

3. kontrol originality vozidiel ................... 2 500 Sk

4. montáže plynových zariadení ............... 2 500 Sk

 

c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b) ..................... 500 Sk

 

Poznámky

 

1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.

 

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napr. zmenu názvu ulice a pod.

 

Položka 78a

 

a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky (vrátane opakovanej) na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti

1. kontrolného technika .......................... 2 500 Sk

2. technika emisnej kontroly ................... 2 500 Sk

3. technika kontroly originality ................ 2 500 Sk

4. technika montáže plynových zariadení ............................................ 2 500 Sk

 

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

1. kontrolného technika ............................ 200 Sk

2. technika emisnej kontroly ...................... 200 Sk

3. technika kontroly originality .................. 200 Sk

4. technika montáže plynových zariadení ............................................. 200 Sk

 

Poznámka

 

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napr. zmenu názvu ulice a pod.

 

Položka 79

 

a) Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi

1. na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .................. 3 000 Sk

2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .................. 2 000 Sk

3. na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .................. 2 000 Sk

4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .................. 1 000 Sk

5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku ..... 1 000 Sk

6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy v obci ................ 5 000 Sk

b) Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa písmena a) ......................................... 25 000 Sk

c) Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi na medzinárodnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ......................................... 10 000 Sk

d) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a) až c) .............................................. 50%

príslušnej sadzby

e) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky

1. na jednu prepravu jedným vozidlom ................ 5 000 Sk

2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom ............ 10 000 Sk

3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom .... 30 000 Sk

f) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nepravidelnej osobnej (autobusovej) dopravy do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie Slovenskej republiky zahraničným dopravcom

1. na jednu prepravu jedným vozidlom ................ 1 000 Sk

2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu ................. 6 000 Sk

g) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom ........................................... 10 000 Sk

h) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu .................................. 200 Sk

i) Vydanie povolenia 23) CEMT slovenskému prevádzkovateľovi na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy

1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka ..................... 30 000 Sk

2. do príslušných štátov uvedených v povolení bez Rakúska na neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka ..................................... 20 000 Sk

j) Odovzdanie neadresného povolenia 23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej a nepravidelnej osobnej (autobusovej) dopravy

1. jednorazové do Rakúska (tam a späť) .............. 250 Sk

2. jednorazové (do cudzieho štátu a späť)................................. 200 Sk

3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) do Rakúska ...................................... 10 000 Sk

 

4. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) do ostatných štátov .............................. 5 000 Sk

5. jednorazové do tretieho štátu a späť ............. 500 Sk

6. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do Rakúska ............................ 1 000 Sk

7. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do ostatných štátov ................ 600 Sk

 

k) Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov 22a) .................................................. 500 Sk

l) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú

nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b) ............................................. 500 Sk

 

Splnomocnenie

 

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

------------------------------------------------------------------

22a) § 28 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.

22b) § 29 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č. 506/2002 Z. z.

23) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Položka 80

 

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná alebo nadrozmerná preprava"), dopravca zaplatí

 

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer

1. nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 300, 0 ....................................... 500 Sk

od 300, 1 do 350, 0 .............................. 800 Sk

od 350, 1 do 400, 0 .............................. 1 000 Sk

od 400, 1 do 500, 0 .............................. 2 000 Sk

a za každých ďalších aj začatých 10 cm ......... 500 Sk

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 400, 0 ....................................... 500 Sk

od 400, 1 do 450, 0 .............................. 1 000 Sk

od 450, 1 do 500, 0 .............................. 3 000 Sk

a za každých ďalších aj začatých 10 cm ......... 500 Sk

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je

do 12, 00 ....................................... 500 Sk

od 12, 01 do 22, 00 .............................. 3 000 Sk

nad 22, 01 ...................................... 5 000 Sk

a za každých ďalších aj začatých 5, 0 m ......... 1 500 Sk

 

2. nadmerná preprava

2.1 pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je

 

do 20, 00 ....................................................... 3 000 Sk

od 20, 01 do 30, 0 ....................................................... 5 000 Sk

od 30, 01 do 50, 00 ....................................................... 8 000 Sk

a za každých ďalších aj začatých 10 t ....................................................... 2 000 Sk

 

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 25) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je

od 3, 01 do 5, 00 ................................ 2 500 Sk

od 5, 01 do 10, 00 ............................... 4 000 Sk

od 10, 01 do 15, 00 .............................. 7 000 Sk

od 15, 01 do 20, 00 ............................. 10 000 Sk

a za každých ďalších aj začatých 5% ............ 5 000 Sk

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky

1. nadrozmerná preprava ............................. 5 000 Sk

2. ostatné prípady ................................. 10 000 Sk

c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3, 1 m, alebo výšku 4, 5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu ..................................... 3 000 Sk

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3, 1 m, alebo výšku 4, 5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu ........................................ 6 000 Sk

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov

2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. ......... 15 000 Sk

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ......... 30 000 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

 

Splnomocnenie

 

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

 

2. Poplatok vyberaný správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

 

3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla.

 

4. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

 

Poznámky

 

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vyberá správca priľahlého úseku diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky na mieste merania vozidla na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov vyberá správca pozemnej komunikácie. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

 

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery. 24), 25)

 

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.

 

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

 

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).

 

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3, 0% sa poplatok nevyberá.

 

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

 

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3, 0% sa poplatok nevyberá.

 

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9, 5 tony.

 

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.

 

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery 24) aj prípustná hmotnosť, 25) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.

 

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).

 

13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

------------------------------------------------------------------

24) § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

25) § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z.

 

Položka 80a

 

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

 

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti................2 000 Sk

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti................1 500 Sk

 

Poznámka

 

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.".

 

Položka 81

 

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií25a) ....................................................... 1 000 Sk

 

------------------------------------------------------------------

25a) § 3 ods. 3 písm. m) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 82

 

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) .......................................... 3 000 Sk

 

Splnomocnenie

 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 83

 

a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice........................................14 000 Sk

b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice..................................10 000 Sk

c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy................ 5 000 Sk

d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice..................3 000 Sk

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií..................2 000 Sk

 

Položka 84

 

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy . 2 000 Sk

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ................................. 1 000 Sk

 

Splnomocnenie

 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Poznámky

 

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

Položka 85

 

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie .......................... 3 000 Sk

b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ............................ 500 Sk

c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice

1. s cestou ......................................... 3 000 Sk

2. s miestnou komunikáciou .......................... 2 000 Sk

 

Splnomocnenie

 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

 

Poznámka

 

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

 

Položka 86

 

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom

 

a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy

1. fyzickej osobe ....................................................... 500 Sk

2. právnickej osobe ....................................................... 1 000 Sk

 

b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy ....................................................... 1 000 Sk

c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou ....................................................... 2 000 Sk

 

Splnomocnenie

 

Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

 

Položka 87

 

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,

 

1. fyzickej osobe ...................................... 300 Sk

2. právnickej osobe .................................... 500 Sk

 

Položka 88

 

Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania

 

a) o zriadení železničného priecestia .................. 1 000 Sk

b) o zrušení železničného priecestia ................... 100 Sk

 

Položka 89

 

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie

1. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane ..................... 50 000 Sk

2. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou nad 30 km ................................. 70 000 Sk

3. systému vlečiek, zaústeného do jednej železničnej stanice .................................... 30 000 Sk

4. jednoduchej železničnej vlečky ....................................................... 15 000 Sk

5. existujúcej špeciálnej dráhy ....................................................... 15 000 Sk

6. siete električkových dráh alebo trolejbusových dráh .............................................. 30 000 Sk

 

b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy

 

1. na celej sieti celoštátnych železničných dráh ....................................................... 1 800 000 Sk

2. na jednom traťovom úseku celoštátnych železničných dráh ................................... 250 000 Sk

3. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane..................... 50 000 Sk

4. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou nad 30 km ............................... 70 000 Sk

5. na vlečkovom systéme vrátane obsluhy v prípojovej stanici .................................... 30 000 Sk

6. na jednoduchej vlečke vrátane obsluhy v prípojovej stanici .................................... 15 000 Sk

7. na existujúcej špeciálnej dráhe ....................................................... 15 000 Sk

8. na sieti električkových dráh alebo trolejbusových dráh ............................................ 30 000 Sk

9. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy .................................. 10 000 Sk

 

c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie .................... 30 000 Sk

d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii

na prevádzkovanie dopravy na dráhe ....................................................... 2 000 Sk

e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie ........................... 200 Sk

f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy

na dráhe na žiadosť držiteľa ....................................................... 1 000 Sk

 

Poznámka

 

Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.

 

Položka 90

 

a) Vydanie súhlasu na zriadenie letísk

1. verejné letisko s medzinárodnou dopravou ........ 10 000 Sk

2. verejné letisko s vnútroštátnou dopravou ......... 8 000 Sk

3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou ....................... 5 000 Sk

4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou ....................... 3 000 Sk

5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo ......... 5 000 Sk

b) Vydanie licencie pre tuzemského leteckého dopravcu

1. prvé vydanie ..................................... 5 000 Sk

2. predĺženie platnosti alebo podstatná zmena ....... 1 000 Sk

c) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska .......................... 10 000 Sk

 

Položka 91

 

a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska

1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou

1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ......................... 2 000 Sk

1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ......................... 4 000 Sk

1.3. prístrojovou ................................... 8 000 Sk

1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .. 10 000 Sk

1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .. 15 000 Sk

1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .. 20 000 Sk

2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou

2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..................................... 2 000 Sk

2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..................................... 3 000 Sk

2.3. prístrojovou ................................... 6 000 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia ...................... 2 000 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma

1. dopravného letiska..............10 000 Sk

2. letiska na iné účely...............5 000 Sk

3. leteckého pozemného zariadenia...................5 000 Sk

4. ornitologických ochranných pásiem..............2 000 Sk

d) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ........... 500 Sk

e) Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia ...................... 3 000 Sk

f) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním

1. dopravného letiska.................................................. 2 000 Sk

2. letiska pre všeobecné letectvo.................................1 500 Sk

3. vrtuľníkového letiska (heliportu)............................1 500 Sk

4. leteckého pozemného zariadenia............................ 1 500 Sk

g) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,

1. medzinárodného dopravného letiska.......................3 500 Sk

2. medzinárodného letiska pre všeobecné letectvo......2 000 Sk

3. vnútroštátneho dopravného letiska..........................2 000 Sk

4. vnútroštátneho letiska pre všeobecné letectvo........1 500 Sk

5. vrtuľníkového letiska (heliportu).............................1 500 Sk

h) Vydanie súhlasu so zriadením leteckého pozemného zariadenia alebo s jeho podstatnou zmenou ........... 2 000 Sk

i) Vydanie osvedčenia prevádzkovateľa lietadla pre tuzemského leteckého dopravcu

1. prvé vydanie .................................... 10 000 Sk

2. predĺženie platnosti ............................. 5 000 Sk

3. zmena alebo doplnenie ............................ 3 000 Sk

j) Vydanie osvedčenia leteckej školy - jednopilotné lietadlo

1. prvé vydanie ..................................... 5 000 Sk

2. predĺženie platnosti ............................. 2 500 Sk

3. zmena alebo doplnenie ............................ 1 000 Sk

k) Vydanie osvedčenia leteckej školy - viacpilotné lietadlo

1. prvé vydanie .................................... 10 000 Sk

2. predĺženie platnosti ............................. 5 000 Sk

3. zmena alebo doplnenie ............................ 3 000 Sk

l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik pre vlastnú potrebu

1. prvé vydanie ..................................... 5 000 Sk

2. zmena alebo doplnenie ............................ 1 000 Sk

m) Vydanie povolenia na letecké práce za úhradu a iné podnikanie v civilnom letectve

1. prvé vydanie .................................... 10 000 Sk

2. predĺženie platnosti ............................. 5 000 Sk

3. zmena alebo doplnenie ............................ 3 000 Sk

n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia ........ 1 000 Sk

o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ............. 5 000 Sk

p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi .......... 5 000 Sk

r) Zmena alebo doplnenie rozhodnutia podľa písmena a) a jeho obnovenie ................................. 25%

príslušnej sadzby

s) Dodatočné posúdenie vhodnosti lokality podľa písmena f) .................................................. 3 000 Sk

t) Pridelenie kmitočtu v kmitočtovom pásme leteckých telekomunikačných služieb ........................... 1 000 Sk

u) Vydanie súhlasu na použitie výrobku leteckej techniky v civilnom letectve

1. podliehajúce komplexnému overovaniu...............................................5 000 Sk

2. na základe dokladu vydaného leteckým úradom iného štátu................2 500 Sk

v) Schválenie bezpečnostného programu na ochranu civilného letectva .................................. 2 000 Sk

 

Poznámka

 

Zmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo od prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.

 

Položka 92

 

a) Zápis civilného lietadla do slovenského leteckého registra

1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane) ................................ 500 Sk

2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane) ................ 1 500 Sk

3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ... 5 000 Sk

b) Výmaz civilného lietadla zo slovenského leteckého registra

1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane) .................................. 50 Sk

2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane) .................. 150 Sk

3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ... 500 Sk

 

c) Pridelenie registrovej značky ....................................................... 1 000 Sk

d) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla ....................................................... 500 Sk

e) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy ....................................................... 200 Sk

 

Položka 93

 

a) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a vodcu plavidla plávajúceho stroja s vlastným pohonom.......................5 000 Sk

b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky.....................2 500 Sk

c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla..................1 000 Sk

d) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmen a) až c) ..........................................500 Sk

e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen a) až c) a medzinárodného preukazu na vedenie malého plavidla.....................200 Sk

f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) ...................200 Sk

g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky.................................1 000 Sk

h) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a člena lodnej posádky............ 1 500 Sk

i) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.........................500 Sk

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa písmen e) a g) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov, ktoré nezavinil poplatník.

2. Od poplatku podľa písmen c), d), e) a i) tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany na služobné účely a pracovníci štátnej plavebnej správy.

 

Poznámka

 

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.".

 

Položka 94

 

a) Vydanie lodného osvedčenia

1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m

1.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 1 000 Sk

1.2. s vlastným strojným pohonom .................... 1 600 Sk

2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m

2.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 2 000 Sk

2.2. s vlastným strojným pohonom .................... 3 000 Sk

3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,

3.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 5 000 Sk

3.2. s vlastným strojným pohonom ................... 10 000 Sk

b) Predĺženie platnosti lodného osvedčenia, vykonanie zmien v lodnom osvedčení alebo vydanie jeho duplikátu

1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m

1.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 500 Sk

1.2. s vlastným strojným pohonom .................... 800 Sk

2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m

2.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 1 000 Sk

2.2. s vlastným strojným pohonom .................... 1 500 Sk

3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,

3.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 2 500 Sk

3.2. s vlastným strojným pohonom .................... 5 000 Sk

c) Vykonanie technickej prehliadky

1. malého plavidla s dĺžkou do 7 metrov

1.1 bez vlastného strojného pohonu ...............200 Sk

1.2 s vlastným strojným pohonom..................300 Sk

2. malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 metrov

2.1 bez vlastného strojného pohonu................1 000 Sk

2.2 s vlastným strojným pohonom..................1 500 Sk

d) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre malé plavidlá alebo vystavenie jeho duplikátu ... 500 Sk

e) Vydanie osobitného povolenia na jednotlivú plavbu ... 2 000 Sk

f) Vydanie osobitného povolenia na osobitnú prepravu ... 1 500 Sk

g) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá

1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .... 5 000 Sk

2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .. 3 000 Sk

h) Predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vystavenie duplikátu pre plavidlá

1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .... 1 700 Sk

2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .. 1 000 Sk

i) Zápis do Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky

1. malých plavidiel ................................. 500 Sk

2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami ........ 1 000 Sk

j) Výpis z Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky ........................................... 500 Sk

k) Výmaz plavidla z ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky

1. malých plavidiel....................200 Sk

2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami................1 000 Sk

l) Zápis zmeny názvu plavidla do ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky alebo iného údaja týkajúceho sa plavidla ........................ 500 Sk

m) Zápis zmeny vlastníka plavidla do ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky.........................500 Sk

 

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.

 

Poznámky

 

1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena f) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške 50% príslušnej sadzby.

2. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena g) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.

3. Za vykonanie technickej prehliadky plavidla na účel vydania alebo predĺženia platnosti lodného osvedčenia správny orgán vyberie poplatok zvýšený o 100% príslušnej sadzby.

4. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 

Položka 95

 

a) Zmena názvu plavidla ................................ 500 Sk

b) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú evidencii, alebo vystavenie jeho duplikátu

1. s dĺžkou menšou ako 20 m ......................... 1 000 Sk

2. s dĺžkou väčšou ako 20 m ......................... 2 000 Sk

c) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu jedného malého plavidla a vydanie povolenia na jeho stavbu ...................................... 2 500 Sk

d) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla .......................... 3 000 Sk

e) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie ................................ 500 Sk

f) Schválenie technickej dokumentácie na stavbu a rekonštrukciu ostatných plavidiel ................. 5 000 Sk

g) Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel

1. plavidlá s vlastným strojným pohonom .................4 000 Sk

2. plavidlá bez vlastného strojného pohonu...............1 000 Sk

h) Vydanie stanoviska na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby ................. 3 500 Sk

i) Vydanie vyjadrenia alebo stanoviska k projektovej dokumentácii stavieb na vodnej ceste ................ 4 000 Sk

j) Vydanie povolenia na usporiadanie športových podujatí a slávností na vode ........................ 500 Sk

k) Povolenie výnimky z predpisov v oblasti vnútrozemskej plavby ................................ 500 Sk

l) Udelenie dopravnej licencie

1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok .................................... 5 000 Sk

2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok .................................... 3 000 Sk

m) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú ....... 30 000 Sk

n) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen l) a m) tejto položky ........................ 1 000 Sk

o) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie ....... 2 000 Sk

p) Vydanie duplikátu dopravnej licencie ................ 2 000 Sk

 

Poznámka

 

Poplatky podľa písmena j) tejto položky sa vyberajú za vydanie povolenia na usporiadanie športových podujatí na jednotlivej vodnej ploche, vodnej ceste za rovnakých podmienok pre jedného usporiadateľa na jeden rok.

 

Položka 96

 

a) Vydanie námorníckej knižky .......................... 500 Sk

b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka .................1 000 Sk

c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a 1. strojného dôstojníka.............2 300 Sk

d) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena lodného mužstva ....................... 400 Sk

e) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti......................1 000 Sk

f) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu .............1 000 Sk

g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku .................... 400 Sk

h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) ...................................... 400 Sk

 

Poznámky

 

1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

 

2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a) až g) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.

 

Položka 97

 

a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu

 

1. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ....................................................... 30 000 Sk

2. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ................................ 50 000 Sk

3. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ............................................ 80 000 Sk

 

b) Predĺženie registrácie námornej lode vrátane vydania registračného listu

 

1. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ....................................................... 20 000 Sk

2. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ................................ 40 000 Sk

3. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ............................................ 70 000 Sk

 

c) Výmaz námornej lode z námorného registra ........................................... 10 000 Sk

 

d) Zmena mena námornej lode ....................................................... 10 000 Sk

e) Iný zápis v námornom registri ....................................................... 5 000 Sk

f) Zápis nesamohybného plavidla do námorného registra (registrácia nesamohybného plavidla)

vrátane vydania registračného listu ....................................................... 5 000 Sk

g) Predĺženie registrácie nesamohybného plavidla vrátane vydania registračného listu ....................................................... 2 000 Sk

h) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra ...................................... 2 000 Sk

i) Zápis námornej lode podľa písmena a) a predĺženie registrácie podľa písmena b) pre

tankové, špeciálne a osobné lode ....................................................... 50 %

príslušnej sadzby

j) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ....................................................... 800 Sk

k) Vykonanie zmien v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ....................................................... 400 Sk

l) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo ..................... 800 Sk

m) Zápis námorného rekreačného plavidla do registra námorných rekreačných plavidiel

vrátane registračného listu ....................................................... 3 000 Sk

n) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel .................................. 400 Sk

o) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel ....................................................... 800 Sk

p) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách j), l) a m) ................................ 400 Sk

 

Poznámka

 

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú na námornú plavbu.

 

Položka 98

 

a) Vydanie dočasného registračného listu ................ 2 000 Sk

b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ............................. 2 000 Sk

c) Vydanie duplikátu akejkoľvek vrátane registračného listu ......... 2 000 Sk

 

Poznámka

 

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na námornú plavbu.

 

 

VII. ČASŤ

TELEKOMUNIKÁCIE

Tu neuvádzam

 

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Tu neuvádzam

 

IX. ČASŤ

COLNÍCTVO

 

Položka 155

 

a) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom tovaru cez slovenské štátne hranice ............................................. 50 Sk

b) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru .................................. 100 Sk

 

Položka 156

 

Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR. 1 ....................................................... 100 Sk

 

Položka 157

 

zrušená zákonom č. 199/2004 Z.z.

 

Položka 158

 

a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov

a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou ....................................................... 200 Sk

b) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby ....................................................... 500 Sk

c) Žiadosť o odklad platenia sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby, žiadosť o pozhovenie

s dovoznou platbou alebo vývoznou platbou a žiadosť o povolenie splátok dovoznej platby

alebo vývoznej platby ....................................................... 500 Sk

d) Žiadosť o upustenie od vybratia úroku z omeškania úhrady dovoznej platby alebo vývoznej platby ....................................................... 500 Sk

 

Položka 159

 

a) Žiadosť o povolenie vývozcovi osvedčovať preferenčný pôvod výrobkov vyhlásením na faktúre ....................................................... 500 Sk

b) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom a žiadosť o prevádzkovanie colného skladu ....................................................... 500 Sk

c) Predĺženie platnosti povolenia na použitie režimu s ekonomickým účinkom, povolenia

na prevádzkovanie colného skladu a povolenia zjednodušeného postupu pri podávaní

colného vyhlásenia ....................................................... 50 Sk

d) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia ....................................................... 500 Sk

e) Žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze,

vývoze a spätnom vývoze tovaru36o) ....................................................... 500 Sk

f) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu použitia celkovej záruky v spoločnom tranzitnom režime ....................................................... 500 Sk

g) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu oslobodenia od povinnosti zabezpečenia

v spoločnom tranzitnom režime ....................................................... 500 Sk

h) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu udelenia štatútu schváleného odosielateľa

a použitia osobitných uzáver v spoločnom tranzitnom režime ......................................... 500 Sk

i) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu udelenia štatútu schváleného príjemcu

v spoločnom tranzitnom režime ....................................................... 500 Sk

j) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných

operácií v rámci colného územia (schválený odosielateľ) ....................................................... 500 Sk

k) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade určenia v rámci colného

územia (schválený príjemca) ....................................................... 500 Sk

------------------------------------------------------------------

 

36o) Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

 

 

X. ČASŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

až XXI ČASŤ Poštová činnosť

Tu neuvádzam