Vrátenie domov

 

Poznámka J. K.: Novšie znenia alebo znenia z času účinnosti predchádzajúcich noviel zadarmo nájdete na webstrane ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk v JASPI, potom Predpisy a to podľa čísla alebo názvu. Text môžete  myšou vybrať ako blok a potom príkazom kopírovať cez schránku si uložiť. Vo Windowsoch to beží bez problémov. Do konca roku 2013 zákon nebol novelizovaný.

 

 

Odňaté majetky                

hrada

 

Zákon č. 403/1990 Zb.

o zmiernení následkov niektorých majetkových

krívd

znení zák. č. 458/1990 Zb. 528/1990 Zb. 137/1991 Zb. 264/1992 Zb.

 

 

                            PRVÁ ČASŤ

                         PREDMET ÚPRAVY

 

                               § 1

    Zákon  sa vzťahuje  na následky  majetkových krívd spôsobených

fyzickým a súkromným právnickým  osobám odňatím vlastníckeho práva

k nehnuteľným, prípadne hnuteľným veciam podľa vládneho nariadenia

č.  15/1959  Zb.  o  opatreniach  týkajúcich  sa  niektorých  vecí

užívaných organizáciami  socialistického sektoru, podľa  zákona č.

71/1959  Zb.  o  opatreniach  týkajúcich  sa niektorého súkromného

domového  majetku, a  znárodnením zoštátnením  na základe  výmerov

niektorých  odvetvových  ministerstiev,   vydaných  po  roku  1955

a odvolávajúcich sa  na znárodňovacie predpisy z  roku 1948. 1) Za

odňatie  vlastníckeho  práva  podľa  tohto  zákona  sa považuje aj

prechod vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy podľa § 4 ods.

1 a 2 vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb.

------------------------------------------------------------------

1) § 3  zákona č.  114/1948  Zb.  o znárodnení  niektorých ďalších

   priemyslových a iných podnikov a  závodov a o úprave niektorých

   pomerov znárodnených a národných podnikov.

   §   3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných

   a iných  výrobných podnikov  a závodov  v potravinárskom odbore

   a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov

   tohto odboru  v znení zákona  č. 108/1950 Zb.,  ktorým sa menia

   a dopĺňajú   predpisy   o    znárodnení   niektorých   podnikov

   potravinárskeho priemyslu.

   §   6   ods.   1   zákona   č.   118/1948   Zb.  o  organizácii

   veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov

   v znení  zákona  č.  64/1951  Zb.,  ktorým  sa menia a dopĺňajú

   predpisy o znárodnení obchodných podnikov.

   § 3  zákona č.  120/1948 Zb.  o znárodnení  obchodných podnikov

   s 50 alebo viacerými činnými osobami.

   § 1 ods. 2  zákona č. 121/1948 Zb. o  znárodnení v stavebníctve

   v znení zákona  č. 58/1951 Zb.,  ktorým sa mení  a dopĺňa zákon

   o znárodnení v stavebníctve.

   §  3  zákona  č.  123/1948   Zb.  o  znárodnení  polygrafických

   podnikov.

   §   6   zákona  č.   124/1948  Zb.   o  znárodnení   niektorých

   hostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.

 

                               § 2

    Zmiernenie  následkov  majetkových  krívd  podľa  tohto zákona

spočíva vo vydaní veci  fyzickej alebo súkromnej právnickej osobe,

ktorej  bola odňatá  (ďalej len  "vlastník") na  základe predpisov

uvedených v  § 1, v  poskytnutí peňažnej náhrady  (§ 14) alebo  vo

vydaní kúpnej ceny (§ 15) alebo v doplatku rozdielu medzi peňažnou

náhradou a kúpnou cenou (§ 16).

 

                               § 3

                      Ďalšie oprávnené osoby

    (1) Ak vlastník zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho, vydá

sa odňatá vec ďalším oprávneným osobám v tomto poradí:

 a) dedič zo závetu, ak sa dožil dňa účinnosti tohto zákona;

 b) deti  vlastníka a  jeho manžel,  ktorý žije  ku dňu  účinnosti

    tohto  zákona; ak  niektoré z  detí vlastníka  v deň účinnosti

    tohto  zákona nie  je nažive,  na  jeho mieste  oprávnenými

    osobami jeho  deti, a ak nie  je nažive niektoré z  nich, jeho

    potomci;

 c) rodičia vlastníka, ak nie nažive osoby uvedené pod písmenom

    b), ktorí sa dožili dňa smrti vlastníka;

 d) súrodenci,   ktorí  žijú   ku  dňu   účinnosti  tohto  zákona.

    V prípade, že  niektorý zo súrodencov  ku dňu účinnosti  tohto

    zákona  nežije,   oprávnenými  osobami  na jeho  mieste jeho

    žijúce deti.

 

                           DRUHÁ ČASŤ

                          VYDANIE VECI

 

                              

                               § 5

    (1) Povinná osoba  je povinná neodkladne  vydať vec oprávnenej

osobe na jej písomnú výzvu.

    (2) Povinná osoba a oprávnená osoba spíšu dohodu o vydaní veci

a o vzájomnom vyporiadaní nárokov podľa tohto zákona.

    (3) Ak je predmetom dohody o vydaní veci nehnuteľnosť, použije

sa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

    (4) Pokiaľ povinná  osoba svoje povinnosti  nesplní, oprávnená

osoba môže uplatniť svoje nároky na súde.

------------------------------------------------------------------

4) §  61  a nasl.  zákona č.   95/1963 Zb.  o konaní  pred štátnym

   notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.6) Napr. rodný alebo sobášny list, závet.

 

                              

                            § 12

 

    (1) Dňom prevzatia  nehnuteľnosti oprávnená osoba  vstupuje do

práv a  záväzkov prenajímateľa, ktorý  uzavrel dohodu o  odovzdaní

a prevzatí  bytu   alebo  zmluvu  o   nájme  nebytového  priestoru

v prevzatej nehnuteľnosti.

    (2) Doterajším  užívateľom  bytov  a  nebytových priestorov vo

vydávaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia pre

 a) činnosť diplomatických a konzulárnych misií,

 b) poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,

 c) potreby školstva,

 d) prevádzku kultúrnych a telovýchovných zariadení,

 e) pracovnú  rehabilitáciu a  zamestnanie zdravotne  postihnutých

    osôb,

vzniká  nárok  voči  oprávnenej  osobe,  ktorej  bola nehnuteľnosť

vydaná,  na uzavretie  dohody o  užívaní bytov  a nájme a podnájme

nebytových priestorov, ktoré sa spravuje ustanoveniami Občianskeho

zákonníka,  zákona  o  nájme   a  podnájme  nebytových  priestorov

a súvisiacimi  predpismi.  Oprávnená  osoba  môže dohodu vypovedať

najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Tento

záväzok oprávnenej osoby prechádza  na všetkých ďalších vlastníkov

v uvedenej dobe.

 

   

                              § 13

                      Vydanie hnuteľných vecí

    (1) Nárok na  vydanie hnuteľných vecí  oprávnená osoba,  ak

preukáže,  že boli  odňaté na  základe predpisov  uvedených v § 1,

a kde sa nachádzajú ku dňu účinnosti tohto zákona.

 

                           TRETIA ČASŤ

                         PEŇAŽNÉ NÁHRADY

 

                              § 14

    (1) Za stavbu,  ktorá bola demolovaná, a  za nehnuteľnosti, za

ktoré  peňažná náhrada  prislúcha podľa  § 10,  poskytne príslušné

ministerstvo  pre  správu  národného  majetku  a jeho privatizáciu

oprávnenej osobe na  jej výzvu doloženú podľa §  6 peňažnú náhradu

(ďalej  len "náhrada")  vo výške  ustanovenej podľa  stavu ku  dňu

odňatia,  a  to  postupom  uvedeným  v  § 19a,  s pripočítaním 3 %

z tejto  sumy  za  každý  rok  od  odňatia  do dňa účinnosti tohto

zákona.

 

   

                            

                              § 18

    Za nehnuteľnosť,  o ktorej vydanie  oprávnené osoby neprejavia

v lehote ustanovenej v § 19 ods. 1 záujem, náhrada neprislúcha.

 

                            

                              § 19a

    (1) Pre oceňovanie  všetkých stavieb na účely  tohto zákona sa

použije  I. časť,  prvá hlava  vyhlášky č.  73/1964 Zb. (ďalej len

"vyhláška").

    (2) Náhrada  za  pozemok,  ktorý  sa  nevracia,  sa  určí  ako

päťnásobok sadzieb uvedených v § 15  ods. 1 písm.a) vyhlášky podľa

sadzby platnej  pre výmeru pozemkov do  800 m2 bez ohľadu  na jeho

výmeru.

                                                            

                              § 26

    Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990,

 č. 458/1990 Zb. 1. novembrom 1990, č. 528/1990 Zb. 1. januárom 1991,

č. 137/1991 Zb. 15. aprílom 1991, č. 264/1992 Zb. 1. januárom 1993

   

                         Čl.II

               (zavedený zákonom č. 137/1991 Zb.)

    1. Lehoty,  ktoré tento  zákon  zakladá  v súvislosti  s novou

úpravou nárokov  oprávnených osôb a povinností  povinných osôb, sa

predlžujú a skončia sa najneskôr 31. augustom 1991.