Vrátenie pôdy

 

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk v JASPI, potom Predpisy a to podľa čísla alebo názvu.

Do konca roka 2013 to boli novely:

595/2006 Z.z.
523/2007 Z.z.
571/2007 Z.z.
285/2008 Z.z.
396/2009 Z.z.
139/2010 Z.z.
559/2010 Z.z.
145/2013 Z.z.
180/2013 Z.z.

Text môžete  myšou vybrať ako blok a potom príkazom kopírovať cez schránku si uložiť. Vo Windowsoch to beží bez problémov.

Zákon č. 229/1991 Zb. sa voľne nazýva aj novodobým dekrétom o pôde (pre reštitučný obsah), ale pôvodne mu chýbali potrebné podrobnosti o úprave árendy. Napríklad v roku katastrofálneho sucha záplav a podobné otázky. Teraz to obsahuje vecne súvisiaci zákon č. 504/2003 Z. z., ale aj ten už stačil byť novelizovaný zákonom č. 549/2004 Z. z. V JASPI ale je celé platné znenie k dispozícii.

Zákon č. 549/2004 Z. z. účinný od 1. novembra 2004 v § 9 pre okruh vzťahov ktorých sa týka upravil, že hodnota pozemkov sa určí podľa „bonitných pôdnoekonomických jednotiek“. To však pre moderné oceňovanie nestačí. Hľadísk v jednotlivých metódach, tak sú popisované aj v tejto publikácii, je oveľa viac. Aj keby sme potrebovali, ako nepotrebujeme cenovú reguláciu, predpis s východzími sadzbami by musel pripustiť, aby ich znalec podľa individuálnych pomerov sadby na jednotlivé parcely upravil aspoň v rozpätí najmenej do 30 ale možno i do 70%. Tak ako to bolo aj v predpisoch regulácie pre znárodnenie a aj pre pozemkové reformy. Mám na mysli nariadenia vlády č. 53/1921 Sb. z. a n., nar. vl. 192/1949 Zb., nar. vl. č. 206/1940 Sl. z. (Slovenského zákonníka). Predsa len sme v historicky inej situácii. Regulácia gestorovaná ministerstvom poľnohospodárstva si poplietla literatúru a právny predpis. Údaje literatúry sú ohybné, právne predpisy nepružné.

Osobitný zákon upravuje reštitúcie majetku cirkvám, a ďalší zasa komasáciu (zák. č. 330/91 Zb., ten však na prípadné peňažné doplatenie za vymieňané kúsky pozemkov zaviedol bezradný pokus o stupídnu cenovú reguláciu, ktorá v podrobnostiach metód a techniky nemá na našom území obdoby ani v ČSSR nie to ešte v ČSR alebo po roku 1989). No uchádza sa dokonca o širšiu platnosť.

 

Vzťahy od roku 1948

Právo na vydanie  

Lehoty uplatnenia

Finančné náhrady

Rehabilitačný obsah majú aj zákon č. 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (vrátane sporného § 15 k prechodu vlastníctva na obce),  zákon č. 503/2003 Z. z. (oba pravdaže novelizované) o navrátení vlastníctva k pozemkom, zákon č.161/2005 o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám.

 

Zákon č. 229/1991 Zb.

o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

v znení zák. č. 559/1991 Zb. 42/1992 Zb. 93/1992 Zb. 186/1993 Z.z. 205/1996 Z.z. 64/1997 Z.z. 80/1998 Z.z. 72/1999 Z.z. 175/1999 Z.z. 456/2002 Z.z. 172/2003 Z.z. 504/2003 Z.z. 12/2004 Z.z. 549/2004 Z.z.   

 

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v snahe

 

zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989,

 

dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu obnovením pôvodným vlastníckych vzťahov k pôde a

 

upraviť vlastnícke vzťahy k pôde v súlade so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka aj v súlade s požiadavkami na tvorbu krajiny a životného prostredia

 

uznieslo sa na tomto zákone:

 

 

PRVÁ ČASŤ

 

 

§ 1

Rozsah pôsobnosti zákona

 

(1) Zákon sa vzťahuje na

 

a) pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrí, 1) a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj na pôdu, ktorá tvorí lesný pôdny fond, 2) (ďalej len "pôda"),

b) obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, včítane zastavaných pozemkov,

c) obytné a hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospodárskej a lesnej výrobe alebo s ňou súvisiacemu vodnému hospodárstvu včítane zastavaných pozemkov,

d) iný poľnohospodársky majetok uvedený v § 20.

 

(2) Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníkov, pôvodných vlastníkov, užívateľov a nájomcov pôdy, ako aj pôsobnosť štátu pri úprave vlastníckych a užívacích práv k pozemkom.

 

(3) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, spravujú sa právne vzťahy k majetku uvedenému v odseku 1 osobitnými predpismi.

------------------------------------------------------------------

1) § 1 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb.

2) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

 

 

 

Základné ustanovenia

§ 2

 

(1) Okrem vlastníka majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom ustanovené inak alebo, pri náhradných pozemkoch pridelených fyzickej osobe do bezplatného náhradného užívania do vykonania pozemkových úprav, 2a) na základe zmluvy s touto osobou.

 

(2) Vlastník pozemkov je vlastníkom porastov, ktoré na ňom vzišli; tým nie je dotknuté vlastnícke právo poľnohospodárskych družstiev k porastom na pozemkoch ich členov podľa predpisov o poľnohospodárskom družstevníctve. 3) Pri pozemkoch daných zmluvne do užívania je vlastníkom porastov užívateľ, pokiaľ sa s vlastníkom nedohodne inak.

------------------------------------------------------------------

2a) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

3) § 46 ods. 4 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

 

 

 

§ 3

 

Pôdu nemožno previesť do vlastníctva cudzozemcov, 4) ak osobitný zákon neustanovuje inak. 4a)

------------------------------------------------------------------

4) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

4a) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 

 

§ 4

Oprávnené osoby

 

(1) Oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1.

 

(2) Ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v § 6, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na jej území, fyzické osoby v tomto poradí:

 

a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený pri dedičskom konaní, ktorý nadobudol celé dedičstvo,

b) dedič zo závetu, ktorý nadobudol vlastníctvo, ale iba v miere zodpovedajúcej jeho dedičskému podielu; to neplatí, ak dedičovi podľa závetu pripadli len jednotlivé veci alebo práva; ak bol dedič závetom ustanovený len k určitej časti nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vydania, je oprávnený iba k tejto časti nehnuteľnosti,

c) deti a manžel osoby uvedenej v odseku 1, všetci rovným dielom; ak dieťa zomrelo pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13, sú na jeho mieste oprávnenými osobami jeho deti, a ak niektoré z nich zomrelo, jeho deti,

d) rodičia osoby uvedenej v odseku 1,

e) súrodenci osoby uvedenej v odseku 1, a ak niektorý z nich zomrel, sú na jeho mieste oprávnenými jeho deti.

 

(3) V prípadoch uvedených v § 6 ods. 1 písm. j) sú oprávnenými osobami osoby tam uvedené; ustanovenia odseku 2 písm. c) až e) platia obdobne.

 

 

§ 4a

 

(1) Pri presadzovaní nároku sú dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby, na ktoré prešlo vlastnícke alebo užívacie právo, povinné poskytnúť tomu, kto tvrdí, že je oprávnenou osobou, pomoc najmä tým, že jej poskytujú výpisy z evidencie a kópie listín, ako aj iné prostriedky, ktoré môžu prispieť na objasnenie veci.

 

(2) Ak osoba uvedená v odseku 1 nemôže jednoznačne preukázať svoj nárok výpisom z úradnej evidencie, zapíše ju pozemkový úrad ako domnelého vlastníka.

 

(3) Na základe žiadosti domnelého vlastníka pozemkový úrad svojím rozhodnutím môže uznať vlastníctvo k pozemkom, porastom a inému majetku tejto osobe, ak domnelý vlastník:

 

a) predloží rozhodnutie o dedičstve alebo zmluvu, ktorou dokladá vlastnícke práva, doklad o zmluve alebo doklad o inom právnom úkone o nadobudnutí vlastníctva touto osobou alebo jej právnym predchodcom, ak nedošlo k právne účinnému prevodu len pre nedostatok zápisu do pozemkovej knihy,

b) preukáže, že v skutočnosti došlo k deľbe užívania nehnuteľností medzi spoluvlastníkmi alebo k výmene pozemkov, a k prevodu nedošlo len preto, že nebol zachovaný predpísaný úradný postup,

c) preukáže, že sám alebo jeho právny predchodca mali pozemky, porasty alebo iný majetok v držbe a doklad o vlastníctve nemôže predložiť pretože buď nebolo realizované zápisové konanie, alebo došlo k strate alebo poškodeniu alebo zničeniu katastrálnych alebo pozemkových operátov.

 

 

§ 5

Povinné osoby

 

(1) Povinnými osobami sú štát alebo právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona nehnuteľnosť držia, s výnimkou

 

a) podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou a obchodných spoločností, ktorých spoločníkmi alebo účastníkmi sú výhradne fyzické osoby. Táto výnimka neplatí, ak ide o veci nadobudnuté od právnických osôb po 1. októbri 1990,

b) cudzích štátov.

 

(2) Osobou, ktorá nehnuteľnosť podľa odseku 1 drží, sa

rozumie

 

a) právnická osoba, ktorá mala ku dňu účinnosti tohto zákona k nehnuteľnosti vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky alebo Slovenskej republiky právo hospodárenia alebo právo trvalého užívania,

b) pri ostatných nehnuteľnostiach ich vlastník.

 

(3) Povinná osoba je povinná s nehnuteľnosťami až do ich vydania oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára, 4b) odo dňa účinnosti tohto zákona nemôže tieto veci, ich súčasti a príslušenstvo previesť do vlastníctva iného. Také právne úkony sú neplatné. Právo na náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe porušením týchto povinností, zostáva ustanovením § 28 nedotknuté.

------------------------------------------------------------------

4b) § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z.z.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

 

 

 

 

§ 6

Vydanie nehnuteľnosti

 

(1) Oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku

 

a) výroku o prepadnutí majetku, prepadnutí veci alebo zhabaní veci v trestnom konaní, prípadne v trestnom konaní správnom podľa prvších predpisov, ak bol výrok zrušený podľa osobitných predpisov, 5)

b) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo podľa zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme,

c) postupu podľa § 453a Občianskeho zákonníka alebo podľa § 287a zákona č. 87/1950 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení zákona č. 67/1952 Zb.,

d) odňatia bez náhrad postupom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných útvarov,

e) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov,

f) vyhlásenia a zmluvy o postúpení pohľadávok pre prípad vysťahovania (tzv. renunciačné vyhlásenie),

g) toho, že občan zdržiavajúci sa v cudzine nehnuteľnosť zanechal na území republiky alebo ktorého majetok prešiel na štát podľa zákona č. 183/1950 Zb. o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami ktoré optovali pre Zväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie,

h) zmluvy o darovaní nehnuteľnosti uzavretej darcom v tiesni,

i) dražobného konania uskutočneného na úhradu pohľadávky štátu,

j) súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyhlásila za neplatnú zmluva o prevode majetku, ktorou občan pred odchodom do cudziny previedol vec na iného, ak dôvodom neplatnosti bolo opustenie republiky, prípadne uznanie takejto zmluvy účastníkmi za neplatnú; v takom prípade je oprávnenou osobou nadobúdateľ podľa uvedenej zmluvy, a to aj pokiaľ táto zmluva nenadobudla účinnosť,

k) kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,

l) odmietnutia dedičstva v dedičskom konaní urobeného v tiesni,

m) vyvlastnenia za náhradu, pokiaľ nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila účelu, na ktorý bola vyvlastnená,

n) vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,

o) znárodnenia vykonaného v rozpore s vtedy platnými zákonnými predpismi alebo bez vyplatenia náhrady,

p) prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu,

r) politickej perzekúcie 6) alebo postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody, 7)

s) odovzdania do vlastníctva družstva podľa osobitných predpisov, 8)

t) prikázania do užívania právnickej osoby na základe zákona č. 55/1947 Zb. o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu alebo vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby,

u) prevodu na štát spoločne užívaných singulárnych lesov a lesných družstiev, pokiaľ členmi družstva boli aj fyzické osoby. Na prevzatie toho majetku sa použijú osobitné predpisy, 5a)

v) prechodu na štát podľa osobitného predpisu, 11) ak sa nachádzajú na území vojenského obvodu Javorina;5b) § 11 ods. 1 písm. g) sa nepoužije.

 

(2) Obdobne sa postupuje aj v prípadoch, keď fyzickým osobám vznikol nárok na vyňatie poľnohospodárskeho majetku z konfiškácie podľa osobitných predpisov. 9) Za osoby, ktorým vznikol nárok na vyňatie poľnohospodárskeho majetku z konfiškácie podľa osobitných predpisov, 9) treba považovať na účely tohto zákona aj štátnych občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ktorým sa skonfiškoval 9a) poľnohospodársky majetok a neboli odsúdené podľa osobitných predpisov. 9b) Pokiaľ tento majetok bol už pred rozhodným obdobím pridelený v rámci predpisov o pozemkových reformách, rieši sa nárok týchto oprávnených osôb podľa § 12, ak došlo k odňatiu prídelu postupom uvedeným v odseku 1.

 

(3) Pôdu, ktorá prešla na štát alebo inú právnickú osobu podľa odsekov 1 a 2 a podľa osobitného predpisu, 9c) možno vydať každej oprávnenej osobe vo výmere najviac 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo 250 ha všetkej pôdy. Obdobne sa postupuje aj v prípadoch, ak oprávnenej osobe vznikol ďalší nárok na vydanie nehnuteľnosti po oprávnenej osobe, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.

 

(4) Oprávnená osoba je povinná po vydaní nehnuteľnosti zaplatiť štátu nedoplatok prídelovej ceny, za ktorú ju pôvodne získala; obdobne je povinná vrátiť kúpnu cenu alebo náhradu, ktorú jej štát alebo iná právnická osoba pri prevode nehnuteľnosti vyplatila. Lehotu na zaplatenie určí pozemkový úrad.

 

(5) Pokiaľ viazli na nehnuteľnosti ku dňu prevzatia štátom pohľadávky peňažných ústavov, zabezpečené na nehnuteľnosti a vyporiadané podľa osobitných predpisov, uhradí oprávnená osoba sumu, ktorú štát takto vyporiadal.

 

(6) Ak nehnuteľnosti prešli do vlastníctva obce, má oprávnená osoba právo podľa tohto zákona voči obci.

 

(7) Ak nehnuteľnosť vydá iná osoba než štát, vznikne tejto osobe nárok na vrátenie kúpnej ceny, ktorú zaplatila pri kúpe nehnuteľnosti. Tento nárok sa musí uplatniť na príslušnom orgáne štátnej správy republiky.

------------------------------------------------------------------

5) Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. a zákona č. 633/1992 Zb.

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z.z.

5a) § 37 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z.z.

5b) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch v znení zákona č. 131/1970 Zb.

6) § 2 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb.

7) § 2 ods. 3 prvá veta zákona č. 87/1991 Zb.

8) Napr. zákon č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách, zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

9) Napr. nariadenie Zboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie poľnohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti z konfiškácie.

9a) Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa v znení neskorších predpisov.

Dekrét prezidenta republiky č. 108/1945 Zb. o konfiškácii nepriateľského majetku a o Fondoch národnej obnovy.

9b) Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva v znení neskorších predpisov.

9c) Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností spadajúcich pod československú pozemkovú reformu, ktoré sa uskutočnili na území dočasne okupovanom maďarským štátom.

 

 

 

§ 7

 

(1) Zmiernenie niektorých ďalších majetkových krívd, ktoré vznikli v dôsledku platnosti alebo osobitného použitia niektorých právnych predpisov alebo na základe iných dôvodov len na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, upraví Česká národná rada alebo Slovenská národná rada osobitným zákonom.

 

(2) Česká národná rada sa splnomocňuje, aby zákonom upravila reštitúciu majetku česko-slovenských občanov trvale žijúcich na území Českej republiky, ktorí stratili majetok podľa dekrétov prezidenta republiky č. 12/1945 Zb. o konfiškácii a urýchlenom rozdelení poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa alebo č. 108/1945 Zb. o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy, neprevinili sa proti česko-slovenskému štátu a nadobudli späť občianstvo podľa zákona č. 245/1948 Zb. o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti, zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní česko-slovenského štátneho občianstva alebo zákona č. 34/1953 Zb., ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo, pokiaľ sa tak nestalo už ústavným dekrétom prezidenta republiky č. 33/1945 Zb. o úprave československého štátneho občianstva osôb nemeckej a maďarskej národnosti.

 

 

§ 8

 

(1) Na návrh oprávnenej osoby súd rozhodne, že na ňu prechádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá ju nadobudla od štátu alebo inej právnickej osoby, ktoré ju získali za okolností uvedených v § 6, a to v prípadoch, keď fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť buď v rozpore s vtedy platnými predpismi, alebo na základe protiprávneho zvýhodnenia nadobúdateľa, ďalej aj osoby blízke tejto fyzickej osobe, pokiaľ na ne prešlo alebo bolo prevedené vlastníctvo alebo osobné užívanie k týmto nehnuteľnostiam. Návrh sa musí uplatniť do 31. decembra 1992, inak právo zaniká.

 

(2) Fyzická osoba, ktorej vlastnícke právo prešlo na oprávnenú osobu podľa odseku 1, má voči štátu nárok na vrátenie kúpnej ceny a na úhradu nákladov účelne vynaložených na nehnuteľnosť. Nárok sa uplatňuje na príslušnom ústrednom orgáne štátnej správy republiky. Štát má v takom prípade voči oprávnenej osobe nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených na nehnuteľnosť, ktorú uhradil fyzickej osobe podľa prvej vety.

 

 

§ 9

 

(1) Nárok uplatní oprávnená osoba na pozemkovom úrade a zároveň vyzve povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti. Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 60 dní od podania výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnosti.

 

(2) Dohoda podlieha schváleniu pozemkovým úradom formou rozhodnutia vydaného v správnom konaní.

 

(3) Rozhodnutie pozemkového úradu o neschválení dohody preskúma na návrh účastníka súd. 9d)

 

(4) Ak k dohode podľa odseku 1 nedôjde, rozhodne o vlastníctve oprávnenej osoby k nehnuteľnosti pozemkový úrad.

 

(5) Pokiaľ je to nevyhnutne potrebné, môže pozemkový úrad zriadiť alebo zrušiť na prevádzanej nehnuteľnosti vecné bremeno, prípadne uložiť iné opatrenia na ochranu životného prostredia alebo dôležitých záujmov iných vlastníkov.

 

(6) K nehnuteľnostiam vydaným podľa § 6 ods. 1 písm. v) vzniká v prospech povinnej osoby vecné bremeno tak, aby určenie nehnuteľnosti na obranu štátu ostalo zachované. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je rozhodnutie okresného úradu podľa odseku 2.

 

(7) Proti rozhodnutiu pozemkového úradu podľa odsekov 4 až 6 možno podať opravný prostriedok na súd.

------------------------------------------------------------------

9d) § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.

 

§ 11

 

(1) Pozemky alebo ich časti nemožno vydať v prípade, že

 

a) pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo k pozemku bolo zriadené právo osobného užívania, s výnimkou prípadov uvedených v § 8,

b) na pozemku sa nachádza cintorín,

c) pozemok sa nachádza v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov prvého stupňa, alebo tvorí koryto vodného toku, alebo na pozemku sú prírodné liečivé zdroje a zdroje prirodzene sa vyskytujúcich stolových minerálnych vôd, 9e)

d) pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný; pozemok možno vydať, ak stavba nebráni poľnohospodárskemu alebo lesnému využitiu pozemku,

e) na pozemku bola zriadená záhradková alebo chatová osada, 10)

f) na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia, botanická záhrada a arborétum zamerané na záchranu a zachovanie genofondu alebo les určený na lesný výskum 10a) alebo pozemok slúži výlučne na vypestovanie nových šľachtiteľských odrôd a semenných sadov lesných drevín,

g) pozemok možno vo verejnom záujme vyvlastniť, 10b)

h) pozemok sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav a jeho vykonanie bolo schválené. 10c)

 

(2) V prípade uvedenom v odseku 1 sa oprávnenej osobe prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a kvalite, ako boli jej pôvodné pozemky, a to pokiaľ možno v tej istej obci, v ktorej sa nachádza prevažná časť pôvodných pozemkov, pokiaľ s tým oprávnená osoba súhlasí.

 

(3) V prípade, že podľa osobitných predpisov došlo po prechode alebo po prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby k obmedzeniu užívania pozemku tým, že pozemok alebo jeho časť je určený pre obranu štátu 11) alebo je určený na ťažbu nerastov 12) alebo sa stal podľa osobitných predpisov 13) súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom parku alebo je na území štátnej prírodnej rezervácie, chráneného náleziska, chráneného parku, chránenej záhrady, chránenej študijnej plochy alebo chráneného prírodného výtvoru, alebo sú významným krajinným prvkom, je na vôli oprávnenej osoby, či bude požadovať vydanie pôvodného pozemku alebo prevod iného pozemku vo vlastníctve štátu. Pokiaľ oprávnená osoba požiada o prevod iného majetku, postupuje sa podľa odseku 2.

 

(4) Obytnú budovu, hospodársku budovu a inú stavbu patriacu k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, nemožno vydať v prípade, že zásadnou prestavbou stavba stratila svoj pôvodný stavebno-technický charakter tak, že už nesúvisí s predmetom poľnohospodárskej výroby alebo je vo vlastníctve fyzickej osoby, s výnimkou prípadov, keď fyzická osoba nadobudla stavbu do vlastníctva za okolností uvedených v § 8.

 

(5) Nehnuteľnosť, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, nemožno vydať až do doby prijatia zákonov upravujúcich správu a ochranu kultúrnych pamiatok.

------------------------------------------------------------------

9e) Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

§ 19 a 31 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

10) § 52 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.

10a) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.

Zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia.

§ 1 ods. 3 písm. g) vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov v znení neskorších predpisov.

10b) § 108 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

10c) § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

11) § 8 zákona č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

12) § 6 a 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

13) Zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov.

Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov.

 

 

 

§ 12

Súbeh nárokov

 

Ak dôjde k súbehu nárokov oprávnených osôb podľa § 6 ods. 1, prislúcha právo na vydanie pôvodných nehnuteľností tej z nich, ktorá svoje vlastníctvo stratila v dôsledku jednostranného aktu štátu. Pokiaľ týmto spôsobom stratilo svoje vlastníctvo postupne viac oprávnených osôb, prislúcha toto právo tej z nich, ktorá vlastníctvo stratila skôr, pokiaľ sa nedohodnú inak. Ostatné oprávnené osoby majú v takom prípade právo na prevod pozemkov podľa § 11 ods. 2, prípadne na finančnú náhradu.

 

 

§ 13

Lehoty na uplatnenie nároku

 

(1) Právo na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 môže oprávnená osoba uplatniť do 31. decembra 1992. V prípade uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) začne osemnásťmesačná lehota plynúť až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol výrok zrušený, ak dôjde k tomuto rozhodnutiu po dátume účinnosti tohto zákona. Neuplatnením práva v lehote právo zanikne. Lehoty na predkladanie písomných dôkazov v konaní pred pozemkovým úradom sa spravujú všeobecnými predpismi o správnom konaní.

 

(2) Ak nehnuteľnosť bola vydaná podľa § 9, môžu osoby, ktorých nároky uplatnené v lehote uvedenej v odseku 1 neboli uspokojené, tieto nároky uplatniť na súde voči osobám, ktorým bola nehnuteľnosť vydaná, do šiestich mesiacov odo dňa skončenia lehoty uvedenej v odseku 1.

 

(3) Právo na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 1 písm. v) môže oprávnená osoba uplatniť do 31. decembra 2004. Neuplatnením práva v lehote právo zanikne.

 

 

Náhrady

§ 14

 

(1) Oprávnenej osobe patrí náhrada za obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby, ktoré podľa tohto zákona nemožno vydať alebo ktoré zanikli alebo boli prevedené na osobu, ktorá nie je povinná ich vydať. Obdobne oprávnenej osobe patrí náhrada za pozemok, ktorý sa podľa tohto zákona nevydá a za ktorý sa neposkytol iný pozemok.

 

(2) Ak obytná budova, hospodárska budova alebo iná stavba, ktorá má byť vydaná, je podstatne zhodnotená tak, že jej cena určená ku dňu účinnosti tohto zákona prevyšuje cenu budovy v čase prevzatia štátom alebo inou právnickou osobou, je na vôli oprávnenej osoby, či prevezme budovu a uhradí povinnej osobe rozdiel medzi cenami alebo požiada o náhradu.

 

(3) Ak vydávaná obytná budova, hospodárska budova alebo iná stavba je znehodnotená tak, že jej cena určená ku dňu účinnosti tohto zákona je podstatne nižšia než cena pôvodnej budovy v čase prevzatia štátom alebo inou právnickou osobou, je na vôli oprávnenej osoby, či prevezme budovu a požiada o náhradu vo výške rozdielu medzi cenou budovy v čase prevzatia štátom alebo inou právnickou osobou a cenou ku dňu účinnosti tohto zákona alebo požiada o náhradu.

 

(4) Podľa odseku 2 sa postupuje aj v prípadoch, keď sa obytná budova, hospodárska budova alebo iná stavba stala súčasťou inej budovy alebo stavby.

 

(5) Ceny sa určia podľa cenových predpisov platných ku dňu účinnosti tohto zákona.

 

(6) V prípade, že oprávnená osoba získala nehnuteľnosť do vlastníctva ako prídel od štátu, poskytne sa náhrada za nehnuteľnosti uvedené v odseku 1 len do výšky uhradenej prídelovej ceny.

 

 

§ 15

 

(1) Oprávnenej osobe prislúcha právo na náhradu za trvalý porast, ktorý na pozemku bol v čase jeho prevzatia štátom alebo inou právnickou osobou, ak v čase vydania pozemku na ňom nie je iný porovnateľný trvalý porast tej istej kultúry.

 

(2) Za porovnateľný lesný porast sa považuje porast, ktorý bez ohľadu na vek a drevinové zloženie umožňuje výnos, ak taký porast bol na pozemku v čase jeho prevzatia štátom.

 

(3) Ak na pozemku nie je porast podľa odseku 2, oprávnenej osobe sa môže poskytnúť s jej súhlasom náhrada podľa odseku 1 výnimočne aj formou náhrady nákladov na starostlivosť o jestvujúci porast až do času, kým bude poskytovať výnos podľa odseku 2.

 

(4) Ak na pozemku, ktorý má byť vydaný podľa tohto zákona, je trvalý porast, hoci v čase prevzatia pozemku štátom alebo inou právnickou osobou na pozemku porovnateľný trvalý porast tej istej kultúry nebol, je na vôli oprávnenej osoby, či prevezme pozemok a uhradí finančnú náhradu alebo či požiada o vydanie iného pozemku; v takom prípade sa postupuje podľa § 11 ods. 2 tohto zákona, ak sa účastníci zmluvy nedohodnú inak.

 

(5) Ceny sa určia podľa cenových predpisov platných ku dňu účinnosti tohto zákona.

 

(6) Ak na pozemku, ktorý má byť vydaný podľa tohto zákona, je lesný porast, hoci v čase prevzatia pozemku štátom alebo inou právnickou osobou na pozemku takýto porast nebol, oprávnenej osobe sa vydá pozemok s lesným porastom bez povinnosti jeho náhrady.

 

 

§ 16

 

(1) Náhradu za pozemky, ktoré sa podľa tohto zákona nevydávajú a za ktoré nebol poskytnutý oprávnenej osobe iný pozemok, poskytne štát. Výšku náhrady v hotovosti upraví vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.

 

(2) Ostatné náhrady podľa § 14 a 15 poskytne právnická osoba (právny nástupca), ktorá vec drží alebo ju držala v čase zániku nehnuteľnosti alebo ju previedla na osobu, ktorá nehnuteľnosť podľa tohto zákona nevydáva. Ak túto osobu nemožno zistiť alebo ak touto osobou je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, náhradu poskytne štát prostredníctvom pozemkového fondu (§ 17 ods. 1) podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. 13a) Taktiež náhradu podľa § 14 a 15 poskytne štát, ak bývalé národné výbory alebo Zbor povereníkov previedli hospodárske budovy a rodinné domčeky do vlastníctva fyzických osôb.

 

(3) Oprávnená osoba vyzve na vydanie náhrady najneskôr v lehotách uvedených v § 13. Ak právo na náhradu závisí od rozhodnutia pozemkového úradu alebo súdu, končí táto lehota uplynutím šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

 

(4) Náhrada sa poskytne oprávnenej osobe do šiestich mesiacov odo dňa doručenia výzvy. Náhrada spočíva vo veciach, ktoré osoba povinná na poskytnutie náhrady vlastní, prípadne v podiele na imaní tejto osoby, a to až do výšky hodnoty pôvodných nehnuteľností a trvalých porastov, ak sa účastníci nedohodnú inak. Ak sa náhrada poskytne prevodom nehnuteľností, postupuje sa podľa osobitných predpisov 13b); dane a poplatky súvisiace s takým prevodom sa nevyrubujú.

 

(5) Spôsob náhrady sa musí dohodnúť do 6O dní od podania písomnej výzvy oprávnenou osobou, ak nárok nebol uspokojený skôr. So súhlasom oprávnenej osoby možno záväzky voči nej vyporiadať aj po tomto termíne.

------------------------------------------------------------------

13a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z.z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.

13b) Občiansky zákonník.

Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.

 

 

 

TRETIA ČASŤ

 

 

§ 17

Pozemkové fondy

 

(1) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu uvedené v § 1 ods. 1 spravujú právnické osoby zriadené zákonmi Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady (ďalej len "pozemkové fondy"), s výnimkou pozemkov,

 

a) na ktorých sa nachádza cintorín,

b) ktoré sú určené pre obranu štátu, 14)

c) chránených podľa osobitných predpisov, 16)

d) ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu.

e) podľa osobitného predpisu. 16aa)

 

(2) Pozemkový fond nespravuje obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe alebo vodnému hospodárstvu, ktoré s ňou súvisí, ak sa tieto nehnuteľnosti nachádzajú na lesnom pôdnom fonde, ktorý spravujú právnické osoby podľa osobitného predpisu. 16a)

 

(3) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, postupujú pozemkové fondy pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa osobitných predpisov. 17) Do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním môže pozemkový fond nehnuteľný majetok dať do užívania iným osobám.

 

(4) Ak má o nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu záujem viac fyzických osôb, majú prednosť pri postupe podľa odseku 2 doterajší užívatelia a ďalej samostatne hospodáriaci roľníci. Z ostatných záujemcov majú prednosť osoby trvale bývajúce v obci, v ktorej katastrálnom území sú nehnuteľnosti.

 

(5) Pri pochybnostiach o tom, či ide o nehnuteľnosti, na ktoré sa vťahuje tento zákon, rozhodujú príslušné ústredné orgány štátnej správy republiky.

------------------------------------------------------------------

14) § 8 zákona č. 169/1949 Zb.

16) § 2, 4 a 5 zákona ČNR č. 20/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

§ 2, 4 a 5 zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

§ 5 a 6 zákona č. 40/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 7 a 8 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku.

16a) § 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom v znení neskorších predpisov.

16aa) § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 72/1999 Z.z.

17) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

 

 

 

§ 18

 

(1) Pokiaľ nie je známy vlastník nehnuteľnosti, je pozemkový fond oprávnený dať nehnuteľnosť do užívania vhodným záujemcom; odplata za toto užívanie je príjmom fondu dovtedy, než vlastník uplatní svoje práva k tejto nehnuteľnosti.

 

(2) Ak vlastník uplatní svoje práva k nehnuteľnostiam, pozemkový fond vypovie zmluvu s nájomcom k 1. októbru bežného roka s jednoročnou výpovednou lehotou, ak sa s vlastníkom nedohodne inak.

 

 

§ 19

Pozemkové úpravy

 

(1) Pozemkovými úpravami sú zmeny v usporiadaní pozemkov na určitom území vykonané za účelom vytvorenia pôdne ucelených hospodárskych jednotiek podľa potrieb jednotlivých vlastníkov pôdy a s ich súhlasom a podľa celospoločenských požiadaviek na tvorbu krajiny, životného prostredia a na investičnú výstavbu.

 

(2) O vykonaní pozemkových úprav a v súvislosti s tým o výmene alebo prevode vlastníckych práv, o určení hraníc pozemkov alebo o zriadení, prípadne zrušení vecného bremena k dotknutým pozemkom rozhoduje pozemkový úrad na základe dohody vlastníkov. V prípade, že sa vlastníci nedohodnú, rozhoduje pozemkový úrad za podmienok ustanovených zákonom. Rozhodnutie pozemkového úradu preskúma na návrh účastníka súd.

 

(3) Konanie o pozemkových úpravách upravujú zákony národných rád.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

§ 20

Náhrada živého a mŕtveho inventára

 

(1) Na zabezpečenie prevádzky poľnohospodárskej alebo lesnej výroby má pôvodný vlastník živého a mŕtveho inventára, ako aj zásob právo na ich náhradu, pokiaľ ich vniesol do poľnohospodárskeho družstva alebo mu boli odňaté v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990. Ak pôvodný vlastník zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho, má právo požadovať náhradu na zabezpečenie prevádzky poľnohospodárskej výroby ďalšia oprávnená osoba uvedená v § 4 ods. 2.

 

(2) Povinnosť poskytnúť náhradu podľa odseku 1 má právnická osoba, ktorá tieto veci prevzala, alebo jej právny nástupca, a to v lehote 60 dní, ak sa účastníci nedohodnú inak. Ak túto osobu nemožno zistiť, poskytne náhradu štát prostredníctvom pozemkového fondu podľa osobitného predpisu. 13a) V prípade, že táto právnická osoba uhradila štátu hodnotu živého a mŕtveho inventára a zásob, má právo na preplatenie sumy, ktorú ako náhradu zaplatila voči štátu; tento nárok možno uplatniť na príslušnom ústrednom orgáne štátnej správy republiky v lehote jedného roka od poskytnutia náhrady.

 

(3) Náhrada sa poskytne vo veciach toho istého alebo porovnateľného druhu, akosti a v množstve primeranom prevzatej časti nehnuteľnosti na zabezpečenie prevádzky poľnohospodárskej alebo lesnej výroby; ak to nie je možné, poskytne sa náhrada v službách na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby, prípadne podielom na imaní právnickej osoby uvedenej v odseku 2, a to až do výšky hodnoty odňatých vecí v cenách ku dňu účinnosti tohto zákona, prípadne náhrada v inej forme. Od ustanovenej náhrady sa odpočíta náhrada za živý a mŕtvy inventár a za zásoby, vyplatená pred účinnosťou tohto zákona. Ak nedôjde k dohode, rozhodne na návrh súd.

 

(4) V prípade, že nehnuteľnosti nie sú v užívaní právnickej osoby podľa odseku 2, ktorá má poskytnúť náhradu podľa odseku 1, môže oprávnená osoba žiadať od tejto právnickej osoby náhradu odňatého živého a mŕtveho inventára na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby bez obmedzení uvedených v odseku 3.

 

(5) Právo na náhradu zaniká, ak sa neuplatní v lehotách uvedených v § 13. Ak náhradu poskytuje štát prostredníctvom pozemkového fondu, právo na náhradu zaniká, ak sa neuplatní na pozemkovom fonde do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Ak oprávnená osoba neuplatnila nárok pre pochybnosť, kto je povinnou osobou, právo na náhradu zaniká, ak sa neuplatní u povinnej osoby do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 21b ods. 2.

 

(6) Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky ustanovia spôsob výpočtu výšky náhrad za veci uvedené v odseku 1 pre prípad, keď nemožno preukázať odňatie alebo vnesenie týchto vecí alebo nemožno určiť ich súčasnú hodnotu.

------------------------------------------------------------------

13a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z.z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.

 

 

 

§ 21

 

Ak oprávnených osôb je viac a nárok na vydanie veci uplatnia len niektoré z nich, vydá sa im vec celá.

 

 

§ 21a

 

(1) Správne a notárske poplatky súvisiace s vydaním nehnuteľnosti sa nevyrubujú.

 

(2) Oprávnená osoba domáhajúca sa svojho práva podľa tohoto zákona proti povinnej osobe je oslobodená od súdnych poplatkov. Oslobodená od súdnych poplatkov je aj osoba domáhajúca sa svojho práva podľa § 8, ak súd rozhodol v jej prospech.

 

(3) Nevyhnutné náklady spojené s ocenením vecí, identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov uhrádza štát.

 

 

§ 21b

 

(1) Ak je pochybnosť o tom, kto je povinnou osobou podľa § 5 a 16 ods. 2, rozhodne príslušný pozemkový úrad.

 

(2) Ak je pochybnosť o tom, kto je povinnou osobou na poskytnutie náhrady podľa § 20, rozhodne ministerstvo.

 

(3) Rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 vydané v správnom konaní nepodliehajú preskúmaniu súdom.

 

(4) Ak sa v konaní podľa odsekov 1 a 2 nezistí povinná osoba, náhradu poskytne štát prostredníctvom pozemkového fondu v súčinnosti s právnickými osobami podľa osobitného zákona, 16a) ak ide o náhradu za pozemok, ktorý tvorí súčasť lesného pôdneho fondu 2) podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. 13a)

------------------------------------------------------------------

2) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

13a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z.z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.

16a) § 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom v znení neskorších predpisov.

 

 

 

§ 22

Zánik niektorých užívacích práv

 

(1) Dňom účinnosti tohto zákona zanikajú tieto práva k majetku uvedenému v § 1 ods. 1:

 

a) právo družstevného užívania k združeným pozemkom vlastníkov, ktorí nie sú členmi poľnohospodárskeho družstva, 18)

b) právo užívania pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby, 19),

c) právo užívania na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesa, 20)

d) právo bezplatného užívania rybníkov, 21)

e) právo trvalého užívania nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, 22)

f) právo hospodárenia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve štátu. 23)

 

(2) Ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného pozemku nedošlo k inej dohode, vznikne dňom účinnosti tohto zákona alebo dňom, keď bol pozemok podľa druhej časti tohto zákona vydaný, medzi nimi nájomný vzťah, ktorý možno vypovedať k 1. októbru bežného roka. V prípade, že oprávnenej osobe sa majú vydať tiež budovy a stavby alebo poskytnúť náhrady podľa tohto zákona, nemôže výpovedná lehota pri výpovedi danej nájomcom skončiť skôr, než tieto nároky vyporiada. V roku 1991 a 1992 môžu vlastníci na vykonávanie poľnohospodárskej výroby vypovedať nájomný vzťah k 1. októbru 1991 alebo k 1. októbru 1992 výpoveďou doručenou najneskôr do jedného mesiaca pred týmto dňom.

 

(3) zrušený

 

(4) Ak sa na pozemku nachádzajú trvalé kultúry patriace k nevyhnutnému rastlinnému geofondu alebo ak pozemok slúži výlučne na vypestovanie nových šľachtených odrôd alebo na pozemku sú semenné sady lesných drevín alebo lesnícke arboréta, 23a) nemôže sa výpovedná lehota, pri výpovedi podanej vlastníkom, skončiť skôr, než sa dosiahne účel, na ktorý sa pozemok užíval k 1. februáru 1992.

 

(5) Vlastník pozemku uvedeného v odseku 3 a 4 má právo do troch rokov od účinnosti tohto zákona požiadať pozemkový fond o výmenu tohto pozemku za iný pozemok vo vlastníctve štátu. Vymieňaný pozemok sa poskytne v primeranej výmere a kvalite, ako bol pôvodný pozemok, a to pokiaľ možno v tom istom katastrálnom území.

 

(6) Ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom nehnuteľností, s výnimkou poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nedošlo k inej dohode, vznikne dňom účinnosti tohto zákona alebo dňom, keď bola nehnuteľnosť podľa druhej časti tohto zákona vydaná, medzi nimi nájomný vzťah, ktorý možno kedykoľvek vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

 

(7) Pri uplatňovaní práv podľa odsekov 1 až 8 platí ustanovenie § 4a ods. 1 primerane.

------------------------------------------------------------------

18) § 46 zákona č. 162/1990 Zb.

19) § 1 zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení neskorších predpisov.

20) § 12 zákona č. 61/1977 Zb.

21) § 4 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve.

22) § 70 Hospodárskeho zákonníka.

23) § 64 Hospodárskeho zákonníka.

23a) § 6 ods. 1 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.

23b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

23c) § 492, 663 až 684 Občianskeho zákonníka.

23d) § 673 až 675 Občianskeho zákonníka.

 

 

 

§ 22a

 

(1) Lesné pozemky užívané podľa doterajších predpisov sa odovzdávajú vlastníkom predovšetkým v ucelených lesných častiach, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa osobitného predpisu 23e), bez vytyčovania jednotlivých pozemkov.

 

(2) Na obstaranie spoločných vecí súvisiacich s odovzdaním pozemkov podľa odseku 1 a ich ďalším využívaním sa vlastníci môžu združiť 23f) alebo utvoriť lesné spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo podľa osobitného predpisu 23g) (ďalej len "združenie").

 

(3) Pri odovzdávaní pozemkov podľa odseku 1 sa vyporiadajú so združením prípadné reštitučné nároky jednotlivých vlastníkov a štátu.

 

(4) Postup podľa odseku 1 sa nepoužije v prípadoch, ak odovzdaním lesných pozemkov nedôjde k narušeniu racionálneho lesného hospodárenia alebo k narušeniu trvalej udržateľnosti pozemkov ako prírodného zdroja. Prírodné reštitučné nároky sa vyporiadajú podľa odseku 3 primerane.

 

(5) Ak medzi doterajším užívateľom a združením nedôjde k dohode o odovzdaní pozemkov do užívania, usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov na návrh združenia nariadi pozemkový úrad podľa osobitného predpisu. 23h)

 

(6) S lesnými pozemkami vydanými alebo ktoré sa vydajú vlastníkom podľa § 9, 22 a 22a alebo podľa osobitného predpisu23i) možno bezodplatne odovzdať aj investičné lesné cesty alebo ich časti.

 

(7) Investičné lesné cesty alebo ich časti odovzdá do vlastníctva štátna organizácia lesného hospodárstva, ktorá ich spravuje, na základe žiadosti vlastníka pozemku dohodou o vydaní majetku.

 

(8) Žiadosť o vydanie vlastníctva investičnej lesnej cesty alebo jej časti uplatní oprávnená osoba podľa osobitného predpisu23i) súčasne s uplatnením práva na navrátenie vlastníctva k lesnému pozemku.

 

(9) Investičná lesná cesta alebo jej časť prechádzajúca lesnými pozemkami viacerých vlastníkov prechádza do podielového spoluvlastníctva23j) podľa veľkosti podielu investičnej lesnej cesty na lesnom pozemku vlastníka.

------------------------------------------------------------------

23e) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

23f) § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

23g) Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.

23h) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

23i) Zákon č. 503/2003 o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

23j) § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.

 

 

 

§ 23

 

Právo na náhradu podľa ustanovení § 14 a 16 má aj vlastník obytnej alebo hospodárskej budovy, ktorá bola odstránená alebo znehodnotená v čase užívania organizáciou podľa osobitných predpisov. 24) V prípade, že túto budovu odstránila alebo znehodnotila iná právnická osoba než štát, má vlastník právo na finančnú náhradu voči tejto právnickej osobe, pokiaľ sa nedohodnú na inom spôsobe náhrady.

------------------------------------------------------------------

24) Napríklad zákon č. 123/1975 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb.

 

 

 

§ 24

Náhrady za trvalé porasty

 

(1) V prípade, že trvalé porasty vzišli na pozemkoch v čase ich užívania poľnohospodárskymi alebo lesnými organizáciami podľa osobitných predpisov, 24) stávajú sa vlastníctvom vlastníka pozemku dňom skončenia práva užívania; užívateľovi pozemku však patria úžitky z nich po dobu užívania.

 

(2) V prípade, že pred prevzatím do užívania poľnohospodárskou alebo lesnou organizáciou neboli na pozemku vysadené iné porovnateľné trvalé porasty tej istej kultúry, má užívateľ právo na náhradu hodnoty novovysadených trvalých porastov v cene ku dňu účinnosti tohto zákona, ak nejde o trvalé porasty vysadené z prostriedkov štátu.

 

(3) Na návrh vlastníka, ktorý má uhradiť doterajšiemu užívateľovi hodnotu trvalých porastov podľa odseku 2, vymení pozemkový fond jeho pozemok za iný pozemok vo vlastníctve štátu. Povinnosť nahradiť hodnotu trvalých porastov prechádza v takom prípade na štát.

 

(4) Ak na pozemku nie sú ku dňu skončenia práva užívania porovnateľné trvalé porasty, ktoré na ňom boli ku dňu vzniku práva užívania, vlastníkovi patrí náhrada za trvalý porast podľa § 15 ods. 1 až 3.

------------------------------------------------------------------

24) Napríklad zákon č. 123/1975 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb.

 

 

 

Práva vlastníkov a užívateľov budov a pozemkov

§ 25

 

(1) Vlastník vstupuje do práv a záväzkov prenajímateľa vyplývajúcich z dohody o odovzdaní a prevzatí bytu, z nájmu pozemku alebo zo zmluvy o nájme nebytového priestoru v prevzatej nehnuteľnosti.

 

(2) Doterajší užívatelia bytov, pozemkov a nebytových priestorov v prevádzaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia

 

a) činnosti diplomatických a konzulárnych misií,

b) poskytovaniu zdravotníckych a sociálnych služieb,

c) školstvu,

d) prevádzke kultúrnych a telovýchovných zariadení,

e) na pracovnú rehabilitáciu a zamestnanie zdravotne postihnutých osôb,

 

majú nárok voči vlastníkovi na uzavretie dohody o užívaní bytu, pozemku alebo nájmu nebytových priestorov. V týchto prípadoch môže vlastník dohodu vypovedať najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa účinnosti tohto zákona, ak sa účastníci nedohodnú inak; tento záväzok prechádza na všetkých ďalších vlastníkov v uvedenej dobe.

 

(3) Ak sa o výške nájomného a podmienkach jeho platenia vlastník s užívateľom bytu, pozemku alebo nebytových priestorov uvedených v odseku 2 nedohodne, rozhodne o výške nájomného príslušný orgán štátnej správy podľa všeobecne platných cenových predpisov.

 

 

§ 26

 

(1) Dopĺňa sa ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov tak, že sa vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

 

"i) ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému vlastníkovi podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.".

 

(2) Na návrh vlastníka obytnej budovy patriacej k poľnohospodárskej usadlosti uplatnený do troch rokov od účinnosti tohto zákona zruší príslušný orgán právo užívania k bytu alebo rozhodne o jeho vyprataní, ak ho vlastník potrebuje pre seba a osoby blízke na vykonávanie poľnohospodárskej výroby.

 

 

§ 27

 

(1) Užívateľ bytu, nebytových priestorov, budovy alebo stavby, ktorý v súlade so stavebnými predpismi vykonal na vlastné náklady úpravy, ktorými sa byt, nebytový priestor, budova alebo stavba zhodnotili, má nárok na náhradu zhodnotenia, ak mu skončí právo ich užívania.

 

(2) Ak byt, nebytový priestor, budova alebo stavba sú ku dňu skončenia práva užívania znehodnotené viac, než zodpovedá bežnému opotrebeniu, je užívateľ týchto priestorov povinný uhradiť vlastníkovi bytu, nebytových priestorov, budovy alebo stavby náhradu za toto znehodnotenie.

 

(3) Náhrady sa určia podľa cenových predpisov platných ku dňu skončenia práva užívania.

 

 

§ 28

 

Povinná osoba nemôže proti oprávnenej osobe uplatňovať žiadne finančné alebo iné nároky súvisiace s vydávanými vecami. Takisto oprávnená osoba, ktorej bola vec vydaná, nemôže proti povinnej osobe uplatňovať iné nároky súvisiace s vydávanou vecou, než sú uvedené v tomto zákone.

 

 

§ 28a

 

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, poskytujú sa náhrady podľa tohto zákona v cenách platných k 24. júnu 1991.

 

 

§ 29

Majetok cirkví

 

Majetok, ktorého pôvodným vlastníkom boli cirkvi, náboženské spoločnosti, rády a kongregácie, nemožno prevádzať do vlastníctva iným osobám do prijatia zákonov o tomto majetku. Vo výnimočných prípadoch možno tento majetok previesť do vlastníctva iných právnických osôb a fyzických osôb len so súhlasom pôvodného vlastníka a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

 

 

§ 30

 

Pre postup podľa druhej časti tohto zákona sa za majetok uvedený v § 1 ods. 1 považuje aj majetok, ktorý sa v čase odňatia vlastníckeho práva na tieto účely užíval.

 

 

§ 31

 

Ustanovenia druhej časti a § 20 nemožno použiť pre prípady, keď vec získali v čase neslobody osoby štátne nespoľahlivé, alebo v dôsledku rasovej perzekúcie.

 

 

§ 32

Osobitné ustanovenia o pozemkových reformách

 

Odo dňa účinnosti tohto zákona sa nepoužijú ustanovenia zákona č. 215/1919 Zb. o zabraní veľkého pozemkového majetku v znení neskorších predpisov, nariadenia Slovenskej národnej rady č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2 nariadenia Zboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie pôdohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti z konfiškácie, zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy v znení neskorších predpisov a zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme.

 

 

§ 33

 

(1) Ak oprávnenej osobe vznikol podľa tohto zákona nárok na vydanie nehnuteľnosti vo výmere podľa § 6 ods. 3 a doteraz sa jej tieto nehnuteľnosti vydali v menšej výmere, pozemkový úrad rozhodne o zvyšnom nároku v konaní podľa § 9 ods. 4, ak oprávnená osoba podá návrh na vydanie rozhodnutia do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.

 

(2) Ak si oprávnená osoba uplatnila podľa doterajších predpisov nárok na vydanie nehnuteľnosti vo väčšej výmere, ako je uvedené v § 6 ods. 3, a o nároku sa do účinnosti tohto zákona právoplatne nerozhodlo, nehnuteľnosť možno vydať v rozsahu podľa tohto zákona.

 

(3) Nárok na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 1 písm. u) a na náhradu podľa § 16 ods. 2 môžu oprávnené osoby uplatniť na pozemkovom úrade do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Nárok všetkých oprávnených osôb je uplatnený včas, ak ho v tejto lehote uplatnila aspoň jedna oprávnená osoba. Lehoty na predkladanie písomných dôkazov o uplatnenom nároku sa spravujú všeobecnými predpismi o správnom konaní; dôkazy možno pozemkovému úradu predložiť najneskôr do 31. decembra 1995, inak právo zanikne. Do vydania nehnuteľnosti je doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať podľa § 5 ods. 3.

 

 

§ 34

Zrušovacie ustanovenia

 

Zrušujú sa

 

1 zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení zákona č. 95/1988 Zb. a zákona č. 114/1990 Zb.,

2 § 12 až 19 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch,

3 § 4 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve,

4 § 50 ods. 2, 4 a 5 a § 51 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve,

5 zákon SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov,

6 zákona SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.

 

 

§ 34a

 

Majetok podniku alebo tie časti majetku, ktoré nebolo možné z akýchkoľvek dôvodov privatizovať od 19. augusta 1991 a podnik bol zrušený a vymazaný z obchodného registra, 25) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ho vráti do správy fondu.

------------------------------------------------------------------

25) § 47 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 35

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia nariadenie vlády č. 559/1991 Zb. nadobudlo účinnosť 30. decembrom 1991 zákon č. 42/1992 Zb. nadobudol účinnosť 28. januárom 1992 č. 93/1992 Zb. nadobudol účinnosť 28. februárom 1992 č. 186/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 26. augustom 1993 č. 205/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 12. júlom 1996 č. 64/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 26. marcom 1997 č. 80/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1998 č. 72/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 1999 č. 175/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1999 č. 456/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003 s výnimkou ustanovení čl. I bodov 4, 8 až 10 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004, a s výnimkou čl. I bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii č. 172/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2003 č. 504/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004 č. 12/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004 č. 549/2004 Z.z. nadobúda účinnosť1. novembra 2004

 

Čl.1

 

(Zavedený nariadením vlády č. 559/1991 Zb.)

o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb.

 

 

§ 1

 

Poľnohospodárske družstvá a spoločné podniky môžu mimo obvyklého hospodárenia prevádzať svoj majetok do vlastníctva právnickým alebo fyzickým osobám, ak ide o:

 

a) nepotrebné zásoby,

b) predmet postupnej spotreby (do 5000, - Kčs),

c) základný prostriedok so zostatkovou hodnotou do 25 000, - Kčs,

d) osobné a nákladné automobily, autobusy autobusy a dopravné prostriedky s nadstavbou pre stavebné, poľnohospodárske a lesné práce, ako aj prebytočné a neupotrebiteľné poľnohospodárske stroje staršie ako 5 rokov; prevod sa vykoná za cenu určenú súdnym znalcom,

e) hnuteľné veci slúžiace na prevádzku činnosti, umiestnené v nehnuteľnosti vydávanej oprávneným osobám podľa osobitného predpisu, 1) ako aj v prípadoch, ak oprávnené osoby o zakúpenie týchto vecí neprejavia záujem,

f) vec, ktorá je príslušenstvom alebo funkčne súvisí s nehnuteľnosťou vydávanou podľa osobitného predpisu, 1)

g) účasť na privatizácii štátnych podnikov poľnohospodárskych služieb a spracovateľského priemyslu podľa osobitného predpisu. 2)

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd (v znení neskorších predpisov).

2) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

 

 

 

§ 2

 

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky posudzuje vo svojej pôsobnosti jednotlivé žiadosti o povolenie ďalších výnimiek z § 33 ods. 2, 3 a 4 zákona a žiadosti, ktorým odporúča vyhovieť, predkladá vláde Slovenskej republiky.

 

 

§ 3

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, zrušuje sa zákonom č. 313/1992 Zb. s účinnosťou od 25. júna 1992.

 

 

Čl.2

(Zavedený zákonom č. 186/1993 Z.z.)

 

 

Zrušuje sa výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 30. januára 1992 o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu (vyhlásený v čiastke 22/1992 Zb.).

 

 

Vrátenie domov

 

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk v JASPI, potom Predpisy a to podľa čísla alebo názvu. Text môžete  myšou vybrať ako blok a potom príkazom kopírovať cez schránku si uložiť. Vo Windowsoch to beží bez problémov.

 

 

Odňaté majetky                

hrada

 

Zákon č. 403/1990 Zb.

o zmiernení následkov niektorých majetkových

krívd

v znení zák. č. 458/1990 Zb. 528/1990 Zb. 137/1991 Zb. 264/1992 Zb.

 

 

                            PRVÁ ČASŤ

                         PREDMET ÚPRAVY

 

                               § 1

    Zákon  sa vzťahuje  na následky  majetkových krívd spôsobených

fyzickým a súkromným právnickým  osobám odňatím vlastníckeho práva

k nehnuteľným, prípadne hnuteľným veciam podľa vládneho nariadenia

č.  15/1959  Zb.  o  opatreniach  týkajúcich  sa  niektorých  vecí

užívaných organizáciami  socialistického sektoru, podľa  zákona č.

71/1959  Zb.  o  opatreniach  týkajúcich  sa niektorého súkromného

domového  majetku, a  znárodnením zoštátnením  na základe  výmerov

niektorých  odvetvových  ministerstiev,   vydaných  po  roku  1955

a odvolávajúcich sa  na znárodňovacie predpisy z  roku 1948. 1) Za

odňatie  vlastníckeho  práva  podľa  tohto  zákona  sa považuje aj

prechod vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy podľa § 4 ods.

1 a 2 vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb.

------------------------------------------------------------------

1) § 3  zákona č.  114/1948  Zb.  o znárodnení  niektorých ďalších

   priemyslových a iných podnikov a  závodov a o úprave niektorých

   pomerov znárodnených a národných podnikov.

   §   3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných

   a iných  výrobných podnikov  a závodov  v potravinárskom odbore

   a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov

   tohto odboru  v znení zákona  č. 108/1950 Zb.,  ktorým sa menia

   a dopĺňajú   predpisy   o    znárodnení   niektorých   podnikov

   potravinárskeho priemyslu.

   §   6   ods.   1   zákona   č.   118/1948   Zb.  o  organizácii

   veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov

   v znení  zákona  č.  64/1951  Zb.,  ktorým  sa menia a dopĺňajú

   predpisy o znárodnení obchodných podnikov.

   § 3  zákona č.  120/1948 Zb.  o znárodnení  obchodných podnikov

   s 50 alebo viacerými činnými osobami.

   § 1 ods. 2  zákona č. 121/1948 Zb. o  znárodnení v stavebníctve

   v znení zákona  č. 58/1951 Zb.,  ktorým sa mení  a dopĺňa zákon

   o znárodnení v stavebníctve.

   §  3  zákona  č.  123/1948   Zb.  o  znárodnení  polygrafických

   podnikov.

   §   6   zákona  č.   124/1948  Zb.   o  znárodnení   niektorých

   hostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.

 

                               § 2

    Zmiernenie  následkov  majetkových  krívd  podľa  tohto zákona

spočíva vo vydaní veci  fyzickej alebo súkromnej právnickej osobe,

ktorej  bola odňatá  (ďalej len  "vlastník") na  základe predpisov

uvedených v  § 1, v  poskytnutí peňažnej náhrady  (§ 14) alebo  vo

vydaní kúpnej ceny (§ 15) alebo v doplatku rozdielu medzi peňažnou

náhradou a kúpnou cenou (§ 16).

 

                               § 3

                      Ďalšie oprávnené osoby

    (1) Ak vlastník zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho, vydá

sa odňatá vec ďalším oprávneným osobám v tomto poradí:

 a) dedič zo závetu, ak sa dožil dňa účinnosti tohto zákona;

 b) deti  vlastníka a  jeho manžel,  ktorý žije  ku dňu  účinnosti

    tohto  zákona; ak  niektoré z  detí vlastníka  v deň účinnosti

    tohto  zákona nie  je nažive,  sú na  jeho mieste  oprávnenými

    osobami jeho  deti, a ak nie  je nažive niektoré z  nich, jeho

    potomci;

 c) rodičia vlastníka, ak nie sú nažive osoby uvedené pod písmenom

    b), ktorí sa dožili dňa smrti vlastníka;

 d) súrodenci,   ktorí  žijú   ku  dňu   účinnosti  tohto  zákona.

    V prípade, že  niektorý zo súrodencov  ku dňu účinnosti  tohto

    zákona  nežije, sú  oprávnenými  osobami  na jeho  mieste jeho

    žijúce deti.

 

                           DRUHÁ ČASŤ

                          VYDANIE VECI

 

                              

                               § 5

    (1) Povinná osoba  je povinná neodkladne  vydať vec oprávnenej

osobe na jej písomnú výzvu.

    (2) Povinná osoba a oprávnená osoba spíšu dohodu o vydaní veci

a o vzájomnom vyporiadaní nárokov podľa tohto zákona.

    (3) Ak je predmetom dohody o vydaní veci nehnuteľnosť, použije

sa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

    (4) Pokiaľ povinná  osoba svoje povinnosti  nesplní, oprávnená

osoba môže uplatniť svoje nároky na súde.

------------------------------------------------------------------

4) §  61  a nasl.  zákona č.   95/1963 Zb.  o konaní  pred štátnym

   notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.6) Napr. rodný alebo sobášny list, závet.

 

                              

                            § 12

 

    (1) Dňom prevzatia  nehnuteľnosti oprávnená osoba  vstupuje do

práv a  záväzkov prenajímateľa, ktorý  uzavrel dohodu o  odovzdaní

a prevzatí  bytu   alebo  zmluvu  o   nájme  nebytového  priestoru

v prevzatej nehnuteľnosti.

    (2) Doterajším  užívateľom  bytov  a  nebytových priestorov vo

vydávaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia pre

 a) činnosť diplomatických a konzulárnych misií,

 b) poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,

 c) potreby školstva,

 d) prevádzku kultúrnych a telovýchovných zariadení,

 e) pracovnú  rehabilitáciu a  zamestnanie zdravotne  postihnutých

    osôb,

vzniká  nárok  voči  oprávnenej  osobe,  ktorej  bola nehnuteľnosť

vydaná,  na uzavretie  dohody o  užívaní bytov  a nájme a podnájme

nebytových priestorov, ktoré sa spravuje ustanoveniami Občianskeho

zákonníka,  zákona  o  nájme   a  podnájme  nebytových  priestorov

a súvisiacimi  predpismi.  Oprávnená  osoba  môže dohodu vypovedať

najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Tento

záväzok oprávnenej osoby prechádza  na všetkých ďalších vlastníkov

v uvedenej dobe.

 

   

                              § 13

                      Vydanie hnuteľných vecí

    (1) Nárok na  vydanie hnuteľných vecí  má oprávnená osoba,  ak

preukáže,  že boli  odňaté na  základe predpisov  uvedených v § 1,

a kde sa nachádzajú ku dňu účinnosti tohto zákona.

 

                           TRETIA ČASŤ

                         PEŇAŽNÉ NÁHRADY

 

                              § 14

    (1) Za stavbu,  ktorá bola demolovaná, a  za nehnuteľnosti, za

ktoré  peňažná náhrada  prislúcha podľa  § 10,  poskytne príslušné

ministerstvo  pre  správu  národného  majetku  a jeho privatizáciu

oprávnenej osobe na  jej výzvu doloženú podľa §  6 peňažnú náhradu

(ďalej  len "náhrada")  vo výške  ustanovenej podľa  stavu ku  dňu

odňatia,  a  to  postupom  uvedeným  v  § 19a,  s pripočítaním 3 %

z tejto  sumy  za  každý  rok  od  odňatia  do dňa účinnosti tohto

zákona.

 

   

                            

                              § 18

    Za nehnuteľnosť,  o ktorej vydanie  oprávnené osoby neprejavia

v lehote ustanovenej v § 19 ods. 1 záujem, náhrada neprislúcha.

 

                             

                              § 19a

    (1) Pre oceňovanie  všetkých stavieb na účely  tohto zákona sa

použije  I. časť,  prvá hlava  vyhlášky č.  73/1964 Zb. (ďalej len

"vyhláška").

    (2) Náhrada  za  pozemok,  ktorý  sa  nevracia,  sa  určí  ako

päťnásobok sadzieb uvedených v § 15  ods. 1 písm.a) vyhlášky podľa

sadzby platnej  pre výmeru pozemkov do  800 m2 bez ohľadu  na jeho

výmeru.

                                                           

                              § 26

    Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990,

 č. 458/1990 Zb. 1. novembrom 1990, č. 528/1990 Zb. 1. januárom 1991,

č. 137/1991 Zb. 15. aprílom 1991, č. 264/1992 Zb. 1. januárom 1993

   

                         Čl.II

               (zavedený zákonom č. 137/1991 Zb.)

    1. Lehoty,  ktoré tento  zákon  zakladá  v súvislosti  s novou

úpravou nárokov  oprávnených osôb a povinností  povinných osôb, sa

predlžujú a skončia sa najneskôr 31. augustom 1991.

 

Rehabilitácie

 

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk v JASPI, potom Predpisy a to podľa čísla alebo názvu. Text môžete  myšou vybrať ako blok a potom príkazom kopírovať cez schránku si uložiť. Vo Windowsoch to beží bez problémov.

 

 

Krivdy pred rokom 1989

Vrátenie majetku

Finančná náhrada

K rehabilitáciám patrí aj zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických táborov

 

 

Zákon č. 87/1991 Zb.

o mimosúdnych rehabilitáciách

v znení zák. č. 267/1992 Zb. 264/1992 Zb. 154/1993 Z.z. 285/1996 Z.z.

 

 

    Federálne   zhromaždenie  Českej   a  Slovenskej  Federatívnej

Republiky

    v  snahe  zmierniť  následky  niektorých  majetkových  a iných

krívd, ku ktorým došlo v období rokov 1948 až 1989,

    vedomé   si,   že   tieto   krivdy   tým   menej  potom  rôzne

nespravodlivosti  z období  ešte vzdialenejších,  včítane krívd na

občanoch  nemeckej  a  maďarskej  národnosti,  nemožno nikdy úplne

napraviť,

    chcejúc však  potvrdiť svoju vôľu,  aby k podobným  krivdám už

nikdy nedochádzalo,

    uznieslo sa na tomto zákone:

 

                             PRVÁ ČASŤ

                         PREDMET ÚPRAVY

 

                               § 1

 

    (1) Zákon  sa  vzťahuje  na  zmiernenie  následkov  niektorých

majetkových  a   iných  krívd,  ktoré   vznikli  občianskoprávnymi

a pracovnoprávnymi úkonmi  a správnymi aktami,  urobenými v období

od  25. februára  1948 do   1. januára  1990 (ďalej  len "rozhodné

obdobie")  v   rozpore  so  zásadami   demokratickej  spoločnosti,

rešpektujúcej   práva   občanov   vyjadrené   Chartou  Organizácie

Spojených   národov,   Všeobecnou    deklaráciou   ľudských   práv

a nadvädzujúcimi    medzinárodnými    paktami    o    občianskych,

politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. 1)

 

    .

 

                            DRUHÁ ČASŤ

          OBLASŤ OBČIANSKOPRÁVNYCH A SPRÁVNYCH VZŤAHOV

 

                               § 2

    (1) Zmiernenie následkov majetkových a iných krívd spôsobených

občianskoprávnymi    úkonmi,   správnymi    aktami   alebo   inými

protiprávnymi  postupmi,  ku  ktorým  došlo  v  rozhodnom  období,

spočíva vo vydaní veci alebo  v poskytnutí finančnej náhrady alebo

v zrušení   niektorých  správnych   aktov,  prípadne   v  úpravách

v oblasti sociálneho zabezpečenia,

 a) ak je to v zákone výslovne ustanovené,

 b) ak k nim došlo na základe ustanovení právnych predpisov, ktoré

    tento zákon zrušuje, alebo

 c) ak   bol   dôsledkom   politickej   perzekúcie  alebo  postupu

    porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody.

    (2) Politickou  perzekúciou sa  na účely  tohto zákona rozumie

postihnutie osôb, ktoré vzniklo

 

 a) v priamej súvislosti s ich demokraticky motivovaným politickým

    a spoločenským konaním a občianskymi postojmi, alebo

 b) ako   dôsledok   ich   príslušnosti   k   určitej   sociálnej,

    náboženskej, majetkovej alebo inej skupine alebo vrstve.

 

    (3) Postupom  porušujúcim  všeobecne   uznávané  ľudské  práva

a slobody sa na účely tohto  zákona rozumie také konanie, ktoré je

v rozpore so zásadami uvedenými v § 1 ods. 1 zákona. V prípade, že

k odňatiu vlastníckeho práva podľa  predpisov o znárodnení z rokov

1945    1948  došlo  v  rozhodnom  období  bez  toho,  aby  bola

poskytnutá príslušná náhrada, vzniká osobám oprávneným podľa tohto

zákona nárok, ktorý možno uplatniť podľa osobitného zákona. 4)

------------------------------------------------------------------

4) Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby.

 

                            PRVÁ HLAVA

                     OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY

 

                               § 3

                          Oprávnené osoby

    (1) Oprávnenou osobou  je fyzická osoba, ktorej  vec prešla do

vlastníctva štátu  v prípadoch uvedených  v § 6  zákona, pokiaľ je

štátnym občanom  Českej a Slovenskej  Federatívnej Republiky a 

trvalý pobyt na jej území.

 

  

                             

                           Vydanie veci

                               § 5

    (1) Povinná osoba vydá vec  na písomnú výzvu oprávnenej osobe,

ktorá  preukáže svoj  nárok na  vydanie veci  a uvedie  spôsob jej

prevzatia  štátom.  Ak  ide  o  vydanie  hnuteľnej  veci,  ak tiež

preukáže, kde sa vec nachádza. Ak je oprávnených osôb viac a nárok

na  vydanie veci  uplatnia v  lehote podľa  odseku 2  len niektoré

z nich, vydá sa im celá vec.

 

    (2) Na  vydanie veci  vyzve oprávnená  osoba povinnú  osobu do

šiestich mesiacov  odo dňa účinnosti tohto  zákona, inak jej nárok

zanikne.

   

                               § 6

    (1) Povinnosť  vydať  vec  sa  vzťahuje  na  tie  prípady, keď

v rozhodnom období vec prešla na štát

 a) podľa §  453a Občianskeho zákonníka alebo  podľa § 287a zákona

    č. 87/1950 Zb. v znení zákona č. 67/1952 Zb.,

 b) na  základe vyhlásenia  a  zmluvy  o postúpení  pohľadávok pre

    prípad vysťahovania (tzv. renunciačné vyhlásenie),

 c) v prípadoch, keď občan zdržiavajúci  sa v cudzine vec zanechal

    na území republiky,

 d) zmluvou o darovaní nehnuteľnosti uzavretou darcom v tiesni,

 e) v  dražobnom  konaní  vykonanom  skrátenou  formou  na  úhradu

    pohľadávky štátu,

 f) na  základe  súdneho  rozhodnutia,   ktorým  sa  vyhlásila  za

    neplatnú zmluva o prevode  majetku, ktorou občan pred odchodom

    do cudziny previedol vec na iného, ak dôvodom neplatnosti bolo

    opustenie republiky. V takom prípade je však oprávnenou osobou

    nadobúdateľ podľa uvedenej zmluvy, a  to aj pokiaľ táto zmluva

    nenadobudla účinnosť,

 g) na  základe  kúpnej  zmluvy  uzavretej  v  tiesni  za  nápadne

    nevýhodných podmienok,

 h) na základe odmietnutia dedičstva v dedičskom konaní, urobeného

    v tiesni,

 i) vyvlastnením za náhradu, pokiaľ vec existuje a nikdy neslúžila

    účelu, na ktorý bola vyvlastnená,

 j) vyvlastnením bez vyplatenia náhrady,

 k) znárodnením  vykonaným v  rozpore s  vtedy platnými  zákonnými

    predpismi.

    (2) Povinnosť  vydať  vec  sa  vzťahuje  aj  na ďalšie prípady

neuvedené  v odseku  1, ktoré  spadajú  pod  § 2  ods. 1  písm. c)

zákona,  ako aj  na prípady,   keď štát  prevzal vec  bez právneho

dôvodu.

 

                               § 7

    (1) Vec  sa  vydá  oprávnenej  osobe  v  stave,  v  ktorom  sa

nachádzala  ku  dňu  doručenia  písomnej  výzvy  na  vydanie  veci

povinnej osobe.

    (2) Ak  povinná   osoba  dojednala  pred   týmto  dňom  zmluvu

o dodávke  stavebných prác,  o rekonštrukcii  alebo o modernizácii

vydávanej  nehnuteľnosti, prípadne  inú zmluvu  týkajúcu sa  tejto

nehnuteľnosti,  uzavrie  sa  dohoda  o  tom,  či  a v akom rozsahu

preberá oprávnená osoba práva a záväzky z tejto zmluvy.

    (3) Ak  je vydávaná  nehnuteľnosť oproti  svojmu stavu  v čase

odňatia  znehodnotená  do  tej  miery,  že  ju  nemožno užívať pre

potreby bývania, výroby, obchodu alebo iných služieb bez okamžitej

stavebnej   úpravy,   môže   oprávnená   osoba   namiesto  vydania

nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu podľa § 13.

    (4) Ak ide  o nehnuteľnosť zhodnotenú tak,  že jej cena určená

ku  dňu   podania  písomnej  výzvy   oprávnenou  osobou  podstatne

prevyšuje cenu pôvodnej veci, je na vôli oprávnenej osoby, či bude

požadovať  finančnú náhradu  podľa §  13 alebo  či bude  požadovať

vydanie nehnuteľnosti. Pokiaľ bude  trvať na vydaní nehnuteľnosti,

oprávnená  osoba  nahradí  povinnej  osobe  rozdiel  medzi  cenami

uvedenými v predchádzajúcej vete. Obe ceny sa určia podľa cenových

predpisov platných ku dňu účinnosti tohto zákona.

    (5) Podľa  odseku 4  sa postupuje  aj v  prípadoch, keď sa vec

stala neoddeliteľnou súčasťou inej veci.

 

                               § 8

    (1) Stavby,  ktoré zásadnou  prestavbou stratili  svoj pôvodný

stavebno-technický charakter, sa nevydávajú.

    (2) Povinná  osoba je  povinná vydať  pozemok, na  ktorom bola

umiestnená zaniknutá stavba, pokiaľ nejde o prípad podľa odseku 3.

    (3) Pozemok,  na  ktorom  je  umiestnená  stavba,  ktorá  bola

zriadená až po prevzatí pozemku štátom, sa nevydáva.

    (4) Pozemok, ku ktorému bolo zriadené právo osobného užívania,

sa oprávnenej osobe nevydáva.

    (5) V prípadoch  uvedených v odsekoch 1  až 4 patrí oprávnenej

osobe finančná  náhrada podľa §  13 zákona, pokiaľ  jej nebola vec

vydaná.

    (6) Vec, ktorá  je vyhlásená za národnú  kultúrnu pamiatku, sa

nevydá až do doby, keď Česká národná rada a Slovenská národná rada

prijmú nový zákon o správe a ochrane kultúrnych pamiatok.

 

                                                           

                              § 11b

    Nárok na vrátenie kúpnej ceny  podľa § 11 a 11a treba uplatniť

na  príslušnom ústrednom  orgáne štátnej  správy v  lehote jedného

roka odo  dňa účinnosti tohto  zákona alebo v  lehote jedného roka

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa

vyhovelo návrhu na vydanie veci; inak nárok zaniká.

 

                              § 12

    (1) Dňom prevzatia  nehnuteľnosti oprávnená osoba  vstupuje do

práv a  záväzkov prenajímateľa, ktorý  uzavrel dohodu o  odovzdaní

a prevzatí  bytu   alebo  zmluvu  o   nájme  nebytového  priestoru

v prevzatej nehnuteľnosti.

    (2) Doterajším  užívateľom  bytov  a  nebytových priestorov vo

vydávaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia pre

 a) činnosť diplomatických a konzulárnych misií,

 b) poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,

 c) potreby školstva,

 d) prevádzku kultúrnych zariadení,

 e) pracovnú  rehabilitáciu a  zamestnanie zdravotne  postihnutých

    osôb,

vzniká  nárok  voči  oprávnenej  osobe,  ktorej  bola nehnuteľnosť

vydaná,  na uzavretie  dohody o  užívaní bytov  a nájme nebytových

priestorov, ktoré sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka,

zákona  o nájme  a  podnájme  nebytových priestorov  a súvisiacimi

predpismi.  Oprávnená  osoba  môže  zmluvu  vypovedať  najskôr  po

uplynutí  desiatich rokov  odo dňa  účinnosti tohto  zákona. Tento

záväzok oprávnenej osoby prechádza  na všetkých ďalších vlastníkov

v uvedenej dobe.

 

                                  § 13

    (1) Finančná  náhrada  sa  oprávnenej  osobe  poskytuje len za

nehnuteľnosť, ktorú jej nemožno vydať, alebo ak táto osoba požiada

o finančnú náhradu podľa § 7 ods. 3, 4 a 5 zákona.

    (2) V prípade, že celý majetok občana, ktorého súčasťou nebola

nehnuteľnosť, prevzal  štát na základe  súdneho rozhodnutia, ktoré

bolo  alebo bude  zrušené podľa  zákona č.  119/1990 Zb.  o súdnej

rehabilitácii v  znení zákona č. 47/1991  Zb., prípadne na základe

rozhodnutia,  ktoré  sa  zrušuje  podľa  tohto  zákona,  prislúcha

oprávnenej  osobe náhrada  vo výške  60 000  Kčs, ktorá sa vyplatí

spôsobom uvedeným v odseku 5.

    (3) Písomnú  žiadosť   o  finančnú  náhradu   treba  podať  na

príslušnom  ústrednom  orgáne  štátnej  správy republiky najneskôr

v lehote  jedného  roka  odo  dňa  účinnosti  tohto  zákona  alebo

v lehote  jedného  roka  odo   dňa,  keď  nadobudol  právoplatnosť

rozsudok, ktorým bol zamietnutý návrh na vydanie veci alebo ktorým

bola oprávnená  osoba rehabilitovaná podľa zákona  č. 119/1990 Zb.

o súdnej  rehabilitácii   v  znení  neskorších   predpisov,  alebo

v lehote  jedného  roka  odo   dňa,  keď  nadobudlo  právoplatnosť

rozhodnutie,  ktorým  sa  vyhovelo  protestu  prokurátora podanému

podľa § 31; inak nárok na finančnú náhradu zaniká.

    (4) Na žiadosť podľa odseku  3 poskytne ústredný orgán štátnej

správy  republiky oprávnenej  osobe finančnú  náhradu najneskôr do

šiestich mesiacov od doručenia žiadosti.

    (5) Finančná náhrada spočíva vo vyplatení hotovosti najviac vo

výške 30 000 Kčs a vo vydaní cenných papierov, ktoré nemajú povahu

štátneho  dlhopisu.  Výšku  finančnej  náhrady  v hotovosti upraví

vláda  Českej  republiky  a   vláda  Slovenskej  republiky  svojím

nariadením. Finančná  náhrada podľa odseku  1 sa ustanovuje  podľa

cenových predpisov  pre oceňovanie nehnuteľností  ku dňu účinnosti

tohto zákona.

    (6) Ak oprávnená  osoba nie je uvedená  v § 3 ods.  1, vydá sa

finančná  náhrada osobe  oprávnenej podľa  § 3  ods. 2,  a to  iba

v cenných papieroch, ktoré nemajú povahu štátneho dlhopisu.

 

 

                         SPRÁVNE VZŤAHY

 

                              § 14

                          Oprávnené osoby

    (1) Oprávnenými osobami sú osoby uvedené v § 3 zákona, ktorých

vec prešla do vlastníctva štátu spôsobom uvedeným v § 16 zákona.

    (2) Oprávnenými  osobami    takisto  fyzické  osoby,  ktorým

spôsobili inú krivdu orgány štátnej správy, ktorých rozhodnutia sú

podľa ustanovení § 16, 17 a 18 zrušené.

 

                             § 16

    (1) Zrušujú sa  rozhodnutia, ktorými bol  uložený podľa zákona

č. 88/1950 Zb. trest prepadnutia majetku.

    (2) Ak bola súčasťou majetku  nehnuteľnosť, postupuje sa podľa

ustanovení predchádzajúcich častí tohto zákona. Ak nebola súčasťou

majetku nehnuteľnosť postupuje sa podľa § 13 ods. 2.

    (3) Náhradu   za  väzbu   a  výkon   trestu  odňatia   slobody

presahujúce tri  mesiace je v rozsahu  a za podmienok ustanovených

v §  23 zákona  č. 119/1990  Zb.  v  znení zákona  č. 47/1991  Zb.

povinný   poskytnúť  príslušný   ústredný  orgán   štátnej  správy

republiky.

 

                              § 17

    (1) Zrušujú sa rozhodnutia o  zaradení do tábora nútených prác

vyslovené podľa  zákona č. 247/1948  Zb. o táboroch  nútenej práce

a zaradení  do   pracovného  útvaru  vyslovené   podľa  nariadenia

Slovenskej národnej  rady č. 7/1948 Zb.  SNR o zriadení pracovných

útvarov, ibaže  by už predchádzajúce  potrestania jasne ukazovali,

že išlo o osobu sústavne páchajúcu majetkovú trestnú činnosť.

    (2) Príslušný  ústredný  orgán  štátnej  správy  republiky  je

povinný  poskytnúť  peňažnú  náhradu  za  dobu  strávenú  v tábore

nútených prác  alebo v pracovnom  útvare v rozsahu  a za podmienok

ustanovených  v  § 23  zákona  č.  119/1990  Zb.  v  znení  zákona

č. 47/1991 Zb.

 

                              § 18

    (1) Zrušujú  sa  rozkazy,  ktorými  boli  občania  označení za

politicky  nespoľahlivých  zaradení  v  rokoch  1948    1954  do

vojenských  táborov  nútených  prác  po  dobu  základnej vojenskej

služby  a  výnimočného  vojenského   cvičenia  podľa  § 39  zákona

č. 92/1949 Zb.  branný zákon. Za vojenské  tábory nútených prác sa

na  účely tohto  zákona považujú  cestné prápory  ženijného vojska

zriadené od 2.8.1948 do 1.9.1950 a pomocné technické prápory.

    (2) Rehoľníkom   a  kňazom   internovaným  v  centralizovaných

kláštoroch  s  režimom  obdobným  táborom  nútených prác prislúcha

nárok  na   odškodnenie  za  dobu   takej  internácie  v   rozsahu

ustanovenom v § 17 ods. 2 zákona najviac sumou 60 000 Sk.

    (3) Zrušujú  sa  rozhodnutia,  ktorými  boli  žiaci a študenti

vylúčení zo  štúdia na školách poskytujúcich  stredné alebo vyššie

vzdelanie a  na vysokých školách,  pokiaľ sa tak  stalo v dôsledku

politickej   perzekúcie  alebo   postupu  porušujúceho   všeobecne

uznávané  ľudské  práva  a   slobody.  Študijné  rehabilitácie  sa

spravujú pokynom príslušného rezortného ministra.

 

                            TRETIA ČASŤ

                 OBLASŤ TRESTNOPRÁVNYCH VZŤAHOV

 

                              § 19

                          Oprávnené osoby

    (1) Oprávnenými osobami  sú osoby rehabilitované  podľa zákona

č. 119/1990 Zb., ak spĺňajú podmienky uvedené v § 3 ods. 1 zákona,

a v prípade  ich úmrtia alebo vyhlásenia  za mŕtveho osoby uvedené

v § 3 ods. 2 zákona.

    (2) Nároky uvedené  v odseku 1  majú aj osoby,  ktorým vznikol

nárok na odškodnenie podľa § 27  ods. 1 písm. f) zákona č. 82/1968

Zb. o súdnej rehabilitácii, pokiaľ ide o nehnuteľné veci, ktoré im

neboli vrátené.

 

                             

                            ŠTVRTÁ ČASŤ

            OBLASŤ PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV A VZŤAHOV

                     SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

 

                              § 21

    (1) Za neplatný sa na účely tohto zákona považuje právny úkon,

ktorým  došlo v  rozhodnom  období  ku skončeniu  pracovného alebo

služobného  pomeru  alebo  členského   pomeru  k  družstvu  (ďalej

len"pracovný vzťah") z dôvodu  politickej perzekúcie alebo postupu

porušujúceho všeobecne  uznávané ľudské práva a  slobody (§ 2 ods.

2 a 3), najmä

 a) ak  jeho dôvod  spočíva v  odsúdení pre  trestný čin  (zločin,

    prečin, priestupok),  ak súdne rozhodnutie  bolo zrušené podľa

    druhého  a tretieho  oddielu zákona  č. 119/1990  Zb. o súdnej

    rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. a trestné stíhanie

    bolo  zastavené alebo  obvinený  bol  v celom  rozsahu zbavený

    viny;

 b) ak   sa   urobil   podľa   zákonného  opatrenia  Predsedníctva

    Federálneho   zhromaždenia   č.   99/1969   Zb.  o  niektorých

    prechodných  opatreniach  potrebných  na  upevnenie  a ochranu

    verejného poriadku;

 c) ak  bola  daná  výpoveď  podľa  §  46  ods.  1 Zákonníka práce

    č. 65/1965  Zb.  v  znení  zákona  č.  153/1969  Zb. preto, že

    pracovník  narušil svojou  činnosťou socialistický spoločenský

    poriadok   a  nemal   preto  dôveru   potrebnú  na  zastávanie

    doterajšej   funkcie  alebo   svojho  doterajšieho  pracovného

    miesta;

 d) ak  bol pracovný  pomer okamžite   zrušený podľa  § 53  ods. 1

    písm. c)  Zákonníka  práce  č.  65/1965  Zb.  v  znení  zákona

    č. 153/1969 Zb.;

 e) dohoda o  skončení pracovného vzťahu, ak  ju pracovník uzavrel

    pod  tlakom politickej  perzekúcie alebo  postupu porušujúceho

    všeobecne uznávané ľudské práva a slobody.

    (2) Zrušujú  sa  súdne  rozhodnutia,  ktorými  boli zamietnuté

návrhy  alebo  schválené  zmiery  vo  veciach  určenia neplatnosti

skončenia pracovného vzťahu v prípadoch uvedených v odseku 1.

 

                              § 22

    (1) Na  žiadosť  toho,  ktorého   pracovný  vzťah  sa  skončil

z dôvodov uvedených v § 21,  vydá mu o tom osvedčenie organizácia,

v ktorej bol v  pracovnom vzťahu, alebo jej právny  nástupca, a ak

niet  ani  nástupcu,  ústredný  orgán  ,  do ktorého pôsobnosti by

organizácia, prípadne jej činnosť  v čase podania žiadosti patrila

(ďalej len  "organizácia"). Ak ten,  ktorého pracovný pomer  takto

skončil, nežije, môžu žiadosť podať jeho manžel alebo deti.

    (2) Žiadosť podľa  odseku 1 možno  podať do šiestich  mesiacov

odo dňa účinnosti tohto zákona.

    (3) Ak  organizácia nevydá  osvedčenie do  troch mesiacov  odo

dňa, keď žiadosť  dostala, môže osoba uvedená v  odseku 1 podať do

dvoch rokov odo dňa účinnosti  tohto zákona súdu návrh na určenie,

že  dôvodom  skončenia  pracovného  vzťahu  boli okolnosti uvedené

v § 21.

 

                                 § 23

 

    (1) Neplatné  je   rozhodnutie,  ktorým  orgán   príslušný  na

vykonávanie  sociálneho  zabezpečenia  umelcov  rozhodol z dôvodov

uvedených v § 2 ods. 2 a 3 zákona

 a) o skončení účasti na sociálnom zabezpečení umelcov,

 b) o tom, že sociálne zabezpečenie umelca nevzniká.

 

                                 § 26

    Dôchodky priznané predo dňom účinnosti tohto zákona sa upravia

podľa § 24  zákona na žiadosť; dôchodok sa  pritom prepočíta podľa

tých predpisov, podľa ktorých bol priznaný.

 

                              § 29

    (1) Občanom, ktorí sú zúčastnení na rehabilitácii podľa zákona

č. 119/1990 Zb. v znení zákona  č. 47/1991 Zb., občanom, u ktorých

bolo  odsudzujúce  súdne  rozhodnutie  pre  trestné  činy  uvedené

v § 2 zákona č. 119/1990 Zb. v znení zákona č. 47/1991 Zb. zrušené

predo  dňom  jeho  účinnosti,  a  občanom,  ktorí sa zúčastnili na

rehabilitácii podľa §  22 písm. c) zákona č.  82/1968 Zb. o súdnej

rehabilitácii,   patrí,   s   výnimkou   nárokov   v   dôchodkovom

zabezpečení, 5) rovnaký rozsah výhod ako účastníkom odboja. 6)

    (2) Občanom, ktorí boli zaradení do tábora nútených prác alebo

pracovného útvaru rozhodnutím, ktoré sa zrušuje podľa § 17 zákona,

sa priznávajú nároky uvedené v § 25 zákona č. 119/1990 Zb. v znení

zákona č.  47/1991 Zb. Ustanovenie  predchádzajúceho odseku pritom

platí aj tu.

    (3) Ustanovenia  odsekov  1  a  2  sa  použijú  len  v prípade

občanov,

 a) na ktorých bol vykonaný trest smrti,

 b) ktorí zomreli vo väzbe, pri výkone trestu odňatia slobody, pri

    nezákonnom zbavení osobnej slobody podľa ustanovenia § 33 ods.

    2 zákona č. 119/1990  Zb. v znení zákona č.  47/1991 Zb. alebo

    v  tábore  nútených  prác  alebo  v  pracovnom útvare alebo vo

    vojenskom tábore nútených prác,

 c) ktorí vykonali väzbu alebo trest odňatia slobody aspoň v dĺžke

    12 mesiacov,

 d) ktorí boli  zaradení v tábore nútených  prác alebo v pracovnom

    útvare  alebo  vo  vojenskom  tábore  nútených  prác  aspoň 12

    mesiacov.

    (4) Federálne  ministerstvo  obrany  odškodní  podľa  vyhlášky

č. 32/1965  Zb. o  odškodňovaní bolesti  a sťaženia  spoločenského

uplatnenia v  znení neskorších predpisov,  na žiadosť poškodeného,

poškodenie  zdravia občanov  uvedených v  § 18 ods.  1, ku ktorému

došlo  v  súvislosti  s  výkonom  služby  vo  vojenských  táboroch

nútených prác

    (5) Ak  došlo v  súvislosti s  výkonom trestu  odňatia slobody

podľa  § 16 alebo  s výkonom  práce v  tábore nútených  prác alebo

v pracovnom útvare podľa § 17 alebo  s výkonom služby vo vojenskom

tábore nútených prác  podľa § 18 ods. 1 k  úmrtiu občana, poskytne

sa manželke, deťom, a ak ich niet, rodičom poškodeného jednorazové

odškodnenie vo výške 100 000 Kčs v hotovosti.

------------------------------------------------------------------

5) Dôchodkové  nároky sú  upravené v  § 25  zákona č. 119/1990 Zb.

   v znení zákona č. 47/1991 Zb.

6) § 59 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

 

                            

                            PIATA ČASŤ

                SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

                              

§ 32

    Zmiernenie niektorých majetkových a iných krívd, ktoré vznikli

v dôsledku platnosti alebo osobitného použitia niektorých právnych

predpisov alebo  na základe iných dôvodov  len na území Slovenskej

republiky, upraví Slovenská národná rada osobitným zákonom.

 

                               § 34

    Ak niet  oprávnenej osoby alebo  ak žiadna z  oprávnených osôb

neuplatní nárok  na vydanie veci v  lehote ustanovenej v §  5 ods.

2, stáva sa oprávnenou osobou štát, ktorý uplatní toto svoje právo

najneskôr do  18 mesiacov odo  dňa účinnosti tohto  zákona. Postup

pri uplatnení nároku štátu ustanovia osobitným predpisom príslušné

orgány republík.

 

                              § 35

    Tento  zákon  nadobúda  účinnosť  1.  aprílom  1991,

 č. 267/1992 Zb. 10. júnom 1992. č. 264/1992 Zb. 1. januárom 1993

č. 154/1993 Z.z. 23. júlom 1993 č. 285/1996 Z.z. 9. októbrom 1996

 

              

                               Čl.II

               (Zavedený zákonom č. 285/1996 Z.z.)

    Žiadosť  o  odškodnenie  podľa  čl. I  zákona č. 285/1996 Z.z.

možno uplatniť do 31. marca 1997.